Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 26/11/2018, 08:24 (GMT+7)
Binh chủng Tăng thiết giáp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50

Là binh chủng chiến đấu, kỹ thuật, những năm qua, cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, Binh chủng Tăng thiết giáp đặc biệt coi trọng công tác kỹ thuật; trong đó, thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) được xác định là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Từ kinh nghiệm tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50 nhiều năm trước, ngành Kỹ thuật Binh chủng đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với Cuộc vận động này và phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan kỹ thuật các cấp trong hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Thông qua tham mưu của Ngành, Binh chủng thường xuyên rà soát, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, kế hoạch công tác của người chỉ huy. Trong đó, chú trọng gắn thực hiện Cuộc vận động với thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW, phong trào Thi đua Quyết thắng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần, thái độ đúng đắn, tích cực, tự giác trong thực hiện Cuộc vận động; khắc phục các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thỏa mãn dừng lại, quan điểm không đúng, cho rằng đó là của riêng ngành Kỹ thuật; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng đơn vị điểm, cách làm hay trong thực hiện, v.v. Cục Kỹ thuật đã phát huy tốt vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 50 của Binh chủng, luôn bám sát nhiệm vụ công tác kỹ thuật, nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động, xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tập trung thực hiện. Bằng các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phù hợp, Cuộc vận động 50 ở Binh chủng luôn đảm bảo đúng hướng, phát triển rộng khắp, đạt hiệu quả cao.

Những năm gần đây, tổ chức lực lượng, nhiệm vụ của Binh chủng có sự phát triển. Bên cạnh số lượng lớn phương tiện, vũ khí, trang bị thế hệ cũ đã qua khai thác sử dụng nhiều năm, tính đồng bộ, ổn định không cao, nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng lớn,… Binh chủng được trang bị ngày càng nhiều vũ khí, khí tài thế hệ mới, nhiều trang bị được nâng cấp hiện đại hóa, với yêu cầu bảo đảm kỹ thuật rất khắt khe, v.v. Trước thực tế đó, từ năm 2015, Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 50 của Binh chủng hướng thực hiện Cuộc vận động vào hai khâu đột phá: “Khai thác vũ khí, trang bị tốt, bền” và “Bảo đảm an toàn”. Trên cơ sở đó, Binh chủng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân ngành trong quản lý vũ khí, trang bị. Cùng với chủ động rà soát, đề nghị đưa ra khỏi biên chế các trang bị lạc hậu, không còn nguồn vật tư thay thế và làm tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển, thu hồi vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định1, Binh chủng duy trì nền nếp chế độ kiểm kê, điểm nghiệm; củng cố, hoàn thiện hệ thống sổ sách, mẫu biểu đăng ký quản lý vũ khí, trang bị ở tất cả các cấp. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, nắm chắc thực trạng, mức độ đồng bộ của vũ khí, trang bị, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất.

Thực hành bảo dưỡng xe tăng

Để “khai thác vũ khí, trang bị tốt, bền” và duy trì, khôi phục tính năng kỹ thuật, chiến thuật, chất lượng, sự đồng bộ của vũ khí, trang bị hiện có, nhất là số xe tăng thiết giáp thế hệ mới, hiện đại, Cục Kỹ thuật chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thi đua “Làm chủ vũ khí, trang bị và nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật”. Thực hiện chủ trương trên, Ngành đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng chính quy cơ quan kỹ thuật các cấp; tăng cường công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, làm nòng cốt tiến hành công tác kỹ thuật. Đồng thời, tham mưu cho Binh chủng quy hoạch, huy động các nguồn lực, nhất là phát huy nội lực để củng cố, nâng cấp toàn diện hệ thống kho, trạm, xưởng kỹ thuật, cả về mặt bằng công nghệ, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thời gian qua, Binh chủng đầu tư cải tạo, nâng cấp, mua sắm bổ sung nhiều trang thiết bị, công nghệ mới cho các trạm, xưởng sửa chữa, nhất là nâng cấp, hiện đại hóa các phòng sửa chữa chuyên ngành tăng, thiết giáp; bổ sung, đổi mới tài liệu, quy trình công nghệ; đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn các cấp theo chuyên ngành, chức trách. Chú trọng đào tạo lại thông qua huấn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật tại đơn vị là chủ yếu, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, thợ kỹ thuật giỏi, chuyên gia đầu ngành. Để đạt hiệu quả cao, Binh chủng kết hợp huấn luyện, bồi dưỡng toàn diện với chuyên sâu; huấn luyện với thực hiện bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị, lấy thực hành là chính, v.v. Nhằm nâng cao ý thức trong “giữ tốt, dùng bền”, Binh chủng tăng cường phân cấp, phân trách nhiệm bảo đảm kỹ thuật ở các cấp; duy trì nghiêm quy trình công nghệ trong bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, sử dụng; duy trì nghiêm chế độ “Giờ kỹ thuật”, “Ngày kỹ thuật” ở đơn vị cơ sở. Ngành Kỹ thuật tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định, bảo đảm chất lượng, độ tin cậy của vũ khí, trang bị sau bảo dưỡng, sửa chữa; chủ động nghiên cứu, xác định nguyên nhân các hư hỏng thường gặp và xây dựng bổ sung nhiều chỉ dẫn, cảnh báo nhằm hạn chế thấp nhất những lỗi do chủ quan gây ra.

Với nhận thức bảo đảm an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông là mục tiêu, khâu đột phá của Cuộc vận động, vấn đề có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo 50 của Binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị coi trọng nội dung huấn luyện công tác an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị; tăng cường kiểm tra, duy trì tuân thủ nghiêm quy trình, quy tắc an toàn cả trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật. Tham mưu cho Binh chủng huy động các nguồn lực để xây dựng, củng cố, nâng cấp hệ thống, phương tiện bảo vệ kho tàng, khu kỹ thuật, trạm xưởng, như: phòng, chống cháy nổ, chống sét, v.v. Các đơn vị chủ động xây dựng, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn kho tàng và tích cực tổ chức luyện tập; phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt việc xây dựng vành đai an toàn cho kho, trạm, xưởng. Thực hiện Chỉ thị 3527/CT-BTL, ngày 08-9-2016 của Tư lệnh Binh chủng về bảo đảm an toàn thông tin, ngành Kỹ thuật phối hợp với cơ quan chuyên môn và đơn vị thực hiện tốt việc kiểm tra độ an toàn, bảo mật của hệ thống máy tính, thiết bị lưu trữ di động, kết nối internet; cài đặt phần mềm bảo vệ, ngăn chặn không để lộ, lọt thông tin số.

Điểm đáng chú ý nữa là, công tác bảo đảm an toàn giao thông được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đặc biệt chú trọng. Chấp hành chủ trương đó, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, xây dựng quy chế về sử dụng ô-tô, xe máy phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân nhân và đơn vị; gắn trách nhiệm của chỉ huy các cấp trong việc kiểm tra bộ đội và tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông, nhất là ở các đơn vị nhỏ lẻ, xa trung tâm. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, đẩy mạnh chương trình hành động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, với nhiều hoạt động thiết thực, như: tuyên truyền, hưởng ứng “Năm An toàn giao thông”, tháng cao điểm an toàn giao thông mà Chính phủ, Bộ Quốc phòng phát động; dán khẩu hiệu “Đã uống rượu bia không lái xe” lên xe máy của quân nhân; lực lượng vệ binh kiểm soát việc đội mũ xe máy và mang giấy tờ xe khi quân nhân ra khỏi cổng đơn vị, v.v.

Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, việc thực hiện Cuộc vận động 50 của Binh chủng đã huy động được sự vào cuộc của tất cả các ngành, đơn vị, ngày càng lan tỏa sâu rộng, đi vào chiều sâu. Thông qua thực hiện Cuộc vận động, nhất là 2 khâu đột phá, công tác kỹ thuật của Binh chủng có chuyển biến tích cực, nhiều khâu yếu, mặt yếu được khắc phục; năng lực, trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn của Binh chủng có sự phát triển toàn diện2. Các chỉ tiêu công tác kỹ thuật của Binh chủng luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra; chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa được nâng lên; hệ số kỹ thuật của phương tiện, vũ khí, trang bị được duy trì ở mức cao. Ngành Kỹ thuật Binh chủng đã thực hiện thành công nhiều chương trình đồng bộ xe tăng, thiết giáp, như: đồng bộ toàn diện cho xe sẵn sàng chiến đấu; đồng bộ từng phần cho xe tập lái, xe luyện bắn, xe cứu hộ và vươn lên làm chủ công nghệ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng phương tiện, vũ khí, trang bị hiện có, nhất là phương tiện, vũ khí thế hệ mới. Thông qua thực hiện Cuộc vận động, phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Binh chủng được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt. Nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị đã được nghiên cứu thành công, áp dụng có hiệu quả trong công tác kỹ thuật của Binh chủng và ngành Tăng thiết giáp toàn quân. Tiêu biểu là các đề tài: Thay thế động cơ xăng bằng động cơ diezen cho xe BTR-60PB; Hoàn thiện công nghệ cường hóa động cơ B6 bằng tăng áp tua bin khí thải cho xe tăng PT-76; Chế tạo trục càng gạt số của hộp số xe tăng T-54; Khai thác xe bảo đảm kỹ thuật MTO-YB-01 cho xe tăng T-90S. Ngoài ra, Binh chủng còn bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khai thác, sử dụng phương tiện, vũ khí, trang bị; số vụ mất an toàn lao động, giao thông giảm mạnh và ở mức thấp.

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của Cuộc vận động 50, thời gian tới, Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của Cuộc vận động. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, tạo động lực góp phần xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đại tá, TS. NGUYỄN ANH TUẤN, Chủ nhiệm Kỹ thuật Binh chủng
____
_____________

1 - Từ năm 2015 đến nay, Binh chủng đã quản lý, cất giữ, điều chuyển hàng ngàn tấn vật tư, vũ khí, đạn dược an toàn tuyệt đối.

2 - Năm 2016, Binh chủng đạt giải Nhì Hội thi Thợ sửa chữa đạn, vũ khí bộ binh toàn quân; năm 2017, đạt giải Nhì Hội thi Trưởng phòng tham mưu kế hoạch, Trưởng Phòng kỹ thuật giỏi toàn quân; Lữ đoàn 201 đạt giải Ba Hội thi Kỹ thuật Tăng thiết giáp toàn quân.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết