Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 26/06/2017, 08:08 (GMT+7)
Binh chủng Pháo binh tích cực đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu

Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Binh chủng Pháo binh đang nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”, tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước sự phát triển và yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, cùng với đẩy mạnh chấn chỉnh tổ chức biên chế, tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, Binh chủng Pháo binh đặc biệt coi trọng đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu, nhằm tạo bước đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, tạo sức mạnh chiến đấu mới, đảm bảo cho Binh chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò là “hỏa lực chủ yếu của lục quân, hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội ta” trong bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đặc thù của Bộ đội Pháo binh, Binh chủng đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị “trọng tâm, thường xuyên” quan trọng này. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Binh chủng đứng trước không ít khó khăn do kinh phí huấn luyện còn hạn hẹp; vũ khí, trang bị kỹ thuật của pháo binh cơ bản chưa được đầu tư mới, phần lớn xuống cấp, tính đồng bộ, ổn định không cao; đội ngũ cán bộ trải qua chiến đấu, có kinh nghiệm trong chỉ đạo huấn luyện giảm nhiều; cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, nhưng kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp tổ chức điều hành huấn luyện, chỉ huy đơn vị còn hạn chế; thao trường huấn luyện ngày càng bị thu hẹp, nhất là thao trường đảm bảo cho pháo binh, tên lửa bắn đạn thật chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Mặt khác, đối tượng tác chiến luôn có sự điều chỉnh, phát triển, đặc biệt là việc trang bị và sử dụng ngày càng rộng rãi vũ khí công nghệ cao, phương tiện trinh sát, tác chiến điện tử hiện đại, v.v. Đây là những yếu tố tác động không nhỏ đến kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng.

Trước thực tế đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Binh chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy trung ương, Nghị quyết 395-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Từ định hướng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Binh chủng chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác huấn luyện; trọng tâm là đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập pháo binh; huy động các nguồn lực bảo đảm huấn luyện; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu, v.v. Trước hết, Binh chủng chú trọng đặt lên hàng đầu việc đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Binh chủng đối với nhiệm vụ quan trọng này. Đảng ủy Binh chủng yêu cầu các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao để xây dựng, bổ sung quy chế lãnh đạo, ra nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ huấn luyện trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và xây dựng kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp. Mặt khác, Binh chủng triển khai nhiều biện pháp mạnh, quyết tâm thực hiện tốt “3 thực chất”1; kiên quyết khắc phục tư tưởng bảo thủ, thỏa mãn dừng lại, biểu hiện ngại khó, ngại khổ, “bệnh thành tích” trong huấn luyện, v.v.

Để tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong huấn luyện, Binh chủng đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo” thông qua việc xây dựng, quản lý chặt chẽ kế hoạch huấn luyện, tăng cường phân cấp huấn luyện, gắn phân cấp với phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phúc tra kết quả huấn luyện, nhất là đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra của chỉ huy, cơ quan các cấp với đơn vị bằng việc tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra không phổ biến trước nội dung, kiểm tra vượt cấp, nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện của đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Quán triệt, thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Binh chủng tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với vũ khí, trang bị hiện có và sự phát triển của khoa học, công nghệ, kỹ thuật quân sự, nghệ thuật tác chiến pháo binh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Binh chủng tập trung huấn luyện toàn diện nhưng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong đó, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt. Binh chủng yêu cầu, về chiến thuật, các đơn vị pháo binh phải “đánh giỏi” - đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại; về kỹ thuật, phải “bắn trúng”- tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Thực hiện chỉ đạo của Binh chủng, các đơn vị chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là khâu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, từ khẩu đội (tiểu đội) trưởng trở lên2; duy trì nghiêm quy trình huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan, phân đội theo quy định. Đặc biệt, các đơn vị đã bám sát tiêu chuẩn “Đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi”, cụ thể hóa cho từng lực lượng: pháo thủ, trinh sát, kế toán, thông tin,... làm căn cứ để thực hành huấn luyện và theo dõi, đánh giá kết quả.

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, nhất là qua tổng kết công tác huấn luyện 5 năm (2011 - 2015), Binh chủng đặc biệt quan tâm kết hợp huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật; giáo dục, đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu. Đồng thời, tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện ban đêm; chú trọng huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế,... đảm bảo cho bộ đội thuần thục kỹ thuật, chiến thuật pháo binh, giỏi tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng trong đội hình binh chủng hợp thành và tin tưởng vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Để đạt hiệu quả cao, Binh chủng chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện; tổ chức xoay vòng, đổi tập một cách khoa học, nhằm tận dụng tối đa thời gian, vật chất, thao trường huấn luyện; thực hiện huấn luyện cơ bản ngay từ đầu, kết hợp huấn luyện cơ bản với nâng cao, huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, lấy thực hành trên pháo, trên trang bị, trong điều kiện dã ngoại là chủ yếu. Trong đó, tập trung huấn luyện thành thục động tác từng người, từng khẩu đội, làm cơ sở hợp luyện cấp đại đội, tiểu đoàn, cụm pháo; coi trọng huấn luyện đồng bộ ở các bộ phận, theo phương châm: giỏi chức trách chính, biết một đến hai chức trách khác trong khẩu (tiểu) đội. Đồng thời, quyết liệt khắc phục hiện tượng lối mòn, chưa bám sát thực tiễn, yêu cầu của chiến tranh hiện đại, v.v.

Trước tiến trình từng bước hiện đại hóa và yêu cầu tác chiến pháo binh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Binh chủng chú trọng huấn luyện, luyện tập nâng cao khả năng cơ động; kết hợp huấn luyện truyền thống với hiện đại và tăng cường huấn luyện thể lực, phấn đấu để mọi cán bộ, chiến sĩ Pháo binh xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ: “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”. Thời gian qua, Binh chủng đẩy mạnh huấn luyện khai thác, sử dụng khí tài hiện đại được trang bị kết hợp với huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành truyền thống, vừa đảm bảo cho cán bộ chỉ huy pháo binh sử dụng thành thạo khí tài hiện đại, rút ngắn thời gian chuẩn bị bắn, tác chiến nhanh, chính xác, vừa thuần thục phương pháp tính toán phần tử, sửa bắn truyền thống, để chỉ huy bắn trong các tình huống phức tạp, khi bị địch chế áp điện tử. Đồng thời, yêu cầu đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện thể lực; tăng cường luyện tập hành quân bộ mang vác nặng, cự ly xa; luyện tập cơ động di chuyển, dịch chuyển trên các loại địa hình, huấn luyện triển khai, thu hồi pháo trong điều kiện đêm tối, thời tiết phức tạp; huấn luyện vượt sông; kết hợp huấn luyện cơ động với ngụy trang, nghi binh, phòng, chống trinh sát, tác chiến điện tử của địch, v.v. Binh chủng quy định, cấp lữ đoàn phải tổ chức xoay vòng huấn luyện các tiểu đoàn pháo cơ động đường dài đạt ít nhất 500 km/năm, v.v. Cùng với đó, tăng cường tổ chức diễn tập ở các cấp; chú trọng diễn tập thực binh có bắn đạn thật, diễn tập vòng tổng hợp cấp đại đội, tiểu đoàn pháo binh, tham gia diễn tập tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng có bắn đạn thật với các sư đoàn bộ binh, các quân khu, quân đoàn. Nội dung, hình thức diễn tập của Binh chủng được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, quy mô các cuộc diễn tập ngày càng lớn. Với nỗ lực, quyết tâm cao và các biện pháp phù hợp, hiệu quả, chất lượng huấn luyện, diễn tập của Binh chủng được nâng cao; trình độ, khả năng tác chiến, khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu quân chủng, binh chủng của các phân đội, đơn vị pháo binh có sự tiến bộ rõ rệt. Năm 2016, Binh chủng tổ chức bắn đạn thật cho 194 đơn vị hỏa lực, kết quả đạt giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối; có 180 đại đội, 48 tiểu đoàn pháo binh trong toàn quân đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 13 lữ đoàn pháo binh - tên lửa được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Do thực hiện tốt công tác huấn luyện đã thiết thực nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Pháo binh, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Binh chủng duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, đảm bảo đồng bộ về con người, vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện cơ động. Đồng thời, chủ động rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các kế hoạch, quyết tâm tác chiến, phù hợp với sự phát triển của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ, làm cơ sở cho tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập, nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cán bộ chỉ huy các cấp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Ngoài nội dung huấn luyện, luyện tập theo kế hoạch, Binh chủng tăng cường báo động kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị theo các phương án tác chiến, phòng chống cháy, nổ, thiên tai; duy trì luyện tập thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong các đợt ra quân huấn luyện hằng năm, v.v. Đi liền với đó, Binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị pháo binh toàn quân phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị chiến trường. Trọng tâm là, tập trung chuẩn bị các khu vực bố trí, triển khai pháo binh, đường cơ động, chốt chiến dịch, công trình chiến đấu pháo binh, bến vượt sông,... theo các nhiệm vụ, phương án tác chiến được giao. Mặt khác, Binh chủng đẩy mạnh thực hiện đo đạc tăng dày mạng khống chế quân dụng, mốc khống chế pháo binh, nhất là trên các hướng, địa bàn chiến lược, nhằm phục vụ có hiệu quả cho hoạt động tác chiến của pháo binh khi có tình huống xảy ra, v.v.

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Binh chủng Pháo binh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không ngừng phát huy truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” trong điều kiện mới, xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN HỒNG PHONG, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng

______________

1 - 3 thực chất: 1- Huấn luyện thực chất; 2- Ôn luyện thực chất; 3- Kiểm tra đánh giá kết quả thực chất.

2 - Trong giai đoạn 2011 - 2015, các cấp trong Binh chủng đã tổ chức 169 lớp tập huấn cho hơn 13.200 lượt cán bộ.

Ý kiến bạn đọc (0)