Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 17/05/2018, 08:04 (GMT+7)
Bộ Tham mưu Quân khu 7 đẩy mạnh xây dựng chính quy, mẫu mực

Với chức năng là cơ quan tham mưu cấp chiến dịch, trung tâm chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, những năm qua, Bộ Tham mưu Quân khu 7 không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ tham mưu - tác chiến; chủ động hiệp đồng, tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu những chủ trương công tác lớn và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Hơn thế, trên cơ sở căn cứ vào điều kiện địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ được giao, Bộ Tham mưu Quân khu đã có nhiều sáng tạo trong nghiên cứu tình hình, tham mưu, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện,… hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn đóng quân của các đơn vị rộng, chủ yếu là đô thị xen giữa các khu công nghiệp, mật độ giao thông lớn; nhiều lực lượng hoạt động nhỏ, lẻ, chịu tác động không nhỏ từ các hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội,… đã đặt ra cho Bộ Tham mưu Quân khu nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết. Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tham mưu Quân khu xác định, phải “đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực”; coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Trung đoàn Gia Định - Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tham mưu Quân khu tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, làm cơ sở, nền tảng trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của Quân khu nói chung, Bộ Tham mưu nói riêng. Để làm được điều đó, Bộ Tham mưu chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí, vai trò và sự cần thiết của công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ở từng cơ quan, đơn vị. Nhằm đưa công tác này đi vào chiều sâu, vững chắc và đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Tham mưu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các hướng dẫn của cấp trên về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trọng tâm là, Chỉ thị 37-CT/ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Chỉ thị 04/CT-BQP, ngày 09-02-2012 của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị 333/CT-BTL, ngày 23-3-2010 của Bộ Tư lệnh Quân khu về “Tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì nền nếp, chế độ chính quy trong ngày, tuần, quản lý trang bị kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị”. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục theo phân cấp; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản, thường xuyên với giáo dục thông qua các đợt cao điểm về rèn luyện kỷ luật, nhất là tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao về vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, v.v. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; coi đó là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức lối sống trong đơn vị, sát với nhiệm vụ và từng đối tượng. Tích cực phát huy vai trò của các tổ chức, như: Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,… trong giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, văn hóa pháp luật cho mọi quân nhân.

Cùng với đó, Cơ quan cũng duy trì nghiêm chế độ học tập, sinh hoạt, nhất là “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần”, “Ngày Pháp luật” ở đơn vị cơ sở, v.v. Gắn công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, quản lý rèn luyện kỷ luật cho bộ đội với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho bộ đội, tạo sự yên tâm, phấn khởi, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, cũng như các chế độ quy định của cơ quan, đơn vị.

Huấn luyện võ thuật ở Tiểu đoàn Đặc công 60

Đi đôi với công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị coi trọng việc phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, nhất là tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức quần chúng trong tổ chức thực hiện xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật. Theo đó, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tham mưu đã bám sát tình hình chấp hành kỷ luật, đặc thù của đơn vị, xây dựng, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật đã đề ra. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh việc cải cách hành chính quân sự, xây dựng quy chế làm việc và thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật một cách thống nhất. Để đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tham mưu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện triệt để việc phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách trên từng mặt công tác, từng đơn vị; trong đó, chú trọng những đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới, đóng quân độc lập, nhỏ, lẻ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; thực hiện “cơ quan gương mẫu trước đơn vị”, “cấp trên gương mẫu trước cấp dưới”, “đảng viên nêu gương trước quần chúng”; “nói và hành động mẫu mực theo điều lệnh”.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện đầy đủ các nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội cho các đối tượng; tích cực củng cố, làm mới hệ thống biển, bảng theo hướng “thống nhất ở từng cơ quan, đơn vị”. Đồng thời, tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong chấn chỉnh bộ đội chấp hành các chế độ, nền nếp theo điều lệnh; thực hiện đúng quy chế, quy định về công tác bảo mật, giữ bí mật quân sự, quản lý con dấu, tài liệu mật, con người, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị; quán triệt và thực hiện nghiêm quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Thường xuyên chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong huấn luyện, kiểm tra, nhất là những nội dung liên quan đến sử dụng đạn hơi, đạn thật, thuốc nổ. Đặc biệt, Bộ Tham mưu thường xuyên phối hợp với Cục Chính trị chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những diễn biến của tình hình, nhất là việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng vũ trang, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn thanh niên trong phòng, chống vi phạm kỷ luật; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, diễn đàn, tọa đàm, như: “Hội thi Sức trẻ Bộ Tham mưu”, “Hội thi Nét đẹp quân nhân”, “Hoạt động truyền thống đầu Xuân mới”, “Tọa đàm Thanh niên với văn hóa Giao thông”, “Tọa đàm Sĩ quan trẻ”, v.v. Các tiểu đoàn trực thuộc Bộ Tham mưu tăng cường giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị trên địa bàn đóng quân; quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhằm phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập từ ngoài vào; xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, an toàn, địa bàn an toàn.

Phân công nhiệm vụ kiểm soát quân sự

Nhằm kịp thời rút kinh nghiệm, tìm ra cách làm hay, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng đều, vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong toàn Đơn vị, Bộ Tham mưu chú trọng xây dựng đơn vị điểm và nhân rộng các điển hình tiên tiến về nội dung này. Trong đó, tập trung hướng vào những nội dung trọng tâm của các khâu đột phá, đi sâu vào những khâu yếu, mặt yếu trong chấp hành kỷ luật của cơ quan, đơn vị. Để đạt hiệu quả, Bộ Tham mưu đặt ra yêu cầu cao với từng khối cơ quan và đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ. Theo đó, mỗi năm Bộ Tham mưu chọn một cơ quan, đơn vị xây dựng điểm toàn diện; điểm về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; điểm về xây dựng môi trường văn hóa, v.v. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giúp đỡ, ưu tiên tạo điều kiện về cơ sở vật chất để cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, chỉ rõ và khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm, biểu dương, khen thưởng, cổ vũ động viên các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, vi phạm kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nền nếp, tác phong chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tham mưu luôn quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, tăng cường tình đoàn kết quân dân, sự đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị. Bởi vậy, đã tạo môi trường thuận lợi để duy trì tốt nền nếp, chế độ; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, sự mẫu mực trong lời nói và hành động của cán bộ, chiến sĩ ngày càng có chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn cơ quan không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý, vi phạm thông thường giảm dưới 0,2%, đơn vị bảo đảm an toàn. Năm 2017, tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng, Bộ Tham mưu được Bộ Quốc phòng tặng Cờ; 07 đơn vị được Quân khu tặng Bằng khen; 14 đơn vị dạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng.

Bằng nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp, việc đẩy mạnh xây dựng Đơn vị chính quy, mẫu mực ở Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã mang lại hiệu quả thiết thực. Phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, Bộ Tham mưu Quân khu tiếp tục chú trọng công tác này, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Cơ quan vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng LÊ BỬU TUẤN, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)