Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 19/01/2017, 09:06 (GMT+7)
Cục Chính trị chủ động tham mưu xây dựng Binh chủng Hóa học vững mạnh về chính trị

Nhận thức rõ vai trò của nhân tố chính trị - tinh thần, những năm qua, Cục Chính trị luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Binh chủng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cục Chính trị là một cơ quan quan trọng của Binh chủng Hóa học, nhưng so với cơ quan chính trị của các đơn vị cùng trực thuộc Bộ Quốc phòng thì quân số biên chế của Cục còn mỏng, cán bộ phải kiêm nhiệm, công việc lại nhiều. Trong khi đó, Binh chủng Hóa học là binh chủng kỹ thuật, không chỉ thực hiện chức năng bảo đảm, mà còn phải thực hiện chức năng chiến đấu; địa bàn đóng quân rộng khắp cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Cán bộ, chiến sĩ thường làm việc trong môi trường độc hại, nên khó tránh khỏi những tác động đến tư tưởng. Vì vậy, để Binh chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Cục Chính trị luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; trong đó, tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

Một là, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên vững mạnh. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về công tác xây dựng Đảng, Cục Chính trị luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy Binh chủng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, nhạy bén về chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống, thực sự là trung tâm đoàn kết trong đơn vị. Trước yêu cầu mới xây dựng Quân đội, Binh chủng vững mạnh về chính trị, Cục đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Binh chủng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, duy trì nền nếp các chế độ sinh hoạt, học tập, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng các quy chế, quy định lãnh đạo của cấp ủy đối với các lĩnh vực công tác trọng yếu; thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên và phát triển đảng viên mới. Đồng thời, tham mưu giúp Đảng ủy Binh chủng xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm, sáu tháng, quý; nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các mặt công tác, nhiệm vụ đột xuất của Binh chủng. Đặc biệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, bảo đảm chặt chẽ, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh; kịp thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và đề ra kế hoạch nhằm kiên quyết khắc phục những khuyết điểm đã chỉ ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tổ chức tốt việc sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong Binh chủng. Chủ động tham mưu cho Đảng ủy Binh chủng chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức tập huấn cấp ủy, cán bộ cơ sở, Hội thi bí thư chi bộ giỏi và thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Binh chủng1. Cục còn tham mưu đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường và xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh. Đặc biệt, với nhiệm vụ đột xuất thường xảy ra, như: cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường,… Cục luôn tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng kiện toàn tổ chức lâm thời cả về tổ chức chỉ huy và tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong mọi nhiệm vụ. Nhờ thế, các nhiệm vụ này Binh chủng đều hoàn thành xuất sắc và bảo đảm an toàn.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Đảng ủy Binh chủng Hóa học tổ chức. (Ảnh: qdnd.vn)

Hai là, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Để Binh chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường độc hại, nguy hiểm, Cục Chính trị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh, ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Chủ động đề xuất giúp Thường vụ, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Binh chủng nhiều biện pháp trong định hướng, nắm và giải quyết tình hình tư tưởng, nhất là những thời điểm nhạy cảm, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống và kỹ năng sống cho bộ đội. Tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; gắn công tác giáo dục chính trị với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Do tính chất nhiệm vụ, Binh chủng có những đơn vị nhỏ lẻ, đóng quân phân tán, Cục đã chỉ đạo làm tốt việc phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn để tiến hành giáo dục, học tập chính trị tập trung. Đồng thời, phổ biến, giáo dục bằng văn bản qua công văn, tài liệu. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng dù đóng quân tập trung hay phân tán đều được bảo đảm học tập chính trị đầy đủ.

Cùng với đó, Cục tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bảo vệ thành công đề tài “Công tác đảng, công tác chính trị trong khắc phục sự cố môi trường của Bộ đội Hóa học hiện nay”; hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, phát hành tài liệu “Giáo dục kỹ năng sống cho Bộ đội Hóa học”2; sưu tầm, bổ sung hiện vật, trưng bày Bảo tàng Binh chủng Hóa học, đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập của bộ đội và nhân dân. Phối hợp với các quân khu, quân đoàn, binh chủng và các địa phương tổ chức triển lãm “Da cam - lương tri và công lý”, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bộ đội Hóa học trên các lĩnh vực công tác, v.v.

Ba là, tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cục Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, sát với đặc thù của Bộ đội Hóa học. Chủ động tham mưu, đề xuất kiện toàn đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ phát huy tài năng, trí tuệ, phấn đấu trưởng thành. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng Quy chế công tác cán bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, khắc phục những biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán, cục bộ, khép kín. Trong quản lý cán bộ, có nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới theo hướng dân chủ, đúng phân cấp, rõ trách nhiệm; đánh giá cán bộ bảo đảm công tâm, khách quan, dựa vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín trước tập thể; gắn nhận xét, đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên. Thường xuyên chú trọng sắp xếp, luân chuyển, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là đối với những đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ xử lý chất độc hại, nguy hiểm. Do đặc thù hoạt động của Bộ đội Hóa học thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại, Cục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị có bản lĩnh, tinh thần chịu đựng gian khổ, có hiểu biết về chuyên môn binh chủng, lòng dũng cảm, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi khó khăn, độc hại. Hiện tại, Binh chủng còn thiếu cán bộ so với biên chế, nhất là cán bộ chính trị ở cơ sở, nên Cục Chính trị đã chủ động tham mưu lựa chọn cán bộ chỉ huy, kỹ thuật có khả năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị để gửi đi đào tạo, bồi dưỡng đủ tiêu chí để bổ nhiệm chính trị viên; chú trọng việc chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ chính trị, v.v. Đến nay, đội ngũ cán bộ của Binh chủng có sự phát triển vững chắc cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; số cán bộ có trình độ đại học, sau đại học ngày càng tăng, chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Bốn là, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Cục đã tham mưu, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình hoạt động để các tổ chức này hoạt động có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể là, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức quần chúng hoạt động luôn bám sát thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chủ động sáng tạo nhiều cách làm mới, xây dựng được nhiều mô hình hoạt động phù hợp với các lĩnh vực hoạt động. Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các phong trào, mô hình hoạt động tiêu biểu, phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn Binh chủng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, “1 tỷ đồng vì công nhân viên chức, lao động quốc phòng nghèo”, “Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân ái sẻ chia giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, v.v.

Để thực hiện có hiệu quả Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Cục chỉ đạo các đơn vị phải đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần” ở cơ sở, “Ngày Đảng”, “Ngày Pháp luật” hằng tháng; duy trì nền nếp chế độ đi cơ sở và giải quyết ngay những vướng mắc nảy sinh. Cục tham mưu xây dựng kế hoạch để hằng quý, Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Binh chủng xuống các đơn vị, đối thoại trực tiếp với bộ đội, nắm vững tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh của từng cán bộ, chiến sĩ và có văn bản phúc đáp, giải quyết triệt để những vướng mắc từ cơ sở. Trước đó, Cục đã tiến hành điều tra xã hội học để nắm tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, làm cơ sở cho các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh khi tiếp xúc với anh em, gợi mở để cán bộ, chiến sĩ bộc lộ rõ tâm tư. Vì vậy, toàn Binh chủng không có hiện tượng đơn thư, khiếu kiện xảy ra, nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ được mở rộng, trên dưới đồng thuận, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị. Với những kết quả trên, năm 2013, Cục Chính trị đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua và nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Đại tá TRỊNH THÀNH ĐỒNG, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng

_______________     

1 - Trong 5 năm (2010 - 2015), Cục đã tham mưu cho Đảng ủy Binh chủng ban hành 05 nghị quyết chuyên đề, xây dựng 04 chương trình thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương; kiện toàn 119 lượt cấp ủy viên các cấp; tập huấn cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra các cấp 118 lượt đồng chí; tổ chức được 15 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 11 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, kết nạp 478 đảng viên.

2 - Cục Chính trị đã biên soạn được 10 chuyên đề giáo dục chính trị; in và cấp phát 1.350 cuốn tài liệu học tập chính trị; xuất bản 1.650 cuốn Thông tin Bộ đội Hóa học.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:45 - 27/01/2022

EUR24,775.4326,164.36

GBP29,663.4530,930.27

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:51 - 27/01/2022

HCMSJC61.80062.400
Hà NộiSJC61.80062.420
Đà NẵngSJC61.80062.420