Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 08/11/2018, 08:03 (GMT+7)
Công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu ở Sư đoàn 302

Công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu là một yếu tố quan trọng, tác động sâu sắc đến quá trình huấn luyện cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, Sư đoàn 302 đã chú trọng tiến hành đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, biện pháp theo hướng đổi mới, cụ thể, thiết thực, sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ.

Sư đoàn 302 là đơn vị chủ lực của Quân khu 7, vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa huấn luyện lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sư đoàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa. Đặc biệt, những năm gần đây, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng, Quân khu đầu tư nâng cấp, xây dựng doanh trại, thao trường, bãi tập, bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng cao, môi trường văn hóa có nhiều tiến bộ,… là điều kiện thuận lợi để Đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, tổ chức, biên chế của Đơn vị có những thời điểm thay đổi, cán bộ cơ sở thiếu; chất lượng tuyển quân hằng năm có nâng lên, song trình độ học vấn, nhận thức không đồng đều, v.v. Thêm vào đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố xã hội phức tạp, như: truyền đạo trái pháp luật, tranh chấp đất đai, tệ nạn xã hội,… chi phối không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác huấn luyện chiến đấu của Sư đoàn. Điều đó đặt ra cho công tác đảng, công tác chính trị những nội dung, yêu cầu mới cần có nhận thức đúng để phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ lệnh huấn luyện của Bộ và Tư lệnh Quân khu, hằng năm, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn có nghị quyết lãnh đạo công tác huấn luyện. Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, cấp ủy các cấp đã ra nghị quyết chuyên đề, xác định rõ chủ trương, biện pháp, chỉ tiêu, yêu cầu về tư tưởng, tổ chức, công tác đảm bảo và xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp chỉ đạo đồng bộ, thường xuyên, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm công tác đảng, công tác chính trị ở tất cả các khâu, các bước theo đúng chỉ tiêu, yêu cầu đặt ra.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong cần phải nhận thức đúng đắn đường lối, nhiệm vụ cách mạng, tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; chấp hành nghiêm Nghị quyết 1039-NQ/ĐUQK của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung giáo dục cho bộ đội nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn, cũng như phương hướng, phương châm, yêu cầu đạt được trong huấn luyện chiến đấu để mọi tập thể, cá nhân có kế hoạch phấn đấu. Các đơn vị chú trọng giáo dục truyền thống chiến đấu của Quân đội, Quân khu và Sư đoàn cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức nói chuyện chiến lệ, những hình thức tác chiến mới; làm rõ mối quan hệ giữa con người và vũ khí, trang bị. Đồng thời, tổ chức tốt lễ ra quân huấn luyện; phát động thi đua, đăng ký chỉ tiêu theo từng khoa mục. Từ đó, xây dựng tinh thần trách nhiệm, đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và các nhiệm vụ khác mà Quân khu và Bộ giao. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được các đơn vị vận dụng tốt vào từng tình huống và đối tượng cụ thể, như: huấn luyện kết hợp hành quân dã ngoại, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật, phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; cả lực lượng quân thường trực cũng như dự bị động viên. Bởi vậy, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã có nhận thức đúng về quan điểm, nguyên tắc, phương hướng, phương châm, các mối kết hợp trong huấn luyện, tích cực rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công tác.

Hoạt động tiếp sức thao trường

Nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Sư đoàn tập trung kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, theo hướng vừa giỏi về trình độ chuyên môn, vừa nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ cấp phân đội của Sư đoàn tuy đã được bổ sung, tăng cường, song vẫn thiếu về số lượng và không đồng đều về năng lực, trình độ, kinh nghiệm tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Để khắc phục tình trạng đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cấp: một mặt, xin trên bổ sung, tăng cường cán bộ; mặt khác, cụ thể hóa hệ thống chức trách, định mức năng lực huấn luyện của cán bộ theo từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, Sư đoàn thực hiện phương châm: yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó, cơ quan bồi dưỡng đơn vị, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; bồi dưỡng cán bộ gắn với bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên; đánh giá cán bộ bằng thực tiễn huấn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Đối với cán bộ trẻ mới ra trường, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động khảo sát, kiểm tra toàn diện để phân loại, đánh giá trình độ, năng lực, sức khỏe,... làm cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Hằng tuần, cơ quan đánh giá kết quả, kịp thời rút kinh nghiệm, so sánh với cán bộ công tác được 01 năm ở đơn vị. Cùng với đó, cơ quan chính trị các cấp làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để tổ chức các hội thi, như: đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn huấn luyện giỏi; bí thư chi bộ giỏi, v.v. Ngoài ra, để góp phần nâng cao trách nhiệm và ý chí quyết tâm của bộ đội trong huấn luyện, đội ngũ cán bộ các cấp đã chủ động tạo ra những nhu cầu hiểu biết về kiến thức quân sự và rèn luyện những phẩm chất cần thiết trong chiến đấu để khích lệ tính tích cực, sự say mê tìm tòi, sáng tạo của bộ đội. Đến nay, 100% cán bộ đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện theo phân cấp; trong đó, có 50% cán bộ đại đội, tiểu đoàn và 46% cán bộ trung đội đạt tiêu chuẩn cán bộ huấn luyện giỏi. Hầu hết đội ngũ cán bộ của Sư đoàn có nhận thức và kỹ năng thực hành công tác đảng, công tác chính trị tốt, tác phong công tác khoa học, nói đi đôi với làm, trách nhiệm với đơn vị, công việc và có uy tín trong tập thể.

Cùng với đó, Sư đoàn đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động lớn, phong trào Thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu phát động. Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, nhân các sự kiện chính trị, các đợt thi đua cao điểm, đột kích, Đơn vị đều tổ chức phát động thi đua nhằm động viên tinh thần, củng cố niềm tin cho bộ đội, tạo sức đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện; gắn thi đua thường xuyên với hoạt động cổ vũ thao trường, tạo khí thế sôi nổi trong từng bộ phận và mỗi cá nhân. Đặc biệt, Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo cấp ủy các cấp lồng ghép nội dung, chỉ tiêu thi đua trong huấn luyện chiến đấu với các nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và cụ thể hóa các tiêu chí của từng tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau mỗi đợt, giai đoạn thi đua, Sư đoàn đều chỉ đạo làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm để tìm biện pháp khắc phục. Nhằm phát huy tốt trí tuệ tập thể và tính năng động, sáng tạo của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đã thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; duy trì có nền nếp việc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với cấp dưới, tôn trọng, lắng nghe ý kiến quần chúng. Qua đó, tạo sự thống nhất nhận thức, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị.

Huấn luyện dã ngoại kết hợp với công tác dân vận

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, Sư đoàn luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đối với công tác này, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chăm lo đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Toàn Sư đoàn đã tập trung duy trì nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện; làm tốt công tác quản lý bộ đội, quản lý trang bị kỹ thuật. Tổ chức chặt chẽ việc phân công, phân cấp quản lý, điều hành huấn luyện, giữ vững kỷ luật thao trường, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tăng cường công tác kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện chủ trương “Giám sát rộng, kiểm tra sâu”, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và tổ chức quần chúng các cấp về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được đề cao, có nền nếp. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ, nguyên tắc học tập, sinh hoạt đảng; phương châm, phương pháp huấn luyện, Điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội; chế độ, nền nếp công tác đảng, công tác chính trị; ý thức, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, v.v. Bên cạnh việc xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đề cao vai trò của cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp, Sư đoàn còn phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong tổ chức thực hiện các chế độ quy định, phổ biến, giáo dục pháp luật và xung kích, hiến kế nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Sư đoàn còn đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi, quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho bộ đội. Nhờ đó, tinh thần, ý thức của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên; nền nếp, chế độ huấn luyện được duy trì chặt chẽ. Qua kiểm tra các khoa mục huấn luyện, Sư đoàn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; 100% cơ quan, đơn vị đạt yêu cầu, trong đó 86,4% khá, giỏi. Nhiều năm qua, Sư đoàn luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; Trung đoàn 88 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” 07 năm liền.

Vận dụng và phát huy tốt những kinh nghiệm về tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu; đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp đối với công tác này sẽ là những giải pháp cơ bản để Sư đoàn 302 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại tá THÁI VĂN HÙNG, Chính ủy Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:25 - 22/09/2019

EUR25428.9926271.52

GBP28739.1829199.38

USD2315023270

Giá vàng

Thời tiết