Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Bảy, 28/10/2017, 11:31 (GMT+7)
Cục Chính trị tích cực tham mưu xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị

Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Trước hết, Cục đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô về công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có nhiều biện pháp thiết thực, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Cục đã tham mưu giúp Đảng ủy Bộ Tư lệnh ra Nghị quyết 938-NQ/ĐU, ngày 14-3-2013 về xây dựng đội ngũ cán bộ ở cấp mình; ban hành Chương trình 03A-CTr/ĐU “Đột phá về công tác cán bộ”. Theo đó, đội ngũ cán bộ của Cục đã được kiện toàn cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; thực hiện luân chuyển cán bộ giữa cơ quan và đơn vị; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, nhận xét, đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên. Việc đánh giá cán bộ bảo đảm công tâm, khách quan, dựa vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín trước tập thể, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ phát huy tài năng, trí tuệ, phấn đấu trưởng thành. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp xây dựng Quy chế công tác cán bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai; khắc phục những biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán, cục bộ, khép kín. Trong đó, Cục hết sức chú trọng tham mưu việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, sắp xếp, quản lý sĩ quan dự bị; đề xuất việc đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương, bổ sung nguồn sĩ quan dự bị cho các đơn vị, v.v. Bằng những biện pháp tích cực đó, đến nay, đội ngũ cán bộ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có sự phát triển vững chắc, với 61,8% cán bộ có trình độ đại học, trên 85% cán bộ hoàn thành khá và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai là, tham mưu việc nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Nhằm phát huy vai trò, hiệu lực của tổ chức đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, Cục Chính trị đã tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cấp ủy các cấp, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh và các đảng bộ quân sự địa phương. Chủ động đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo theo Hướng dẫn 1816/HD-TC của Tổng cục Chính trị: “Một số nội dung về nghị quyết và thực hiện chế độ ra nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân đội”; duy trì nền nếp các chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng các quy chế, quy định lãnh đạo của cấp ủy đối với các lĩnh vực công tác trọng yếu. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, đảm bảo cho đội ngũ này luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, lối sống, vững chắc về trình độ, kiến thức, chững chạc về phong cách chỉ huy, thực sự đầu tàu, gương mẫu trong mọi hoạt động của đơn vị. Đồng thời, tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất, không nể nang, né tránh; kịp thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và xây dựng kế hoạch khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Chủ động tham mưu ban hành các chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô nhiệm kỳ 2015 – 20201; tổ chức tập huấn cấp ủy, cán bộ cơ sở, hội thi bí thư chi bộ giỏi và thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tích cực tham mưu, chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phòng, tránh thiên tai, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hội nghị, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, Cục còn tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh ban hành Chương trình 05-CTr/TU về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”; Chỉ thị 13-CT/TU thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng Thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc”; Chỉ thị 20-CT/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và Kết luận 41 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Dân quân tự vệ và Dự bị động viên trong tình hình mới”. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp với các quận ủy, huyện ủy, thị ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, v.v. Nhờ đó, đã phát huy được hiệu lực, hiệu quả của tổ chức đảng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện đúng cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng địa phương.

Ba là, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó, Cục đã tập trung tham mưu đề xuất nhiều biện pháp định hướng, nắm và giải quyết tình hình tư tưởng, nhất là những thời điểm nhạy cảm, thực hiện nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp. Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” đối với từng đối tượng, đặc điểm, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; gắn công tác giáo dục chính trị với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương tuyên truyền sâu, rộng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng Báo Quốc phòng Thủ đô và Chương trình Truyền hình lực lượng vũ trang Thủ đô”; xuất bản nhiều ấn phẩm sách, ảnh về quá trình xây dựng và phát triển của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, hoạt động công tác quân sự, quốc phòng, Lịch sử lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội 1945 - 2010 và nâng cấp Bảo tàng Chiến thắng B52,… góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ2. Đi đôi với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Cục còn tham mưu đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, xây dựng và nhân rộng “điển hình tiến tiến”, gương “người tốt, việc tốt”; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với các cuộc vận động, phong trào của các tổ chức, lực lượng. Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị; củng cố, nâng cấp phòng truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách pháp luật, tranh cổ động, pa-nô, áp phích ở đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, giữ vững bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Thủ đô trong lòng nhân dân.

Bốn là, tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác chính sách. Cục đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh ban hành Quy chế lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh; quy định danh mục cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật; bảo đảm an ninh, an toàn các công trình phòng thủ, bảo vệ, sử dụng máy tính, quản lý tài liệu của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác thẩm định, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị trong tuyển dụng, bổ nhiệm, phát triển đảng viên; bố trí những người có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt vào làm việc ở cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội trong nắm tình hình địa bàn, điều tra các vụ việc có liên quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị và an toàn các sự kiện chính trị được tổ chức trên địa bàn Thủ đô. Ngoài ra, Cục còn tham mưu cho đảng ủy, Bộ Tư lệnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội theo Chỉ thị 523-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng “Nhà Tình nghĩa” cho đối tượng chính sách. Hằng năm, Cục đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài Quân đội khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách kịp thời, tận tình, chu đáo; thẩm định, đề nghị tuyển dụng con thương binh nặng vào công tác trong Quân đội3, v.v.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô Anh hùng./.

Đại tá NGUYỄN XUÂN YÊM, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô
______________

1 - 08 chương trình: 1. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, bản lĩnh chính trị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ; 2. Nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ; 3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; 4. Thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng nét văn hóa người chiến sĩ Thủ đô; 5. Thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 6. Bảo đảm chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 7. Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh dịch vụ làm kinh tế phục vụ nhiệm vụ; 8. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội X  Đảng bộ Quân đội và Đại hội XV Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

2 - Kết quả giáo dục chính trị hằng năm cho các đối tượng: quân số đạt 98,%; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng 88% đạt khá, giỏi; hạ sĩ quan, chiến sĩ 79% đạt khá, giỏi; dân quân tự vệ 80% đạt khá, giỏi; dự bị động viên 76% đạt khá, giỏi.

3 - Trong 5 năm (2010 - 2015) Bộ Tư lệnh Thủ đô đã khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễm phí cho 168.353 đối tượng chính sách; giải quyết cho 21 con thương binh nặng vào công tác trong Quân đội; lập hồ sơ, xét duyệt chi trả cho 188.704 đối tượng theo Quyết định 142, Quyết định 62 của Chính phủ, bảo đảm đúng đối tượng; xây dựng, tặng 139 Nhà Tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.