Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 14/05/2018, 10:23 (GMT+7)
Công tác tư tưởng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Quân đoàn 2

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của Quân đoàn 2 - đơn vị chủ lực, cơ động của Bộ. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, bảo đảm cho Đơn vị có chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó, có nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn, cả ở cấp chiến thuật, chiến dịch và chiến lược. Tiêu biểu, như: năm 2017, Quân đoàn là lực lượng chủ yếu tham gia “Diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Bắc” (MB-17) và “Diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng có bắn đạn thật” (DT-17), được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, địa phương đánh giá cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp; trong đó, tiến hành tốt công tác tư tưởng là giải pháp hàng đầu, nhằm xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, chủ động, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát tình hình nhiệm vụ, thực tiễn đơn vị để tiến hành công tác tư tưởng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, thực hiện tốt sẽ là cơ sở để xác định nội dung, biện pháp phù hợp; khắc phục tình trạng tiến hành công tác tư tưởng theo cảm tính, thiếu cơ sở thực tiễn, hiệu quả không cao. Để làm được điều đó, Quân đoàn yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tư tưởng luôn thấu triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác tư tưởng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp là: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, v.v. Đặc biệt, từ thực trạng, quá trình xem xét, tìm nguyên nhân của một số vụ vi phạm kỷ luật ở đơn vị cơ sở, Quân đoàn rút ra bài học kinh nghiệm là, công tác tư tưởng phải bám sát tình hình thực tiễn, mục đích, yêu cầu, phương châm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tình hình tư tưởng trong từng cơ quan, đơn vị, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Khi tiến hành cần quan tâm đến mọi đối tượng (sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng,...), tránh chỉ tập trung vào hạ sĩ quan, chiến sĩ, còn các đối tượng khác có tiến hành công tác tư tưởng, nhưng lại chung chung, hình thức. Trên cơ sở đó, dự báo được tình hình tư tưởng bộ đội, những vấn đề đặt ra đối với công tác tư tưởng, để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn thể hiện rõ vai trò tiên phong, đi đầu trong mọi hoạt động và định hướng tư tưởng bộ đội.

Tiến hành đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác tư tưởng; trong đó, đặt lên hàng đầu là công tác giáo dục chính trị. Trước yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với cường độ cao, thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, công tác bảo đảm khó khăn nên cán bộ, chiến sĩ phải được chuẩn bị tốt về tâm lý, sức khỏe, tập trung cao về ý chí, nghị lực. Vì vậy, công tác giáo dục chính trị trong thời gian qua được cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao; bám sát Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, có vận dụng, triển khai sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng, v.v. Nội dung giáo dục tập trung vào việc xây dựng bản lĩnh, ý chí chiến đấu; tinh thần đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; niềm tin vào vũ khí, trang bị hiện có, nghệ thuật quân sự Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ. Về hình thức, phương pháp, được vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng nội dung huấn luyện, từng hoàn cảnh cụ thể, làm cho công tác tư tưởng luôn có sự sáng tạo, tính thuyết phục cao, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt việc cổ động thao trường, nhất là trong diễn tập; đảm bảo cao nhất các chế độ, tiêu chuẩn văn hóa tinh thần, tổ chức các hoạt động văn nghệ, v.v. Qua đó, xây dựng cho bộ đội tinh thần lạc quan, vui tươi, luôn yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Điển hình như những cuộc diễn tập trong năm 2017 với hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia, phải ăn ở, huấn luyện hàng tháng trong địa hình rừng núi, thời tiết bão lũ, điều kiện bảo đảm vật chất, tinh thần rất khó khăn, nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt nhiệm vụ, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng là, Quân đoàn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị, đảm bảo cho đội ngũ này có phẩm chất, trình độ, năng lực, làm nòng cốt để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Công tác tư tưởng là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, mọi cấp, mọi ngành, mọi lực lượng trong đơn vị, nhưng nòng cốt thuộc về vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, đội ngũ cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp. Để thực hiện tốt nội dung này, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ về mọi mặt, gắn đào tạo với sử dụng. Hằng năm, Đơn vị còn tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn những vấn đề mới về công tác chính trị, tư tưởng, về những tình huống nảy sinh, những kỹ năng về nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng; bồi dưỡng kiến thức về quân sự, hậu cần, kỹ thuật,... nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho lực lượng này. Đề cao tinh thần tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện theo tiêu chí, chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên, thực sự là những người mẫu mực, tấm gương, coi đó là “mệnh lệnh không lời” để bộ đội noi theo; thực hiện cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người đi trước, nhiều kinh nghiệm bồi dưỡng cho người đi sau, ít kinh nghiệm, v.v. Vì vậy, đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp của Quân đoàn đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ chính ủy, chính trị viên thực sự phát huy tốt vai trò là người chủ trì về chính trị, hạt nhân đoàn kết ở đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực tiễn công tác tư tưởng của Quân đoàn cho thấy, phải phát huy được sức mạnh tổng hợp trong quá trình tiến hành; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với các mặt công tác khác của công tác đảng, công tác chính trị, như: công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo vệ, dân vận, v.v. Các cơ quan, đơn vị đã gắn công tác tư tưởng với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào của các tổ chức quần chúng, các ngành, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng để cổ vũ, động viên, giáo dục, rèn luyện bộ đội. Các chỉ tiêu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được xác định là những vấn đề trọng tâm của thi đua; gắn thi đua thường xuyên trong từng giai đoạn, nhiệm vụ với thi đua cao điểm, đột kích; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Trước, trong và sau mỗi đợt huấn luyện, diễn tập, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân đều có các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện, sơ kết rút kinh nghiệm về hoạt động công tác tư tưởng, bảo đảm cho nhân tố chính trị - tinh thần luôn được phát huy, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của địa phương trong công tác tư tưởng, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho huấn luyện, diễn tập. Tiêu biểu là Sư đoàn Bộ binh 325, nhờ tiến hành công tác tư tưởng chặt chẽ cả về diện rộng và chiều sâu, nên nhiều năm liên tục Sư đoàn đạt Đơn vị huấn luyện giỏi, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân đoàn tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân đoàn luôn chú trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tiến hành công tác tư tưởng. Trọng tâm là, đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là giải pháp quan trọng, việc làm thường xuyên để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, khi tiến hành công tác tư tưởng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn luôn coi trọng giữa “xây” và “chống”, lấy xây làm cơ bản, lâu dài. Trước hết, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, địa bàn,... để chống phá, tác động tiêu cực đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, tư tưởng ngại khó, ỷ lại, thiếu ý chí vươn lên, mất cảnh giác; kịp thời cổ vũ, động viên bộ đội dám nghĩ dám làm, tinh thần tích cực, chủ động, phát huy sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy kết quả, bài học kinh nghiệm về công tác tư tưởng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nói trên, Quân đoàn 2 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mặt công tác quan trọng này, nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá, TS. NGUYỄN THANH TÌNH, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.