Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 04/11/2016, 14:51 (GMT+7)
Công tác giáo dục chính trị ở Quân đoàn 4

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị, trực tiếp góp phần củng cố lập trường, quan điểm, hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, làm cho họ luôn yên tâm xây dựng đơn vị, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác này, góp phần xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu.

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 124-CT/QUTW, ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới" và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn đã đề cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong tiến hành công tác giáo dục chính trị; quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị; khắc phục triệt để tình trạng giao khoán công tác giáo dục chính trị cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng; trong đó, xác định rõ nội dung, phương pháp, lộ trình, thời gian thực hiện, lựa chọn đơn vị làm điểm trên từng nội dung1. Cấp ủy các cấp căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ và đặc điểm của từng đối tượng để xác định nội dung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị cho phù hợp; chỉ đạo cơ quan chính trị, cán bộ chính trị xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng; cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu giáo dục chính trị thành tiêu chí, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên sát với tình hình thực tiễn đơn vị. Từ cấp trung đoàn trở lên, xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung trong 6 hình thức giáo dục theo Quy chế 916/QC-CT của Tổng cục Chính trị, giao cho các tiểu đoàn làm điểm để rút kinh nghiệm trong cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và những vướng mắc, bất cập, kịp thời rút kinh nghiệm, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện đúng tiến độ, thời gian quy định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tọa đàm cán bộ sĩ quan trẻ

Đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là cán bộ trực tiếp giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác này. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ chính trị theo phương châm: "Cơ quan bồi dưỡng cho đơn vị, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới", "yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó". Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị theo phân cấp; coi trọng bồi dưỡng tại chỗ, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, bồi dưỡng qua hội thi, hội thao, bình giảng; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, khả năng sư phạm, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị. Đến nay, có 70% cán bộ giảng dạy chính trị ở cơ sở đã biết thiết kế giáo án điện tử và giảng dạy chính trị có kết hợp phương tiện trình chiếu. Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ, phát hiện những bất cập, hạn chế để khắc phục. Trong 5 năm qua, Quân đoàn đã tổ chức 235 lớp tập huấn cho gần 4.000 lượt cán bộ chính trị từ cấp trung đoàn trở lên; hiện nay, 100% cán bộ chính trị của đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trong huấn luyện theo phân cấp; trong đó, có 80% khá, giỏi.

Cùng với đó, Quân đoàn chỉ đạo tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành giáo dục chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn. Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Tuyên huấn, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đổi mới nội dung biên soạn tài liệu, giáo trình, giáo án giáo dục chính trị cho các đối tượng; gắn nội dung giáo dục cơ bản theo quy định với nội dung giáo dục do đơn vị tự xác định, bảo đảm khối lượng kiến thức đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Nhằm đảm bảo chất lượng nội dung giáo dục, Cục Chính trị Quân đoàn đã biên soạn các tài liệu tham khảo, bổ trợ để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu giáo dục bộ đội, như: Một số tình huống tư tưởng trong chỉ huy, quản lý đơn vị và cách xử lý của cán bộ cơ sở; Quân đoàn 4 những năm tháng trên đất Chùa Tháp; Lịch sử các kỳ đại hội của Đảng bộ Quân đoàn; Lịch sử phát triển vùng đất Nam Bộ Việt Nam; phát hành phim tài liệu truyền thống, các ca khúc viết về Quân đoàn, v.v. Ngoài nội dung giáo dục thường xuyên theo Quy chế, Quân đoàn đã chú trọng đưa nội dung giáo dục pháp luật thành một phần cơ bản của chương trình giáo dục chính trị tại đơn vị cho mọi đối tượng; tổ chức thực hiện nghiêm túc Ngày Pháp luật với 5 nội dung: thông tin chuyên đề, trò chơi pháp luật, tiểu phẩm, giải đáp pháp luật và xem phim tài liệu.

Các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ phương pháp giảng dạy truyền thống với sử dụng phương tiện công nghệ thông tin, giữa truyền thụ kiến thức với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giữa tổ chức giáo dục tập trung với tự học. Đồng thời, vận dụng linh hoạt, đa dạng hình thức giáo dục theo hướng mở, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với tâm lý, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chú trọng các hình thức, như: nghiên cứu chuyên đề, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, đọc báo, nghe đài, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, ngày chính trị, văn hóa và tinh thần, v.v. Thông qua các hoạt động tham quan, giao lưu kết nghĩa, làm công tác dân vận, hành quân về nguồn và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức, kiến thức, lối sống có văn hóa, xây dựng nhân cách, ý chí quyết tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Các đơn vị còn tích cực đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đối thoại, trao đổi trực tiếp với bộ đội để thông báo tình hình, định hướng những vấn đề dễ tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của bộ đội. Đồng thời, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ, góp phần giữ vững, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Việc giáo dục, quản lý tư tưởng được thực hiện theo hướng kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng theo đối tượng, hoàn cảnh; kết hợp giữa đơn vị, chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình để giáo dục bộ đội. Kết thúc các đợt huấn luyện chiến sĩ mới, hoàn thành nhiệm vụ năm, nhân dịp tết Nguyên Đán,... các đơn vị đều có Thư báo công, Thư Chúc mừng năm mới gửi về gia đình các quân nhân. Với đối tượng là sĩ quan đã qua đào tạo tại các trường, Quân đoàn chủ yếu vận dụng các phương pháp nêu vấn đề để người học tự giải đáp và nghiên cứu, viết thu hoạch. Đối tượng là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, chủ yếu áp dụng phương pháp diễn giảng, kết hợp nêu vấn đề để người học cùng thảo luận.

Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân để tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng. Đồng thời, duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, trung tâm đoàn kết trong đơn vị; có nhiều biện pháp tích cực nhằm tập hợp, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhờ có chủ trương đúng, với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, công tác giáo dục chính trị ở Quân đoàn 4 những năm qua đã có nhiều chuyển biến tốt. Kết quả nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ năm sau cao hơn năm trước; chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn không ngừng được nâng lên; nhiều đơn vị đạt “Đơn vị huấn luyện Giỏi”, như: Sư đoàn 9, Sư đoàn 309, Lữ đoàn Phòng không 71, Lữ đoàn 434, Lữ đoàn 550, v.v. Kết quả quan trọng nhất của công tác giáo dục chính trị là đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn đối với Đảng, chế độ. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, tuyệt đại bộ phận đảng viên, cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn vẫn luôn vững vàng, kiên định, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; nhận thức và xác định đúng đối tượng, đối tác, tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, Quân đoàn và đơn vị; ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật không ngừng được nâng lên; số vụ việc vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông ngày càng giảm; Quân đoàn không có cán bộ, chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ. Những kết quả đó đã góp phần tích cực vào việc xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, công tác giáo dục chính trị ở Quân đoàn còn một số hạn chế. Một số cấp ủy, chỉ huy chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm thỏa đáng tới công tác giáo dục chính trị, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo còn chung chung; mức độ chuyển hóa từ nhận thức thành niềm tin, ý chí, hành động thực tiễn của bộ đội còn chậm; hiện tượng cán bộ, chiến sĩ ngại học tập chính trị vẫn còn; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả ở một số nơi còn nặng về thành tích, v.v.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đại tá PHẠM TIẾN DŨNG, Chính ủy Quân đoàn

_____________

1 - Theo đó, Trung đoàn 2 làm điểm hình thức giảng dạy chính trị bằng giáo án điện tử; Trung đoàn 1 làm điểm về đổi mới việc biên soạn giáo án học tập chính trị do đơn vị tự xác định; Trung đoàn 3 làm điểm về học tập qua mạng in-tơ-nét; Trung đoàn 31 làm điểm về thực hiện Ngày chính trị và văn hóa tinh thần; Lữ đoàn 71 làm điểm thông báo chính trị, thời sự; Lữ đoàn 550 làm điểm về hình thức thông qua hoạt động thực tiễn, phong trào thi đua, các cuộc vận động, v.v

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.