Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 16/07/2020, 13:57 (GMT+7)
Công tác giáo dục chính trị ở Quân đoàn 4

Công tác giáo dục chính trị là một trong những vấn đề cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến việc củng cố lập trường, quan điểm, hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, làm cho họ luôn yên tâm, gắn bó với đơn vị, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng đối với Quân đoàn 4 - Quân đoàn chủ lực cơ động, làm nhiệm vụ trên địa bàn rộng, thường xuyên chịu sự tác động phức tạp của bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn luôn thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn.

Việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; Quyết định số 2677/QĐ-BQP, ngày 21/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Hướng dẫn số 2345/HD-TH, ngày 24/6/2014 của Cục Tuyên huấn đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đoàn thường xuyên chú trọng. Hằng năm, các cấp ủy đều có nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; trong đó, tập trung quán triệt yêu cầu nhiệm vụ và tầm quan trọng của chủ trương đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế Giáo dục chính trị; khắc phục triệt để tình trạng giao khoán công tác này cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng; xác định rõ nội dung, phương pháp, lộ trình, thời gian thực hiện, lựa chọn đơn vị làm điểm trên từng nội dung. Kết quả giáo dục chính trị được xác định là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và những vướng mắc, bất cập, kịp thời rút kinh nghiệm, đảm bảo cho việc thực hiện đúng tiến độ, thời gian quy định.

Nhận rõ vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là cán bộ trực tiếp giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn luôn quan tâm bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ ngũ giảng dạy chính trị ở các cấp được kiện toàn bảo đảm cả về số lượng và chất lượng theo yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị. Trong đó, chú trọng tuyển chọn các đồng chí có năng lực toàn diện, kiến thức hiểu biết về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội; có phương pháp giảng dạy tốt, tác phong công tác khoa học, là tấm gương sáng trong học tập, công tác, rèn luyện của đơn vị. Hằng năm, Quân đoàn đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại chức cho 100% cấp ủy viên, cán bộ chính trị để thống nhất nội dung, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị. Thực hiện phương châm: “Cơ quan bồi dưỡng cho đơn vị, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới”, “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị theo phân cấp; coi trọng bồi dưỡng tại chỗ, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, bồi dưỡng qua hội thi, hội thao, bình giảng. Đồng thời, tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, khả năng sư phạm, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị. Trong 05 năm qua, Quân đoàn đã tổ chức tập huấn được 08 lớp với 1.656 lượt cán bộ chính trị; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, nhà trường tổ chức 65 lớp tập huấn với 3.975 lượt cán bộ chính trị. Trong quá trình tiến hành công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ; đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy thực hiện nghiêm nền nếp, quy trình chuẩn bị và thông qua bài giảng, phê duyệt theo phân cấp. Nhờ đó, đến nay, 100% cán bộ chính trị của Quân đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chính trị theo phân cấp, biết thiết kế giáo án điện tử và giảng dạy chính trị có kết hợp sử dụng phương tiện trình chiếu powerpoint, phương tiện hỗ trợ giáo dục chính trị.

Phút giải lao trên thao trường

Vấn đề được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn cũng như đội ngũ cán bộ chính trị các cấp hết sức quan tâm là đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành giáo dục chính trị. Theo đó, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu vận dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức giáo dục theo hướng mở, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với tâm lý và trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chú trọng các hình thức giáo dục, như: nghiên cứu chuyên đề, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, đọc báo, nghe đài, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, v.v. Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Tuyên huấn, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đổi mới hình thức biên soạn tài liệu, giáo trình, giáo án; gắn nội dung giáo dục cơ bản với giáo dục do đơn vị tự xác định. Cục Chính trị Quân đoàn biên soạn các tài liệu tham khảo, bổ trợ để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu giáo dục bộ đội, như: Một số tình huống tư tưởng trong chỉ huy, quản lý đơn vị và cách xử lý của cán bộ cơ sở; Quân đoàn 4 những năm tháng trên đất Chùa Tháp; Lịch sử các kỳ đại hội của Đảng bộ Quân đoàn; Lịch sử phát triển vùng đất Nam Bộ Việt Nam; phát hành phim tài liệu truyền thống, các ca khúc viết về Quân đoàn, v.v. Bên cạnh đó, Quân đoàn chú trọng đưa nội dung giáo dục pháp luật thành một phần cơ bản của chương trình giáo dục chính trị tại đơn vị cho mọi đối tượng. Cùng với thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, các đơn vị thường xuyên duy trì, nhân rộng các mô hình, sáng kiến, như: Chương trình phát thanh nội bộ “Tiếng nói Chính trị viên”; clip bổ trợ giáo dục chính trị cho chiến sĩ của Sư đoàn 9; sáng kiến mạng truyền thanh nội bộ không dây; sáng kiến Công viên văn hóa quân nhân, v.v. Đồng thời, duy trì hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; tổ chức hội thi, diễn đàn, tọa đàm, như: “Thanh niên với pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”, “Thanh niên với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông”, “Tìm hiểu truyền thống” của Đơn vị, Sư đoàn, Quân đoàn, v.v.

Về phương pháp, thực hiện việc gắn giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng theo đối tượng, hoàn cảnh; kết hợp giữa đơn vị, chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình để giáo dục bộ đội. Kết thúc các đợt huấn luyện chiến sĩ mới, hoàn thành nhiệm vụ năm, nhân dịp Tết Nguyên Đán,... các đơn vị đều có Thư báo công, Thư Chúc mừng năm mới gửi về gia đình quân nhân. Với đối tượng là sĩ quan đã qua đào tạo tại các trường, Quân đoàn chủ yếu vận dụng các phương pháp nêu vấn đề để người học tự giải đáp và nghiên cứu, viết thu hoạch. Đối tượng là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, chủ yếu áp dụng phương pháp diễn giảng, kết hợp nêu vấn đề để người học cùng thảo luận.

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị với viếc đổi mới hình thức sinh hoạt tư tưởng được Quân đoàn hết sức quan tâm. Các đơn vị tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của Thường vụ Quân ủy Trung ương,… bằng những tiêu chí cụ thể. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp phải gương mẫu đi đầu về nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua các hoạt động tham quan, giao lưu kết nghĩa, làm công tác dân vận, hành quân về nguồn và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội để nâng cao nhận thức, kiến thức văn hóa, xây dựng nhân cách, ý chí quyết tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, trước hết là vai trò trách nhiệm, hiệu lực quản lý, chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; chức năng tham mưu đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra sinh hoạt chính trị, tư tưởng đối với đơn vị của cơ quan chính trị; vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên; vai trò của tập thể quân nhân trong giáo dục, quản lý bộ đội. Định kỳ, Quân đoàn tổ chức kiểm tra thi đua đối với các cơ quan, đơn vị, qua đó phát hiện, tháo gỡ vướng mắc, tập trung giải quyết khâu yếu, mặt yếu, rút kinh nghiệm và định hướng tư tưởng cho bộ đội. Ngoài ra, các đơn vị còn tích cực đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đối thoại, trao đổi trực tiếp với bộ đội để thông báo tình hình, định hướng những vấn đề dễ tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng; lắng nghe, tiếp thu và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị duy trì thực hiện nền nếp chế độ thông báo chính trị - thời sự theo đúng quy định. Nội dung thông báo được chọn lọc trên cơ sở những vấn đề do trên cung cấp, kết hợp với các phương tiện thông tin và từ các hoạt động thường xuyên của đơn vị để biên tập thành các chuyên đề, kịp thời thông tin, định hướng những vấn đề thời sự - chính trị nổi bật, giúp cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tình hình, có thái độ, trách nhiệm đúng đắn trước những sự kiện chính trị - xã hội, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực, vượt khó vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ có chủ trương đúng, với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, công tác giáo dục chính trị ở Quân đoàn 4 những năm qua đã có nhiều chuyển biến tốt. Kết quả nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ năm sau cao hơn năm trước; chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn không ngừng được nâng lên. Vấn đề quan trọng nhất là công tác giáo dục chính trị đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn đối với Đảng, chế độ. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, tuyệt đại bộ phận đảng viên, cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn vẫn luôn vững vàng, kiên định, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; nhận thức và xác định đúng đối tượng, đối tác, tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, Quân đoàn và đơn vị; ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật không ngừng được nâng lên; số vụ việc vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông ngày càng giảm; không có cán bộ, chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ. Những kết quả đó đã góp phần tích cực vào việc xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thượng tá, TS. LÊ KHẮC HUY, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:25 - 31/10/2020

HCMSJC55.95056.450
Hà NộiSJC55.95056.470
Đà NẵngSJC55.95056.470

Thời tiết