Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 02/11/2020, 09:08 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Là tỉnh ven biển, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung Bộ, đảm nhiệm quản lý vùng lãnh hải rộng lớn, có đảo Lý Sơn và ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, Quảng Ngãi có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực duyên hải miền Trung. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác Biên phòng; trong đó, chú trọng các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được giao và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo được nâng lên; thế trận biên phòng toàn dân được xây dựng tương đối vững chắc; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo được đẩy mạnh. Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được giao, tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Có được kết quả đó là nhờ Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác Biên phòng, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, các ngành. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển gắn với phát triển kinh tế biển, đảo. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, trực tiếp là Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình, phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ, đối tượng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết phải bảo vệ chủ quyền biển, đảo, từ đó xác định trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Nội dung tuyên truyền, giáo dục toàn diện, có chiều sâu, tập trung vào: Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biển Việt Nam; các chỉ thị, nghị định về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, quản lý hoạt động của người, phương tiện trong vùng biển nước ta và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, v.v.

Hội nghị tuyên truyền vận động ký kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên biển

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo, đài của Tỉnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp, như: mở chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề; sử dụng hình ảnh trực quan; thông qua các lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ1; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ vận động quần chúng, các tổ, đội công tác, đội ngũ thông tin, tuyên truyền viên của cơ quan Bộ Chỉ huy và các đồn Biên phòng trực tiếp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là ngư dân đánh bắt thủy, hải sản trên biển. Ngoài ra, còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ pháp lý, giúp ngư dân nắm chắc Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; quy định về đánh bắt thủy, hải sản tại vùng biển của các nước trong khu vực và vùng biển quốc tế,... để mỗi người dân trở thành một “cột mốc sống” trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, thực hiện tốt nội dung này sẽ tạo sức mạnh to lớn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Theo đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương ven biển triển khai thực hiện hiệu quả các thông tư, chỉ thị, hướng dẫn của trên về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, v.v. Thông qua đó, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh.

Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới biển, đảo Lý Sơn, tổ chức phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, xóm, phụ trách các hộ gia đình2, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức rà soát, nắm chắc chất lượng đội ngũ cán bộ thôn, xã, cán bộ nòng cốt, chuyên trách, những người có uy tín trong cộng đồng đăng ký tham gia các tổ tự quản bảo vệ an ninh trên biển, đảo; từ đó, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và động viên nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, đăng ký xuất, nhập cảnh, phòng, chống tội phạm. Bộ đội Biên phòng Tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an Tỉnh thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng các lực lượng liên quan, nhất là Hải quan trong công tác tuần tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng, xuất, nhập cảnh cho người, phương tiện, làm thủ tục thông quan, chuyển cảng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Đồng thời, thực hiện nghiêm kế hoạch hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu, giải quyết các vụ việc, tuần tra chung bảo vệ vùng biển, đảo với Bộ đội Biên phòng 02 tỉnh Quảng Nam và Bình Định; phối hợp chặt chẽ với Vùng 3 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 2, Hải đoàn 48 và lực lượng Kiểm ngư nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra, bảo vệ, phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các hiện tượng xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia trên biển và phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố thiên tai, tràn dầu, v.v. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát biên phòng theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho ngư dân và các doanh nghiệp hoạt động ở khu vực ven biển. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã vận động được hơn 100 tàu cá có công suất trên 90CV và 86 tổ, đội tàu thuyền đoàn kết hoạt động khai thác thủy, hải sản trên biển sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển, đảo, Bộ đội Biên phòng tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các địa phương ven biển đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển; thành lập các tổ tự quản tàu thuyền an toàn, tổ tự quản an ninh trật tự khu vực ven biển, tổ an ninh trật tự ở các bến, bãi, v.v. Phối hợp với các lực lượng giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị tại khu vực biên giới biển, không để kéo dài tạo thành “điểm nóng”; hướng dẫn ngư dân cách phát hiện các hiện tượng xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia trên biển và xử lý các tình huống trên biển theo đúng chủ trương, đối sách một cách linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn. Chỉ đạo các đồn Biên phòng, lực lượng chuyên trách, tổ tự quản đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn ven biển, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển, lao động sản xuất kết hợp với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

Bốn là, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” v.v. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp các mặt công tác Biên phòng; đổi mới nội dung, biện pháp vận động quần chúng tham gia quản lý, xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về chủ quyền, an ninh vùng biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm; sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Lý Sơn, các đồn, trạm Biên phòng để họ yên tâm công tác. Tập trung củng cố, quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình phòng thủ dọc tuyến ven biển, trên Đảo Lý Sơn, như: Trạm Tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn, cầu cập tàu, trạm kiểm soát Biên phòng. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình phòng thủ, mua sắm, sửa chữa phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, v.v.

Những giải pháp trên được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã và đang thực hiện hiệu quả, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá  ĐỖ NGỌC NAM, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
__________________

1 - Từ năm 2018 đến nay, tổ chức 856 buổi tuyên truyền cho 9.964 người; xây dựng 2.657 phóng sự, phát 16.385 bản tin; cắm 54 biển báo khu vực biên giới biển, v.v.

2 - Năm 2019, phân công 85 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, 97 đảng viên phụ trách 382 hộ gia đình/1.367 nhân khẩu.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620