Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 07/11/2019, 06:56 (GMT+7)
Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc nâng cao năng lực lãnh đạo ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm sau giao ước thi đua tại Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị

Ngày 10-11-1949, thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, Tổng Chính ủy quyết định thành lập Ban Công tác Chính trị Cục Thông tin liên lạc, làm nhiệm vụ: tổ chức giáo dục chính trị và sinh hoạt nội bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc; rèn luyện tinh thần kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; phổ biến nâng cao kiến thức mọi mặt; tổ chức phong trào thi đua lập công; chăm lo xây dựng các mặt, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, làm tốt công tác dân vận, đảm bảo an toàn cơ quan, đơn vị. Với ý nghĩa đó, ngày 10-11-1949 trở thành Ngày truyền thống của Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng, Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc luôn hoàn thành tốt việc tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, góp phần xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Ghi nhận thành tích đó, Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc đã được Nhà nước, Quân đội và Binh chủng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 05 Huân chương Chiến công (01 hạng Nhất, 02 hạng Nhì, 02 hạng Ba); Huân chương Quân công hạng Ba (năm 1985); 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2009 và năm 2019); Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (năm 2014); Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (năm 2013, năm 2018); Bộ Tư lệnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (năm 2015, năm 2017) và Đơn vị Quyết thắng (năm 2014, năm 2016), cùng nhiều cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý khác.  

Đại tá Nguyễn Văn Trị, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng (nay là Phó Chính ủy Binh chủng) kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của các đơn vị

Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Binh chủng Thông tin liên lạc, với vai trò, vị trí của mình, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị Binh chủng đã và đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, xác định đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Cục và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện. Để  chủ trương trên đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Cục tiến hành những giải pháp cụ thể như sau:

Một là, đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, với phương châm: “giữ vững nguyên tắc, hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn” của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức và năng lực, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, hoàn thành tốt chức năng tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn Binh chủng và xây dựng Cục vững mạnh toàn diện. Trước mắt, Đảng ủy, Chỉ huy Cục chỉ đạo các cấp ủy tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 747-CT/QUTW, ngày 23-7-2019 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đạt kết quả tốt. Việc chuẩn bị đại hội phải đi đôi với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Hai là, tập trung quán triệt, giáo dục làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; vai trò hạt nhân chính trị của Đảng ủy Cục, các chi ủy (bí thư, phó bí thư), chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và xây dựng Cục vững mạnh toàn diện. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, trực tiếp là: Nghị quyết 147-NQ/ĐU, ngày 04-4-2008 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội”; Chỉ thị 316-CT/ĐU, ngày 31-7-2008 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Xây dựng các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh giai đoạn mới”; Kết luận 111-KL/QUTW, ngày 12-02-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới; Kế hoạch 595-KH/ĐU, ngày 28-3-2019 của Đảng ủy Binh chủng Thông tin về việc thực hiện Kết luận 111-KL/QUTW, ngày 12-02-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, chủ động đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện, tạo bước chuyển biến vững chắc trong xây dựng Đảng ủy Cục, các chi ủy (bí thư, phó bí thư) và các chi bộ trực thuộc trong tình hình mới.  

Ba là, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Binh chủng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định 101-QĐ/TW, ngày  07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Duy trì nghiêm nền nếp giao nhiệm vụ, đăng ký phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên gắn với tiêu chí phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất việc phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng và cấp ủy các cấp, khắc phục triệt để các biểu hiện hạ thấp tiêu chuẩn, chạy theo thành tích.

Bốn là, thường xuyên kiện toàn, sắp xếp cấp ủy (bí thư, phó bí thư) phù hợp với tổ chức, biên chế của Cục, bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng tốt và đúng cơ cấu. Tập trung bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư cấp ủy có trình độ, năng lực và trí tuệ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo; có kỹ năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình. Gắn xây dựng cấp ủy (bí thư, phó bí thư) với xây dựng cán bộ chủ trì; xây dựng Đảng ủy Cục, các chi ủy (bí thư, phó bí thư) với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm chế độ đánh giá, phân loại chất lượng cấp ủy và cấp ủy viên theo đúng Hướng dẫn 1757/HD-CT, ngày 10-10-2018 của Tổng cục Chính trị về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

Năm là, duy trì, chấp hành nghiêm nền nếp, chất lượng sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, trực tiếp là Quy định 104-QĐ/ĐU, ngày 16-02-2017 của Quân ủy Trung ương về “Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Hướng dẫn 1031/HD-CT, ngày 20-6-2016 của Tổng cục Chính trị về “Một số vấn đề về nghị quyết và chế độ ra nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân đội” và Hướng dẫn 1677/HD-CT, ngày 28-9-2018 của Tổng cục Chính trị “Về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội”; không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình, v.v. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, chú trọng lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; đồng thời, chủ động lãnh đạo khắc phục những khuyết điểm, tồn tại. Thực hiện nghiêm chế độ ra nghị quyết lãnh đạo và chế độ sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy Cục và các chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu cao. 

Sáu là, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng ủy Cục và các chi bộ. Xây dựng và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, trọng tâm là công tác cán bộ, quân lực, phân bổ ngân sách và chính sách nhà ở, đất ở. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt phương châm “Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, giữ gìn tư cách đảng viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì; kịp thời phát hiện kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn thư tố cáo đúng nguyên tắc, thủ tục, quyền hạn.

Bảy là, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, quy chế về công tác cán bộ, nhất là Quy định 842-QĐ/QU, ngày 06-8-2018 của Quân ủy Trung ương về đánh giá, xếp loại cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và nghị quyết 641-NQ/ĐU, ngày 26-6-2019 của Đảng ủy Binh chủng về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”, không để trong Đảng bộ có những biểu hiện này. Chủ động đề nghị kiện toàn, sắp xếp cán bộ của Cục theo đúng biên chế và gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển, đào tạo với quy hoạch. Tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và thực hiện nghiêm công tác quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ; gắn nhận xét, đánh giá cán bộ với bình xét phân loại đảng viên, nhận xét cán bộ chủ trì với phân loại tổ chức đảng và kết quả xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ; thực hiện nghiêm quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý của Cục, các phòng, ban trực thuộc và tăng cường quản lý cán bộ theo phân cấp. 

Tự hào với truyền thống "Kiên định, đoàn kết, đổi nới, phát triển", qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, đảng viên, nhân viên Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Cơ quan vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đại tá NGÔ VĂN THÁI, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết