Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 10/12/2018, 09:56 (GMT+7)
Cựu chiến binh Việt Nam sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập ngày 06-12-19891. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Ban Bí thư; sự quản lý, phối hợp, giúp đỡ của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, cùng sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; được củng cố, phát triển cả về số lượng, chất lượng, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả. Tuyệt đại đa số Cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Đồng thời, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nổi bật là:

 Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia củng cố hệ thống chính trị, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội cùng những luận điệu sai trái, phản động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các tình huống phức tạp, làm thất bại âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn của các thế lực thù địch. Đặc biệt, trước tình hình một số địa bàn xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở, nhiều tổ chức Hội Cựu chiến binh, với bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình; có thái độ đúng đắn, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân ủng hộ việc làm đúng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của những kẻ cầm đầu, xúi giục, kích động, lôi kéo người dân lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc và các vấn đề khác để tạo “điểm nóng” về an ninh chính trị, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Hội Cựu chiến binh còn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình “Phối hợp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội”, tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; tham gia diễn tập phòng thủ khu vực, tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, v.v. Cùng với đó, các cấp Hội còn tham gia nhiều ý kiến trách nhiệm và tâm huyết với cấp ủy, tổ chức đảng địa phương; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thông qua thực tiễn, nhiều cán bộ, hội viên đã dũng cảm đấu tranh với hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, được xã hội tôn vinh. Hàng chục vạn hội viên được Đảng và nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân các cấp. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” của Cựu chiến binh được triển khai thực hiện hiệu quả, như: “Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng xứ đạo bình yên”, “Cựu chiến binh với an ninh vùng giáo”, “Xây dựng xứ, họ đạo bình yên”, “Lương - giáo đoàn kết”, “Xây dựng chính trị vùng giáo vững mạnh”,… góp phần ổn định tình hình ở địa phương.

Các hội viên luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Hội Cựu chiến binh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền,  ban, ngành, đoàn thể địa phương, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để đẩy mạnh giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã hội và đất nước. Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế có sự phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Tuy có không ít khó khăn, thử thách nhưng các doanh nghiệp, hợp tác xã do Cựu chiến binh làm chủ vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 703.000 cựu chiến binh và con em gia đình chính sách2. Trong giúp nhau giảm nghèo, Hội đã có nhiều cách làm hiệu quả, để giúp đỡ hộ nghèo vươn lên; nhiều tổ hợp tác, tổ đổi công, vần công, quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, quỹ “Xóa nghèo cho hội viên”,… được thành lập, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo trong cả nước.

 Tham gia tích cực, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương. Trung ương Hội luôn thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan bộ, ngành. Tiêu biểu là: “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay”; “Về phối hợp hoạt động giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017”; phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp tổ chức các chương trình “Tri ân đồng đội, vang mãi khúc quân hành”, thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa”, v.v.

Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông” và xây dựng văn hóa giao thông đã được các cấp Hội triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Hằng năm, Trung ương Hội đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt các tỉnh, thành Hội, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ, hội viên. Các cấp Hội bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của cơ quan thường trực quốc gia, cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của Hội, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện. Nhờ đó, toàn Hội đã có hàng nghìn mô hình hay, điển hình tốt trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… Hội Cựu chiến binh các tỉnh, huyện đã phối hợp với các hợp tác xã, doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ và với địa phương tổ chức nhiều cuộc triển lãm, hội chợ để quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đưa hàng hóa đến vùng nông thôn, miền núi phục vụ người dân; tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hàng ngàn lớp tập huấn về công tác giảm nghèo, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, bồi dưỡng kinh nghiệm, kiến thức làm kinh tế, nghiệp vụ vay vốn, quản lý và sử dụng vốn cho các hội viên. Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân đồng đội được phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương đạt hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, làm sâu sắc hơn nghĩa tình đồng đội, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa hội viên với nhau và giữa hội viên với tổ chức Hội.

Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; giúp đỡ, tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp thực hiện phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tạo điều kiện cho thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội. Triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, vận động các doanh nhân, các cựu chiến binh làm kinh tế giỏi chia sẻ các kinh nghiệm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp sản xuất, kinh doanh, v.v.

 Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Hoạt động đối ngoại của Hội Cựu chiến binh được triển khai tích cực, đúng hướng và có hiệu quả, góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, cùng phát triển của Đảng và Nhà nước; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác đấu tranh, tuyên truyền trong đối ngoại được chú trọng cả nội dung và hình thức, theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng. Thường xuyên trao đổi thông tin về kinh nghiệm tổ chức, xây dựng lực lượng, hoạt động và phát triển Hội Cựu chiến binh với các nước. Hội Cựu chiến binh các tỉnh, huyện tích cực tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác với các tỉnh, thành Hội của bạn, nhất là các tỉnh, huyện có chung đường biên giới. Quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Hiệp Hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào và Hội Cựu chiến binh Cam-pu-chia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Duy trì trao đổi thông tin và giữ quan hệ chặt chẽ với tổ chức cựu chiến binh các nước: Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Ma-rốc, Đức, Ba Lan, Bun-ga-ri,… góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng, giải quyết hậu quả sau chiến tranh. Thường xuyên giữ mối quan hệ với các câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu chiến binh Việt Nam ở nước ngoài, để động viên cựu chiến binh giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp cho công tác vận động cộng đồng và phong trào Cựu chiến binh ở trong nước. Đồng thời, tham gia tích cực và có trách nhiệm với các tổ chức cựu chiến binh quốc tế, như: Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC), Liên đoàn Cựu chiến binh thế giới (WVF), Ủy ban Thường trực Cựu chiến binh khu vực châu Á - Thái Bình Dương (SCAP)3.

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, tích cực tham gia trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
________________

1 - Hiện nay, Hội có 2.917.613 hội viên, sinh hoạt ở 16.462 tổ chức cơ sở Hội, 105.877 chi Hội. 100% các thôn, bản, buôn làng đều có chi Hội, phân Hội Cựu chiến binh. 

2 - Trong 5 năm (2012 - 2017), có 155.750 hội viên Cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, có 1.727 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương Hội.

3 - Tổ chức thành công Hội nghị Ủy ban Quốc tế Làng Hữu nghị vào năm 2014 và 2016; Làng Hữu nghị đón 3.161 khách quốc tế của 324 đoàn từ 67 quốc gia đến thăm, tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 19:48 - 18/06/2019

EUR25862.5126618.2

GBP28917.8129380.75

USD2327023390

Giá vàng

Thời tiết