Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2018, 09:22 (GMT+7)
Công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ Quân khu 1

Những năm qua, Đảng bộ Quân khu 1 đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Có được kết quả đó là do Đảng ủy Quân khu luôn quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); coi nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là then chốt.

Ngay sau khi Đảng ta ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Quân khu kịp thời tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động với các nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá vào khâu yếu, mặt yếu. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu được nâng lên. Đảng bộ Quân khu không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; mối quan hệ đoàn kết quân dân được tăng cường, được cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn yêu thương, đùm bọc, tuyệt đối tin tưởng1.

Tuy nhiên, theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong Đảng bộ Quân khu, năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của trên và khâu tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, chỉ huy, nhất là bí thư có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Chất lượng các mặt công tác: giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, tham mưu,… ở một số cấp ủy, tổ chức đảng hiệu quả chưa cao. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật, vai trò tiền phong, gương mẫu của số ít cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ trì có lúc, có nơi chưa tốt, v.v. Để khắc phục tình trạng đó, đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân khu theo đúng yêu cầu của Nghị quyết, Đảng ủy Quân khu tiến hành đồng bộ các nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp thường xuyên rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn đơn vị. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, thông tin, định hướng tư tưởng; chủ động phòng, chống, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời, bổ sung các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) bằng những biện pháp cụ thể, sát thực tiễn đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, nhất là về đạo đức, lối sống; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp2, v.v. Cùng với đó, Quân khu yêu cầu cần thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; trọng tâm là “đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc” về nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục; kết hợp công tác giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

Hai là, đột phá mạnh mẽ vào nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Để làm được điều đó, các cấp ủy trong Đảng bộ Quân khu tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ Quân khu (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Nghị quyết 345-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Chỉ thị 1535-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về “Xây dựng chi bộ 4 tốt, 3 không trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu”. Việc kiện toàn cấp ủy phải đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu, số lượng hợp lý, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân, năng lực cụ thể hóa nghị quyết trong tổ chức thực hiện, nhất là việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của trên, cấp mình. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác; rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện hiệu quả quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác, nhất là những mặt trọng yếu; thực hiện nghiêm Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới trên các mặt công tác. Trong quá trình thực hiện, đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì luôn thực hành tốt tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, chủ động khắc phục khó khăn, nói đi đôi với làm.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. Thực tế chỉ ra rằng, tác động từ mặt trái của đời sống xã hội và sự tấn công quyết liệt của các thế lực thù địch đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp ủy còn thực hiện hiệu quả công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo phân cấp. Theo đó, các cấp ủy thường xuyên rà soát, bổ sung, thực hiện tốt các tiêu chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong bản cam kết thực hiện hằng năm. Định kỳ hằng tháng, quý, năm, các cấp ủy thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng thực chất, giúp cán bộ, đảng viên xác định biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các mối quan hệ xã hội theo Quy định 76-QĐ/TW về quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú và Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững sự ổn định, không để xảy ra bất ngờ, đảm bảo 100% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong sạch về chính trị. Việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên luôn gắn với cụ thể hóa chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là của cán bộ chủ trì, cấp ủy viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nhận thức không đúng, giản đơn trong thực hiện nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu đội ngũ bí thư (phó bí thư) cấp ủy phải đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, thực hiện nghiêm Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định 646-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; làm tốt việc chuẩn bị dự thảo, phát huy dân chủ để xây dựng nghị quyết lãnh đạo “đúng và trúng”. Khi có nghị quyết, cấp ủy phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên phù hợp với chức trách, đề cao trách nhiệm, sự sáng tạo cá nhân, bảo đảm nghị quyết được thực hiện hiệu quả; mọi đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện, không phát ngôn, hành động trái với nghị quyết.

Bốn là, lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ. Đây là khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, Đảng ủy Quân khu chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị cao, đạo đức tốt, phong cách, năng lực công tác toàn diện, sức khỏe, độ tuổi phù hợp. Cán bộ, đảng viên của Quân khu, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng và nhân dân; có trình độ lý luận chính trị và kiến thức tổng hợp, nhất là kiến thức về quân sự, quốc phòng; có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách dân chủ, tôn trọng tập thể, cấp dưới, có lối sống lành mạnh, giản dị; có năng lực chỉ huy, tham mưu và tác chiến, năng lực bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phát triển toàn diện; chủ động, nhạy bén phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Cùng với lựa chọn, gửi cán bộ đi đào tạo ở các nhà trường trong và ngoài Quân đội, các cấp đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ tại chỗ theo phương châm: cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, giao nhiệm vụ và truyền thụ kinh nghiệm; tăng cường luân chuyển cán bộ giữa cơ quan, đơn vị, nhà trường. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; thực hiện chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên; xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Quá trình thực hiện phải tuân thủ phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì theo chức trách, nhiệm vụ. Các cấp ủy phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện tốt Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Để thực hiện tốt những nội dung trên, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải đề cao trách nhiệm, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu 1 luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Thiếu tướng DƯƠNG ĐÌNH THÔNG, Chính ủy Quân khu

______________

1 - Hằng năm, Đảng bộ Quân khu có 95,37% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 89,19% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2 - Năm 2018, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 100 tổ chức đảng và 1.277 đảng viên; giám sát theo chuyên đề 84 tổ chức đảng và 1.082 đảng viên; Thường vụ Đảng ủy Quân khu giám sát chuyên đề 02 đảng bộ và 08 Ủy viên Ban Thường vụ. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 05 tổ chức đảng và 14 đảng viên, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết