Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 06/06/2019, 08:35 (GMT+7)
Bộ đội Thông tin liên lạc “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc xác định quán triệt, thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề) theo Hướng dẫn 74-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ hiểu sâu sắc, tích cực, chủ động xây dựng phong cách, tác phong công tác, tinh thần suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Trần Minh Tâm kiểm tra, động viên chiến sĩ mới sau 01 tháng huấn luyện tại Lữ đoàn 139

Với gần 130 điểm đóng quân trên phạm vi cả nước, để đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chuyên đề gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội đảng các cấp, phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động trong Quân đội, Binh chủng, đảm bảo phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện Chuyên đề là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Đối với chi bộ: hằng tháng, dành ít nhất 45 phút (trước hoặc sau khi triển khai các nội dung sinh hoạt định kỳ) để học tập từng chuyên đề; bí thư hoặc cấp ủy viên được phân công là người trực tiếp trình bày nội dung của chuyên đề đã xác định trong kế hoạch. Cụ thể: Quý 1: chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nội dung Chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và học tập chuyên đề 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Triển khai cho cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện năm 2019; đồng thời, xây dựng kế hoạch nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 của chi bộ. Từ đó, mỗi cá nhân suy nghĩ, soi vào bản thân mình, vào chức trách, nhiệm vụ được phân công để có giải pháp thực hành tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Quý 2: học tập chuyên đề kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Người và “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Nội dung tập trung vào: giá trị cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Người; khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; những cống hiến vĩ đại của Người đối với dân tộc, với thế giới và với Đảng ta; những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 50 năm thực hiện Di chúc; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Từ đó, chủ động đấu tranh, bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người. Trong thực hiện, Binh chủng đã gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 129 năm Ngày sinh của Người và 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp làm theo gương Bác. Quý 3: học tập nội dung “Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và chuyên đề “Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay”; liên hệ với thực tiễn thực hiện của chi bộ và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng, đề ra các giải pháp tu dưỡng, rèn luyện theo đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quý 4: học tập chuyên đề 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Dân vận (đăng trên báo Sự thật ngày 15-10-1949). Nội dung tập trung làm rõ tư tưởng, phong cách quần chúng của Bác; liên hệ với thực tiễn cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; bàn các giải pháp khắc phục nguy cơ và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đánh giá kết quả xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 năm 2019 của chi bộ gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện năm 2019 của cán bộ, đảng viên; đề ra giải pháp khắc phục và phương hướng phấn đấu làm theo trong năm tới.

Đối với các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân: căn cứ vào nội dung học tập theo chủ đề từng tháng của đơn vị và chỉ đạo của trên, cấp ủy, chi bộ hướng dẫn đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ và hội đồng quân nhân thực hiện tốt việc quán triệt, thực hiện Chuyên đề ở cơ quan, đơn vị mình, thông qua sinh hoạt chi hội, chi đoàn, toàn thể quân nhân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,... bảo đảm thiết thực, phù hợp và hiệu quả. Nội dung tập trung vào tư tưởng Hồ Chí Minh về “suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “dân là gốc”; thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở. Đồng thời, bàn giải pháp rèn luyện về: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật; mối quan hệ với nhân dân và xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân của Bộ đội Thông tin liên lạc để xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Riêng các trạm, tổ phân tán xa đơn vị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vận dụng hình thức trực tuyến, cán bộ lên tuyến kiểm tra để kết hợp nội dung quán triệt, học tập và kiểm tra việc thực hiện Chuyên đề của từng tập thể và cá nhân; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi xây dựng kế hoạch phải rõ nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện, sát đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; lựa chọn những nội dung cốt lõi, đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét cả về học tập và làm theo; quy định thời gian hoàn thành; phân công trách nhiệm cụ thể. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hịệu quả và phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng hành động cụ thể”. Cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với bộ đội, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ và có biện pháp giải quyết kịp thời. Các chi bộ, trực tiếp là bí thư, cấp ủy viên sưu tầm câu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết về đạo đức, phong cách tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là tư tưởng “suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và quần chúng quán triệt, học tập, nắm được nội dung trọng tâm của từng chuyên đề. Đảng ủy Binh chủng yêu cầu các đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt; trong đó, coi trọng việc thảo luận, liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị và có giải pháp làm theo, hiệu quả. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực hiện bản đăng ký cam kết thực hiện của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Binh chủng nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương nơi đóng quân trong quán triệt, thực hiện Chuyên đề gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho bộ đội thực hiện tốt “10 lời thề danh dự”, “12 điều kỷ luật” khi quan hệ với nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Đồng thời, tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai với những việc làm cụ thể, thiết thực, tận tụy, nghĩa tình trong thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hành trình Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”,... góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Thông tin liên lạc - “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí.

Với những giải pháp phù hợp, việc quán triệt, thực hiện chuyên đề học tập Chỉ thị 05 từ đầu năm 2019 đến nay đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững, hiểu rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức, cá nhân, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự là nền tảng tinh thần vững chắc trong toàn Binh chủng, tạo động lực to lớn xây dựng Binh chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá TRẦN MINH TÂM, Phó Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:25 - 31/10/2020

HCMSJC55.95056.450
Hà NộiSJC55.95056.470
Đà NẵngSJC55.95056.470

Thời tiết