Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 14/06/2018, 19:46 (GMT+7)
Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành

Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng là cơ quan quản lý thi hành án dân sự trong Quân đội, được thành lập theo Quyết định 93/2005/QĐ-BQP, ngày 07-7-2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (trên cơ sở Phòng Quản lý thi hành án Bộ Quốc phòng, thành lập ngày 15-6-1993), thực hiện chức năng: tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án và thực hiện quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự trong Quân đội theo quy định của pháp luật.

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định và thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 02-01-2002 và Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị, suốt 25 năm qua, Cục Thi hành án đã từng bước xây dựng và trưởng thành, tập trung kiện toàn về tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất, phương tiện; xây dựng và củng cố các mối quan hệ công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhờ đó, Cục luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cụ thể trên các mặt như:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

Trong công tác tham mưu, đề xuất, Cục thường xuyên quán triệt nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tích cực, chủ động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư pháp trình Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội và 30 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành văn bản luật, pháp lệnh, nghị định về thi hành án dân sự trong Quân đội. Đồng thời, ban hành hàng trăm văn bản liên quan đến việc chỉ đạo hoạt động của Ngành; phối hợp với các cơ quan tư pháp trong Quân đội kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Cục luôn chú trọng làm tốt công tác tổng kết thi hành pháp luật, thực tiễn hoạt động của ngành Thi hành án qua các giai đoạn, làm cơ sở để tham gia biên tập, soạn thảo Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004, Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và các nghị định của Chính phủ về công tác thi hành án dân sự; tham gia ý kiến và soạn thảo nhiều đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Chế độ báo cáo công tác thi hành án dân sự với Chính phủ, Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với công tác thi hành án dân sự nói chung, trong Quân đội nói riêng được Cục thực hiện nghiêm túc.

Đối với công tác hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra nghiệp vụ, Cục thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình công tác thi hành án trong toàn quân, tham mưu giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hoặc trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực và tổ chức thi hành đúng pháp luật, thu về cho Nhà nước, tập thể và công dân hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị; giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, có liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều ngành, nhiều cấp. Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra liên ngành đối với Phòng Thi hành án cấp quân khu; kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế trong tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Chính vì vậy, 25 năm qua, không có Chấp hành viên, Thẩm tra viên, cán bộ làm công tác thi hành án dân sự trong Quân đội vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng ngành, Cục đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, cử hàng trăm lượt cán bộ đi bồi dưỡng, đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; đi nghiên cứu, tham quan, học tập kinh nghiệm cải cách tư pháp ở nước ngoài theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Thông qua tập huấn, thực tiễn thi hành án, Cục đã làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, nhân viên trong Ngành. Việc bổ nhiệm chức danh tư pháp bảo đảm đúng quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyển chọn cán bộ về Ngành công tác, bảo đảm đúng tiêu chí, 100% có trình độ đại học trở lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Cục còn kịp thời báo cáo Bộ Quốc phòng xây dựng hoặc sửa đổi các văn bản về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với Chấp hành viên, Thẩm tra viên, cán bộ làm công tác thi hành án; từng bước đề xuất với trên xây dựng trụ sở, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động nghiệp vụ theo nhu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính của Ngành. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Thông qua công tác dân vận, cán bộ của Ngành tập trung giải thích, thuyết phục đối với cá nhân, tổ chức phải thi hành án nhằm tạo được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và làm chuyển biến nhận thức của các tập thể, cá nhân phải thi hành án về quyền và nghĩa vụ của họ, bảo đảm cho việc thi hành án đúng pháp luật, hiệu quả. Đồng thời, giúp ngành Thi hành án luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao kỷ luật và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Làm theo lời Bác - Thi đua giành
3 nhất”  năm 2018

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây Đảng đối với việc lãnh đạo Cục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy Cục Thi hành án và các chi bộ luôn chú trọng xây dựng, rèn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trước hết, nâng cao chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ, thực hiện nhiệm vụ hằng năm, quý, tháng, bảo đảm sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn của đơn vị, có tính khả thi cao; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách. Chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; kết hợp xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch, quy định; tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Trên cơ sở đó, từng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, đăng ký quyết tâm khắc phục, sửa chữa, nhằm giữ vững tư cách của người cán bộ thi hành án. Việc làm này được gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; coi đây là giải pháp quan trọng để giáo dục, rèn luyện đảng viên theo tiêu chí, chuẩn mực đã xác định, v.v. Nhờ đó, nhiều năm qua, Đảng bộ Cục liên tục đạt trong sạch, vững mạnh; trên 97% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém; nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Công tác xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện

Cùng với việc lãnh đạo Đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Cục thường xuyên chăm lo lãnh đạo xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, giáo dục truyền thống, nhất là giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ được tiến hành thường xuyên, đủ nội dung, chương trình, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả; các chế độ, nền nếp công tác giáo dục chính trị được thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, cơ hội chính trị; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, v.v. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên luôn ổn định về tư tưởng chính trị, không dao động trước những khó khăn, thách thức. Cục luôn tổ chức tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, Cuộc vận động 50 và các phong trào, cuộc vận động của các tổ chức, Ngành, với những nội dung chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát với nhiệm vụ, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chế độ nền nếp xây dựng chính quy, chế độ canh, trực được duy trì nghiêm túc; các quy chế, quy định, như: Quy chế làm việc; Nội quy tiếp công dân; Quy chế tổ chức các cuộc họp; Quy trình giải quyết văn bản đến; Quy chế Thi đua - khen thưởng; Quy chế Quản lý tài sản, trang thiết bị,… nhất là Quy chế Dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên. Các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò trên từng lĩnh vực công tác. Mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. 25 năm qua, đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ, nhân viên vi phạm kỷ luật, Cục luôn đạt “Đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Ghi nhận sự trưởng thành và thành tích trong 25 năm qua, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng đã được Nhà nước tặng 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhì và hạng Ba) và nhiều phần thưởng cao quý khác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng và tặng các danh hiệu thi đua. Đó là tiền đề quan trọng để thời gian tới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Thi hành án luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ thi hành án, góp phần giữ vững kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại tá NGUYỄN BÁ TÒNG, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (0)