Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 09/09/2019, 08:05 (GMT+7)
Binh chủng Hóa học thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực tinh thần to lớn thúc đẩy toàn Binh chủng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh.

Trước hết, Binh chủng tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ thi đua cho cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, Đảng ủy Binh chủng đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhất là Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 28-7-2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng, phong trào Thi đua yêu nước, Thi đua Quyết thắng, làm cơ sở để các cấp xây dựng nghị quyết lãnh đạo, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện trong từng quý, tháng; xác định chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với công tác này. Thường xuyên sửa đổi, bổ sung quy chế; kiện toàn hội đồng (ban, tổ) thi đua - khen thưởng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý; phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong việc tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Để thực hiện tốt công tác này, Binh chủng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong thực hiện nội dung, chỉ tiêu thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, phô trương, hình thức, “đầu voi đuôi chuột”, đưa công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, hiệu quả.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Dũng thăm, kiểm tra Hội nghị tập huấn cán bộ
hóa học toàn quân năm 2019

Thứ hai, hướng phong trào thi đua vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cơ quan, đơn vị đã thi đua thực hiện tốt chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đồng thời, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục; kết hợp giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện tốt công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp cơ sở,... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Cùng với đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” luôn được đẩy mạnh, tạo phong trào hành động sâu rộng để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Thứ ba, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác thi đua. Trong thực hiện, các đơn vị luôn chủ động xác định rõ nội dung, chỉ tiêu thi đua, đảm bảo toàn diện, song có trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Về hình thức, phương pháp, kết hợp giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, giữa phong trào Thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhân các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh chủng. Tổ chức các đợt thi đua kế tiếp nhau với khí thế, ý chí, quyết tâm cao trong toàn Binh chủng, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu của phong trào thi đua. Thường xuyên đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả, bảo đảm đúng thực chất, không chạy theo thành tích; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; lựa chọn, khen thưởng đúng người, đúng việc, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự giác, sức sáng tạo, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ.

Thứ tư, luôn chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là một nội dung, biện pháp quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. Trên cơ sở tham mưu của các cơ quan chức năng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị hướng mạnh về cơ sở, chủ động phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình một cách toàn diện, chú trọng về phẩm chất, năng lực, động cơ thi đua đúng đắn. Việc phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến phải được tổ chức chặt chẽ, thông qua tuyên truyền, diễn đàn, mạn đàm, trao đổi, nêu gương người tốt, việc tốt, báo cáo thành tích, kinh nghiệm trước đơn vị, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, để các tập thể và cá nhân noi theo.

Thứ năm, luôn hướng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Quán triệt sâu sắc nghị quyết của các cấp ủy về công tác huấn luyện, với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, các đơn vị tập trung đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện chống khủng bố, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, khắc phục sự cố hóa học, phóng xạ,... bảo đảm cho nhiệm vụ này sát thực tế, hiệu quả cao. Thông qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo để nâng cao chất lượng huấn luyện, như: mô hình “Đẩy khá, xóa yếu, vươn lên giỏi”, “Ngày, giờ học Thanh niên tự quản”, “Chi đoàn huấn luyện chuyên môn giỏi” của Lữ đoàn 86; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” của Lữ đoàn 87, v.v. Phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên các đơn vị tích cực, chủ động tổ chức và tham gia nhiều cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp; phối hợp với các lực lượng tiến hành diễn tập hiệp đồng quân chủng, binh chủng, diễn tập chống khủng bố và diễn tập với các nước trong khu vực. Đáng chú ý là, lần đầu tiên Bộ đội Hóa học tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2019 và đã xuất sắc giành Huy chương Đồng. Điều đó đã khẳng định trình độ, năng lực của Bộ đội Hóa học Việt Nam.

Phong trào “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học, phục vụ tốt” của Trường Sĩ quan Phòng hóa đã hướng vào đổi mới phương pháp dạy - học, xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên, nhất là phương pháp diễn tập, thực tập, thi, kiểm tra đánh giá kết quả. Công tác nghiên cứu khoa học tập trung vào hệ thống hóa, chuẩn hóa tài liệu, giáo trình; đưa vào áp dụng trong giảng dạy nhiều đề tài, sáng kiến đạt hiệu quả tốt, như: “Nghiên cứu công tác đảng, công tác chính trị trong bảo đảm hóa học tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh trên địa bàn biên giới phía Bắc”, “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Môi trường - khắc phục sự cố môi trường ở Trường Sĩ quan Phòng hóa”; “Ứng dụng công nghệ 3D mô phỏng xe tắm diệt trùng ĐĐ A-66”. Mô hình “Câu lạc bộ tiếng Anh”, “Tổ phương pháp học tập” đã trực tiếp góp phần tăng tỷ lệ học viên khá, giỏi hằng năm từ 0,3% đến 1,2% so với năm học trước. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo của Binh chủng có chuyển biến rõ nét, bảo đảm đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Điều tra, thu gom, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, xử lý sự cố môi trường là nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm, độc hại, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn sâu, bản lĩnh, ý chí vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao. Qua phong trào thi đua, cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng đã nỗ lực phấn đấu làm chủ công nghệ, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, độc hại, có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất để thực hiện nhiệm vụ trên với ý thức trách nhiệm cao nhất, mang lại sự trong sạch, an toàn cho môi trường, trên nhiều vùng đất bị nhiễm chất độc hóa học1.

Thứ sáu, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong công tác hậu cần, kỹ thuật. Các đơn vị thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, duy trì thường xuyên nền nếp công tác kỹ thuật, chủ động bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đồng bộ cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo quy định, nhất là đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, v.v. Triển khai công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất trang bị, vật tư hóa học, bảo đảm hệ số kỹ thuật đúng quy định; khai thác, làm chủ và phát huy có hiệu quả các dự án đầu tư sản xuất phương tiện, vật tư phòng hóa, hằng năm đều hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất. Các sản phẩm sản xuất, sửa chữa cơ bản đạt chất lượng tốt, góp phần nâng cao tiềm lực trang bị hóa học từ nguồn lực trong nước và tham gia sản xuất công nghiệp quốc phòng.

Thi đua trong công tác hậu cần, tài chính, các đơn vị đã duy trì đủ lượng dự trữ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ có thu; sản phẩm tăng gia đáp ứng phần lớn nhu cầu cho đơn vị và thấp hơn giá thị trường, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Công tác vệ sinh phòng dịch luôn được coi trọng, không có dịch bệnh xảy ra, đảm bảo quân số khỏe hằng năm đạt trên 99,5%. Phong trào “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” tiếp tục được duy trì; sử dụng ngân sách, quỹ vốn bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả, không có hiện tượng tham ô, tham nhũng.

Kết quả và kinh nghiệm trên là cơ sở để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng HOÀNG XUÂN DŨNG, Chính ủy Binh chủng
_____________

1 - Trong 5 năm (2014 - 2019), Binh chủng đã thu gom, xử lý triệt để hàng trăm tấn chất độc CS và đạn chứa chất độc CS cùng nhiều loại hóa chất độc hại khác. Điển hình là, hoàn thành tốt nhiệm vụ xử lý giai đoạn 1 là 100.000m3, giai đoạn 2 là 63.000m3 đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; xử lý 205m3 đất nhiễm độc và 2,386 tấn đạn hóa học tại kho KV1/Cục Quân khí; xử lý trên 12.000 lít chất độc G tại Quân chủng Phòng không - Không quân; xử lý làm sạch 04ha đất nhiễm tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:59 - 26/05/2020

HCMSJC48.47048.850
Hà NộiSJC48.47048.870
Đà NẵngSJC48.47048.870

Thời tiết