Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 03/09/2018, 09:43 (GMT+7)
Bình Dương xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, những năm qua, tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng này đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Hoàng Minh – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng
Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thăm, động viên lực lượng dân quân tự vệ

Bình Dương là một trong những tỉnh hàng đầu trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, có 28 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp, với gần 900.000 lao động nhập cư từ các địa phương trong cả nước. Đây cũng là địa phương dẫn đầu về tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quy mô, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại; trong đó, công nghiệp: 60%, dịch vụ: 37,3%, nông nghiệp: 2,7%. Những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh, tình hình trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các khu, cụm công nghiệp cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định; các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá bằng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, kích động quần chúng đình công, “xuống đường”,… gây mất ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, cản trở thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; trong đó, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” là một giải pháp quan trọng.

Trước hết, Tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ Tổ quốc cho lực lượng dân quân tự vệ. Đây là nội dung rất quan trọng, bởi chỉ có trên cơ sở thống nhất và nâng cao nhận thức mới chỉ đạo được hoạt động thực tiễn đúng đắn, hiệu quả. Thấu suốt điều đó, những năm qua, các cơ quan, ban, ngành đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho lực lượng dân quân tự vệ. Nội dung giáo dục tập trung phổ biến quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; những vấn đề cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; truyền thống nghệ thuật quân sự Việt Nam; vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ đối với phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Quá trình thực hiện, Tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục sát với từng đối tượng; chú trọng lực lượng tự vệ hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Để công tác này đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Tỉnh chú trọng lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để xây dựng đội ngũ giáo viên giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dân quân tự vệ. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục với kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, lệch lạc và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhằm không ngừng củng cố trận địa tư tưởng trong dân quân tự vệ. Đến nay, hầu hết cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ của Tỉnh đều có nhận thức tốt về yêu cầu, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm, tích cực phấn đấu, rèn luyện, thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương ở cơ sở.

Nhằm tạo sự thống nhất trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Tỉnh chủ trương phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở đối với công tác quan trọng này. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là yêu cầu thường xuyên, cấp thiết và là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng nói chung, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nói riêng. Vì thế, Tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, trên cơ sở chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, trọng tâm là Đề án 1616/ĐA-BTL của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011 - 2015 để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ra nghị quyết 203-NQ/TU; Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định 945/QĐ-UBND về Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch 4969/KH-UBND về tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn.

Để tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp đẩy mạnh phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, tạo cơ sở để xây dựng cấp ủy, chi bộ quân sự ở các ban chỉ huy quân sự vững chắc. Trong đó, ưu tiên thành lập tổ đảng ở các trung đội dân quân tự vệ cơ động; có đảng viên ở tiểu đội dân quân tự vệ thường trực, dân quân tự vệ binh chủng1. Đặc biệt, những năm gần đây, Tỉnh chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ ở doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, như: Công ty Lode Star (Đài Loan), Omexey Home Furnishing (Hàn Quốc), v.v. Cùng với đó, từng bước hoàn thiện cơ chế hoạt động, nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác dân quân tự vệ, như: tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách, v.v. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và củng cố, kiện toàn hệ thống cơ quan chỉ đạo, chỉ huy dân quân tự vệ phù hợp với điều kiện mới; chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của ban chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quân sự cơ sở trong việc đề xuất với cấp ủy, chính quyền về thực hiện biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, được Quân khu đánh giá cao.

Cùng với đó, Tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức biên chế dân quân tự vệ hợp lý, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đảm bảo vừa xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, vừa phát triển dân quân tự vệ rộng khắp. Để làm được điều đó, Tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị cần căn cứ vào đặc điểm, điều kiện của từng địa bàn để rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế cho từng loại hình dân quân tự vệ theo hướng: “tinh, gọn, mạnh” theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, phù hợp với tình hình thực tiễn, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, ưu tiên biên chế đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng cho lực lượng dân quân tự vệ ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Những năm gần đây, Tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng dân quân thường trực phối hợp hoạt động trên địa bàn các khu công nghiệp, như: VSIP I (thị xã Thuận An); VSIP II (thành phố Thủ Dầu Một); Sóng Thần 1, 2 (thị xã Dĩ An); Mỹ Phước 1 (thị xã Bến Cát). Đặc biệt, Tỉnh đã thành công trong xây dựng lực lượng tự vệ ở các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài và bước đầu hoạt động có hiệu quả, vững mạnh2.

Đi liền với kiện toàn tổ chức lực lượng, Tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập đối với lực lượng dân quân tự vệ. Quá trình huấn luyện, Tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật; gắn huấn luyện cán bộ với huấn luyện chiến sĩ và phân đội, trong đó huấn luyện cán bộ là then chốt. Nội dung huấn luyện tập trung vào kỹ thuật chiến đấu bộ binh, binh chủng, đội ngũ chiến thuật từ từng người đến cấp đại đội; phương án chiến đấu tại chỗ; hoạt động phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn tuần tra, kiểm soát, xử trí các tình huống A2, giữ gìn an ninh, trật tự; kỹ năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bồi dưỡng về công tác vận động quần chúng.

Điểm mới trong huấn luyện dân quân tự vệ của Tỉnh là đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với vận dụng vào đặc thù của từng địa bàn, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Đồng thời, gắn huấn luyện với tăng cường tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và đưa lực lượng dân quân tự vệ, nhất là dân quân tự vệ binh chủng tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Quân sự, Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Kiểm lâm,… trên địa bàn theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP, Nghị định 133/NĐ-CP để tổ chức tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự, nhất là trong các khu, cụm công nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; vận động quần chúng chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở vững mạnh3. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp, năng lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ ngày càng nâng cao; kết quả huấn luyện hằng năm của lực lượng dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 76,8% đạt khá, giỏi.

Những kết quả đạt được trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thời gian qua đã góp phần tích cực giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề để tỉnh Bình Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đại tá NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng
Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

_____________

1 - Đến nay, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 27,62%; 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy; 100% cán bộ quân sự cơ sở là đảng viên, trên 97% là cấp ủy viên đảng ủy cơ sở; 78,81% trung đội dân quân thường trực, cơ động có tổ đảng; 87,85% tiểu đội có đảng viên.

2 - Đến nay, Tỉnh đã xây dựng được 07 đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: Công ty cấp nước Bình An (Ma-lay-sia), Công ty Trách nhiệm hữu hạn ASG Vina (Hàn Quốc), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Xuân (Trung Quốc), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lode Star (Đài Loan), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Omexey Home Furnishing, Công ty Panko Vina (Hàn Quốc), Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Return Gold (Đài Loan).

3 - Tính đến đầu năm 2018, lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp với Công an, lực lượng Quân sự,… trên địa bàn tổ chức 238.859 cuộc tuần tra với trên 1.048.700 lượt người tham gia (trong đó, lực lượng dân quân tự vệ độc lập tuần tra 97.576 cuộc với trên 409.380 lượt cán bộ, chiến sĩ). Tham gia công tác dân vận được 23.913 đợt với trên 42.480 ngày công lao động.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:44 - 27/06/2019

EUR26259.7527129.7

GBP29181.0629648.24

USD2325023370

Giá vàng

Thời tiết