Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 15/08/2019, 07:49 (GMT+7)
Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Trung tâm Huấn luyện Tổng cục Hậu cần

Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần được thành lập ngày 16-8-1989, có nhiệm vụ tuyển nhận và huấn luyện chiến sĩ mới; đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy và bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật sơ cấp, trung cấp ngành hậu cần; tập huấn quân sự cho các đối tượng của Tổng cục; phối hợp với Học viện Chính trị quản lý học viên lớp đào tạo ngắn cán bộ chính trị cấp trung đoàn; đồng thời, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, học viên, chiến sĩ của Trung tâm luôn đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, được Chính phủ tặng Bằng khen năm 2009, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2019.

Trung tâm nhận cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 của Tổng cục Hậu cần

Với đặc thù đóng quân trên địa bàn đông dân cư, giao thông phức tạp; đối tượng quản lý, huấn luyện đa dạng,… để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm xác định phải “đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Trước hết, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, học viên, chiến sĩ về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, làm cơ sở trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của Tổng cục Hậu cần, Bộ Tham mưu nói chung, Trung tâm Huấn luyện nói riêng. Để làm được điều đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, học viên, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí, vai trò và sự cần thiết của công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ở từng cơ quan, đơn vị. Nhằm đưa công tác này đi vào chiều sâu, vững chắc và đạt hiệu quả, Chỉ huy Trung tâm yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định và hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Bộ Tham mưu về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trọng tâm là Chỉ thị 37-CT/ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Chỉ thị 04/CT-BQP, ngày 09-02-2012 của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị 55/CT-HC của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần về việc thực hiện “Bốn khâu đột phá” và mô hình điểm trong Trung tâm Huấn luyện. Trong thực hiện, Chỉ huy Trung tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh giáo dục theo phân cấp; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản, thường xuyên với giáo dục thông qua các đợt cao điểm về rèn luyện kỷ luật; nội dung tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao về vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, v.v. Để tránh sự nhàm chán, khô cứng, giúp bộ đội dễ tiếp thu, vận dụng vào thực tiễn, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm yêu cầu phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống trong đơn vị, bảo đảm sát với nhiệm vụ và từng đối tượng. Đồng thời, phát huy vai trò tích cực, xung kích của các tổ chức, như: Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,… trong giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, văn hóa pháp luật cho mọi quân nhân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, học viên, chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ học tập, sinh hoạt, nhất là Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật ở đơn vị cơ sở, v.v. Trong thực hiện, Trung tâm đã gắn công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật cho bộ đội với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho bộ đội, tạo sự yên tâm, phấn khởi, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, cũng như các chế độ, quy định của cơ quan, đơn vị.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Đi đôi với công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị coi trọng việc phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, nhất là tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức quần chúng trong tổ chức thực hiện xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Theo đó, các cơ quan chức năng thuộc Trung tâm luôn nắm chắc tình hình chấp hành kỷ luật, đặc thù của đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật đã đề ra. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh việc cải cách hành chính quân sự, xây dựng quy chế làm việc và duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật thống nhất trong toàn Đơn vị. Để đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách trên từng mặt công tác, từng đơn vị; trong đó, chú trọng những đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, đóng quân độc lập, nhỏ, lẻ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; thực hiện “cơ quan gương mẫu trước đơn vị”, “cấp trên gương mẫu trước cấp dưới”, “đảng viên nêu gương trước quần chúng”; “nói và hành động mẫu mực theo điều lệnh”, v.v.

Trong tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật Quân đội; thực hiện đầy đủ các nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội cho các đối tượng. Toàn Trung tâm thực hiện tốt “2 mẫu mực, 2 dứt điểm”1; tích cực củng cố, làm mới hệ thống biển, bảng theo hướng “thống nhất ở từng cơ quan, đơn vị”. Chỉ huy Trung tâm thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với việc chấn chỉnh bộ đội chấp hành các chế độ; thực hiện đúng quy chế, quy định về công tác bảo mật, giữ bí mật quân sự, quản lý con dấu, tài liệu mật, con người, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị; chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong huấn luyện, bắn đạn thật; quán triệt và thực hiện nghiêm quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Đặc biệt, Trung tâm còn thường xuyên làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những diễn biến của tình hình, nhất là trong đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng vũ trang,… góp phần nâng cao nhận thức của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong phòng, chống vi phạm kỷ luật; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, diễn đàn, tọa đàm, tăng cường giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị trên địa bàn đóng quân, v.v. Thông qua đó, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập từ ngoài vào đơn vị, góp phần xây dựng Đơn vị chính quy, mẫu mực, an toàn, địa bàn an toàn.

Nhằm kịp thời rút kinh nghiệm, tìm ra cách làm hay, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, đồng đều, vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị, Trung tâm chú trọng xây dựng đơn vị điểm và nhân rộng điển hình tiên tiến về nội dung này. Trong đó, tập trung vào nội dung trọng tâm của các khâu đột phá, đi sâu vào khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong chấp hành kỷ luật của cơ quan, đơn vị. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm đặt ra yêu cầu cao với từng cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ. Theo đó, hằng năm Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm lựa chọn một cơ quan, đơn vị xây dựng điểm toàn diện; điểm về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; điểm về xây dựng môi trường văn hóa,… để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giúp đỡ, ưu tiên tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất để cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao. Đồng thời, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, chỉ rõ và khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, khen thưởng, cổ vũ động viên các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Nhờ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng nền nếp, tác phong chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật trong Đơn vị.

Cùng với đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, học viên, chiến sĩ; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở; giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, sự đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị và không ngừng tăng cường tình đoàn kết quân dân. Những việc làm thiết thực đó đã tạo môi trường thuận lợi để duy trì tốt nền nếp, chế độ; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, sự mẫu mực trong lời nói và hành động của cán bộ, chiến sĩ ngày càng có chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn Trung tâm không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý, Đơn vị an toàn. Năm 2018, tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng, Trung tâm được tặng Cờ Thi đua và đồng chí Giám đốc Trung tâm được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua của Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần; 08 tập thể; 43 cá nhân; 01 đoàn viên cơ sở và 02 hội viên Hội phụ nữ được cấp trên khen thưởng.

Những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo, phù hợp trong công tác xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật đã góp phần thiết thực trong xây dựng Đảng bộ Trung tâm đạt trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là cơ sở, tiền đề để Trung tâm Huấn luyện, Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thượng tá TỐNG XUÂN HẬU, Giám đốc Trung tâm
___
____________

1 - 2 mẫu mực: Mẫu mực trong chấp hành pháp luật, điều lệnh; nội vụ ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ. 2 dứt điểm: Không uống rượu, bia sai quy định; không vay mượn tiền, tài sản không có khả năng thanh toán.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:50 - 21/02/2020

HCMSJC45.25045.650
Hà NộiSJC45.25045.670
Đà NẵngSJC45.25045.670

Thời tiết