Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 26/06/2020, 09:30 (GMT+7)
Binh chủng Pháo binh đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”1, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ chính trị của Binh chủng.

Trước hết, Binh chủng luôn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đối với công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, trực tiếp là Chỉ thị số 507-CT/QUTW, ngày 28/7/2014 của Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Thông tư 151/2018/TT-BQP, ngày 12/10/2018 của Bộ Quốc phòng về công tác thi đua - khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, nắm chắc đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy Binh chủng đã ra Nghị quyết chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và nhân rộng điển hình tiên tiến”, nhằm thống nhất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào trong toàn Binh chủng. Trong quá trình triển khai, Binh chủng chỉ đạo các đơn vị chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng (tổ) thi đua - khen thưởng các cấp, 03 cụm thi đua và các khối thi đua của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế thi đua - khen thưởng. Đồng thời, đưa các nội dung, chỉ tiêu thi đua vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, giai đoạn và năm của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của cấp trên phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị mình. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức tốt việc đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, ký kết giao ước, bình xét, chấm điểm thi đua; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, khắc phục hiện tượng lối mòn; thực hiện toàn diện các nội dung thi đua, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của đơn vị.

Thực tế cho thấy, để phong trào thi đua đạt hiệu quả, vấn đề mấu chốt là phải tạo được động lực thi đua mạnh mẽ trong từng quân nhân, cơ quan, đơn vị và toàn Binh chủng. Với nhận thức đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Để đạt hiệu quả cao, công tác tuyên truyền được Binh chủng lấy đơn vị cơ sở làm trọng tâm và tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, chú trọng phổ biến, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên và của Binh chủng về công tác thi đua - khen thưởng; làm rõ vị trí, ý nghĩa của phong trào thi đua đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cùng với giáo dục, xây dựng động cơ thi đua, Binh chủng chú trọng giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, làm rõ tính chất đặc thù, khó khăn, gian khổ trong thực hiện nhiệm vụ, để cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ được giao; lấy kết quả thi đua làm tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân. Qua đó, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các nội dung, mục tiêu của phong trào; đồng thời, giúp cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhận thức rõ phong trào Thi đua Quyết thắng là biện pháp quan trọng, điều kiện, thời cơ để bồi dưỡng phẩm chất, năng lực hành động cho người quân nhân cách mạng; từ đó, nêu cao ý thức, trách nhiệm, sự gương mẫu của cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP cùng lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới tại Lữ đoàn Tên lửa 490

Để nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của các phong trào thi đua, Binh chủng tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, biện pháp tiến hành; triển khai toàn diện các nội dung của phong trào thi đua nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu ở đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích, phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào, các cuộc vận động của các ngành,... tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác thi đua - khen thưởng. Trong 05 năm qua, công tác thi đua của toàn Binh chủng luôn quán triệt và thực hiện tốt chủ đề công tác: “Trách nhiệm - kỷ cương - chất lượng”, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ 04 mục tiêu thi đua; trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện “Ba khâu đột phá”2 và “Ba dứt điểm”3. Đáng chú ý là, trong huấn luyện, giáo dục và đào tạo, các đơn vị đã tổ chức nhiều phong trào thi đua đột kích, với những mô hình, như: “Tuần huấn luyện chất lượng cao”; “Đôi bạn học tập”, “Đôi bạn điểm 10”; “Đại đội Pháo binh huấn luyện giỏi”, “Tiểu đoàn Pháo binh huấn luyện giỏi” của Lữ đoàn 45. Phong trào “Thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, “Ngày thanh niên làm chủ chất lượng huấn luyện”, “Tuần huấn luyện kiểu mẫu” của Lữ đoàn 204; mô hình “Đôi bạn huấn luyện” của Lữ đoàn 96; “Sĩ quan cũng là pháo thủ” của Lữ đoàn 675. Phong trào: “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt”, “Ba thực chất”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” ở Trường sĩ quan Pháo binh, v.v. Cùng với tổ chức tốt các phong trào thi đua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng còn chú trọng đẩy mạnh hoạt động hội thi, hội thao các cấp. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng ứng phó với các tình huống, nhiệm vụ đột xuất của Binh chủng được nâng lên rõ rệt. Trong 05 năm qua, Binh chủng có 34 đơn vị được Bộ Quốc phòng công nhận “Đơn vị vững mạnh toàn diện”; 121 lượt đại đội, 38 lượt tiểu đoàn và 09 lượt lữ đoàn đạt “Đơn vị Pháo binh huấn luyện giỏi”.

Khi triển khai thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các đơn vị luôn chú trọng phát huy vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng, lồng ghép với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các phong trào: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Đoàn Thanh niên; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, mô hình “Tiết kiệm 1.000 đồng” của Công đoàn,... đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, công đoàn viên, hội viên phụ nữ tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cùng với các phong trào trên, phong trào: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” cũng được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện sôi nổi, bằng nhiều hình thức, mô hình cụ thể, như: “xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”, “xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”,… góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ tốt cho các nhiệm vụ của Binh chủng.

Với cách làm và các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phong trào Thi đua Quyết thắng ở Binh chủng không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, trở thành động lực để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thực sự là hạt nhân nòng cốt thúc đẩy phong trào phát triển. Từ năm 2014 đến nay, Binh chủng có 02 đơn vị được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 01 đơn vị, 02 cá nhân được tặng Huân chương Quân công; 14 tập thể và 65 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, năm 2016, Binh chủng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào Thi đua Quyết thắng trong Binh chủng vẫn còn một số hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi đua khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn chậm; vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng vẫn còn. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến mới chưa nhiều, còn biểu hiện bệnh thành tích và tư tưởng trung bình chủ nghĩa ở một số cá nhân, đơn vị.

Từ kết quả, kinh nghiệm đạt được, nhất là qua sơ kết 05 năm thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng (2014 - 2019), để tiếp tục giữ vững và nâng cao hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua - khen thưởng trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đơn vị; trong đó, tập trung thực hiện tốt “Ba đột phá”, “Ba dứt điểm” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng các cấp đối với công tác thi đua - khen thưởng; đề cao vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong tổ chức, điều hành và thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng (tổ) thi đua - khen thưởng các cấp, các cụm, khối thi đua; đẩy mạnh đổi mới phương thức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, trọng tâm vào nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, xây dựng động cơ thi đua và hình thức, biện pháp tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng. Phát huy vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng, các lực lượng trong thực hiện phong trào; đẩy mạnh phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, xây dựng nhiều phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu để phổ biến, nhân rộng. Cùng với đó, Binh chủng thực hiện tốt công khai, dân chủ, công bằng, chính xác, kịp thời trong khen thưởng, kỷ luật; kiên quyết chống bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm, tạo động lực mạnh mẽ trong thi đua, góp phần xây dựng Binh chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xứng đáng với truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Binh chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng HOÀNG QUANG THUẬN, Chính ủy Binh chủng
___________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 407.

2 - “3 khâu đột phá”: 1. Đột phá về tổ chức biên chế; 2. Đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục - đào tạo; 3. Đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội và cải cách hành chính.

3 - “3 dứt điểm”: 1. Dứt điểm vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đào, bỏ ngũ; 2. Dứt điểm hiện tượng chơi lô đề, uống rượu, bia say; 3. Dứt điểm tai nạn giao thông gây hậu quả chết người.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470