Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 20/04/2020, 09:14 (GMT+7)
Bốn đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Thông tin 134

Xác định quyết tâm và lựa chọn đơn vị xây dựng điểm để nhân rộng

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị tiến thẳng lên hiện đại, trong điều kiện các đơn vị của Lữ đoàn đóng quân trên 17 tỉnh, thành phố từ miền Trung trở ra phía Bắc, gồm nhiều tổ, trạm lẻ, độc lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xa sự quản lý của chỉ huy các cấp; công tác bảo đảm và đời sống của bộ đội còn nhiều khó khăn,... Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 134 đã tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo. Trong đó, tập trung thực hiện bốn đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, góp phần để Đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề thực hiện và lựa chọn: xây dựng Tiểu đoàn 81 là đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; Tiểu đoàn 82 là đơn vị điểm về “Xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật”; Tiểu đoàn 41 là đơn vị điểm về “Bảo đảm thông tin liên lạc” để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm thực hiện đồng bộ trong toàn Lữ đoàn.

Thi công tuyến cáp quang bảo đảm hai hướng kết nối cho Bộ Tư Lệnh 86

Lựa chọn và tổ chức thực hiện các khâu đột phá

Trước hết, tập trung đột phá xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Vì vậy, Lữ đoàn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; chủ động làm tốt công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, v.v. Đồng thời, thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, tập trung đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục chuyên đề, quán triệt nhiệm vụ với giáo dục truyền thống, khơi dậy cho bộ đội niềm vinh dự, tự hào là “Người Chiến sĩ Thông tin ưu tú”. Qua đó, xây dựng cho họ bản lĩnh, ý chí, niềm tin, thống nhất cao về nhận thức, hành động, không mơ hồ, mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ. Trước sự tác động đa chiều từ môi trường xã hội, Lữ đoàn coi trọng quản lý tư tưởng, thông qua các biện pháp, như: trực tiếp đối thoại trong Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần; cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với bộ đội; phối hợp với địa phương, gia đình để nắm tâm tư, tình cảm và mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở nắm rõ tình hình, Lữ đoàn làm tốt công tác định hướng, quản lý, giải quyết vướng mắc, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cùng với đó, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xác định đây là nội dung then chốt để xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị. Nội dung tập trung đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Bằng các biện pháp đồng bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp không ngừng được nâng cao, thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo ở đơn vị. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thực hiện nghiêm ở các cấp; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì được phát huy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ vậy, năm 2019 Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Lữ đoàn được nhận “Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng”. Đây là nhân tố cơ bản, quyết định để Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Lữ đoàn quán triệt, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 599-NQ/ĐUBC của Đảng ủy Binh chủng Thông tin về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành công tác huấn luyện bằng nội dung, phương pháp phù hợp. Do đóng quân nhỏ, lẻ, phân tán trên địa bàn rộng, Lữ đoàn tích cực huấn luyện trên mô hình trực tuyến được trang bị đến từng tổ, trạm thông tin; kết hợp huấn luyện khi cán bộ đi  kiểm tra lên tuyến. Trong huấn luyện, Lữ đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu chuyên ngành thông tin liên lạc; lấy huấn luyện bảo đảm thông tin liên lạc là trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt. Đồng thời, tổ chức huấn luyện từ cá nhân đến tổ, đài, trạm thông tin, bám sát tiêu chuẩn huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành và tiêu chuẩn “Đơn vị Thông tin liên lạc huấn luyện giỏi” làm cơ sở để đánh giá chất lượng huấn luyện; duy trì chế độ luyện tập triển khai kết nối theo các phương tiện thông tin liên lạc quân sự và dân sự theo “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2011 - 2020”, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng luyện tập bảo đảm thông tin liên lạc nhiệm vụ A2; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ; tăng cường chỉ đạo công tác điều hành, rút kinh nghiệm huấn luyện; duy trì nghiêm nền nếp hội thi, hội thao, v.v. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tăng cường kiểm tra việc canh, trực đối với các đơn vị, trạm; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện và các phương án sẵn sàng chiến đấu ở các cấp phù hợp với ý định tác chiến của Binh chủng. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện của Lữ đoàn ngày càng nâng lên; tỷ lệ liên lạc trên các phương tiện đạt trên 99,8%, đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Năm 2019, Lữ đoàn được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong Diễn tập PC-19 và diễn tập phòng chống COVID-19 (tháng 3/2020).

Thứ ba, đột phá xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nhằm giáo dục ý thức tự giác, tự quản, tự rèn trong chấp hành kỷ luật, pháp luật khi tuần tra tuyến cáp, giám sát công trình và học tập, công tác độc lập. Trước hết, Lữ đoàn làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, ý thức, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tính tự giác trong chấp hành kỷ luật. Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, tuần; tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, vũ khí, phương tiện; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, đảng viên làm gương cho quần chúng. Cùng với đó, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội đồng quân nhân, Hội Phụ nữ, hướng hoạt động của các tổ chức này vào thực hiện nội dung đột phá, thông qua triển khai các mô hình: “Tổ trạm Thông tin 4 tốt làm theo lời Bác” , “Tổ phụ nữ Thông tin mẫu mực làm theo lời Bác”, “Mô hình 3B” 1 của Tiểu đoàn 41, “Trạm máy Thông tin 4 tốt” của chi đoàn Đại đội 8, Tiểu đoàn 88,… đạt hiệu quả cao, trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày của mọi cán bộ, chiến sĩ. Nền nếp trực phiên ca, tuần tra bảo vệ an toàn các tuyến cáp được duy trì nghiêm; không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật thông tin hoặc để mất thông tin do chủ quan. Với những kết quả đạt được, năm 2019 Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Thứ tư, đột phá trong công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật. Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài trang bị xe, máy thông tin liên lạc gồm nhiều chủng loại, tính đồng bộ không cao, Lữ đoàn chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ kỹ sư, thợ kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tăng hạn theo quy định; thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng và sự đồng bộ khí tài, trang bị, đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhờ đó, khí tài, trang bị luôn đạt hệ số kỹ thuật theo quy định, bảo đảm thông tin liên lạc vững chắc trong mọi tình huống.

Trước thực tế các đơn vị, nhất là các tổ, trạm lẻ đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, công tác bảo đảm của trên còn khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đời sống cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn đã đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Với tinh thần đó, các đơn vị tận dụng điều kiện đất xung quanh doanh trại để tăng gia, chăn nuôi, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ phải đạt chỉ tiêu tăng gia theo quy định: mỗi người chăn nuôi bình quân từ bốn con gia cầm, thủy cầm trở lên (căn cứ vào điều kiện cụ thể các tổ, trạm có thể chăn nuôi lợn, bò, dê); trồng và chăm sóc năm loại cây ăn quả. Đến nay, các đơn vị trong Lữ đoàn đã tự túc được 95% định lượng rau xanh, 85% định lượng thịt, cá, thiết thực nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường sức khoẻ bộ đội. Năm 2019 Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Bài học kinh nghiệm rút ra

Từ thực tiễn triển khai các khâu đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Lữ đoàn 134 rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Một là, thường xuyên tiến hành tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ yêu cầu nhiệm vụ; lựa chọn, xác định khâu đột phá; thống nhất về nhận thức, tư tưởng, xác định trách nhiệm, xây dựng quyết tâm thực hiện. Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong đơn vị; đề cao dân chủ, tránh áp đặt, gò ép; nghiên cứu để linh hoạt vận dụng cho phù hợp với tình hình của các tổ, trạm. Phát huy vai trò của cán bộ, chỉ huy các cấp trong tổ chức, điều hành và vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên. Ba là, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với những tổ, trạm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bốn là, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời để nhân rộng cách làm hay, điển hình tiên tiến xuất sắc trong toàn đơn vị. Năm là, bám sát tình hình nhiệm vụ, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của trên, hướng dẫn của cơ quan chính trị, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động do trên phát động.

Thượng tá NGÔ KIM ĐĂNG, Lữ đoàn trưởng
______________ 

1 - Bảo đảm thông tin tốt; Bảo đảm đời sống tốt; Bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết