Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Hai, 07/12/2015, 16:12 (GMT+7)
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên - khâu then chốt để Học viện Lục quân hoàn thành tốt nhiệm vụ

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân luôn coi việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có số lượng hợp lý, chất lượng cao là khâu then chốt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mặt công tác này.

Giảng viên Khoa Chiến thuật Học viện Lục quân hướng dẫn học viên thực hành diễn tập (Ảnh: qdnd.vn).

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và mục tiêu, yêu cầu đào tạo, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân luôn nhận thức và thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc và quy trình công tác cán bộ; đồng thời, có chủ trương, giải pháp đồng bộ, thiết thực chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên1 của Học viện tương xứng với sự phát triển về yêu cầu nhiệm vụ2 trong từng thời kỳ.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đều đã qua đào tạo cơ bản, đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn của từng chức danh. Đại đa số cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; trình độ học vấn, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tương xứng; có bề dày kinh nghiệm (tuổi nghề bình quân 12,66 năm), đảm nhiệm giảng dạy cho nhiều đối tượng, chuyên ngành cấp chiến thuật, chiến dịch bậc đại học, sau đại học, v.v. Tuy nhiên, cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện chưa thật sự cân đối, số lượng thừa và thiếu theo chức danh so với biên chế còn cao (thừa 17,90%, thiếu 20,30%); lớp kế cận, kế tiếp còn mỏng. Việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tạo nguồn cán bộ, giảng viên để giải quyết số thiếu chưa được khắc phục; cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, trải qua chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có học vị, học hàm,… ngày càng giảm. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên còn thiếu (24,68%) và kéo dài nhiều năm, tạo áp lực lớn cho số giảng viên đứng lớp; chất lượng một số ít cán bộ, giảng viên có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, v.v.  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế trên là do chủ trương, giải pháp quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh của Học viện có mặt chưa kịp thời, có lúc còn thiếu tính khả thi. Các chính sách động viên, đãi ngộ, thu hút cán bộ, giảng viên gắn bó hoặc về Học viện công tác lâu dài tuy đã được quan tâm nhưng cũng còn có mặt bất cập, hạn chế, v.v.

Thời gian tới, cùng với sự phát triển của đất nước, Quân đội, yêu cầu nhiệm vụ của Học viện ngày càng cao; lưu lượng, đối tượng đào tạo ngày càng tăng, tạo áp lực lớn đến đội ngũ cán bộ, giảng viên - đội ngũ có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo của Học viện. Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, Đảng ủy Học viện xác định: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác cán bộ, lấy xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh làm khâu then chốt. Đảng ủy Học viện đã ban hành Kế hoạch 19-KH/ĐU “Thực hiện Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện. Trong đó, nội dung chủ yếu là xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ, năng lực ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; trước mắt, giải quyết có hiệu quả tình trạng thiếu cán bộ, giảng viên kéo dài. Học viện phấn đấu đến năm 2020, trên 50% cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học (riêng giảng viên trên 70%; trong đó, trên 25% là tiến sĩ, hơn 30 phó giáo sư, giáo sư, 12 - 15% nhà giáo giỏi cấp Bộ, nhà giáo ưu tú, 100% giảng viên biết và sử dụng được một ngoại ngữ theo chuyên ngành để nghiên cứu khoa học và học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài).

Thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy Học viện xác định phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Theo đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, cụ thể hóa vào nghị quyết cấp ủy, tổ chức đảng cấp mình bằng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học, tuân thủ nguyên tắc, quy chế, quy trình, đảm bảo công tác cán bộ đi vào nền nếp, có hiệu quả. Chú trọng phát huy trách nhiệm chính trị của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong quản lý, theo dõi, giáo dục, rèn luyện, xây dựng cán bộ, giảng viên vững mạnh về mọi mặt. Tập trung khắc phục mặt yếu, khâu yếu, việc khó, việc mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh, nhất là về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực thực tiễn. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc yêu cầu các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tầm quan trọng và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; mọi tổ chức cùng chăm lo công tác then chốt này.

Đảng ủy Học viện coi việc thực hiện tốt các khâu, các bước của công tác cán bộ, trong đó tích cực đào tạo, bồi dưỡng về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, trước hết là về tri thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn là khâu quyết định để đội ngũ này phát triển ổn định, vững chắc. Để làm được điều đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp tập trung quán triệt, thực hiện đúng Quy chế Công tác cán bộ trong Quân đội của Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ của Đảng ủy Học viện. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy quản lý trực tiếp, toàn diện chất lượng chính trị, năng lực công tác và các mối quan hệ của đội ngũ cán bộ, giảng viên theo quy định. Đồng thời, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì, chủ chốt, phát huy vai trò các tổ chức, lực lượng, đảm bảo công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có hiệu quả. Hằng năm, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nguyên tắc và quy trình nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên, nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực công tác; kết hợp chặt chẽ công tác quản lý cán bộ, giảng viên với công tác quản lý đảng viên, giữa tư tưởng, tổ chức với chính sách. Từ đó, làm cơ sở để đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng, thăng quân hàm, nâng lương cán bộ, giảng viên, nhất là những cá nhân có trình độ học vấn, độ tuổi, phẩm chất đạo đức tốt, đủ điều kiện phát triển lâu dài, lên chức vụ cao hơn. Căn cứ vào quy hoạch đã đươc phê duyệt (theo phân cấp), cấp ủy các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo theo tiêu chuẩn chức vụ; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ chủ trì và cán bộ, giảng viên nòng cốt, v.v. Việc làm này nhất thiết đảm bảo đúng quy hoạch, không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và Học viện. Bên cạnh đó, Học viện tích cực, chủ động đa dạng hóa các hình thức đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học và mở rộng liên kết đào tạo; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với tham quan, đi thực tế cơ sở. Thực hiện cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, giảng viên có kinh nghiệm bồi dưỡng cho giảng viên mới; mở các lớp tập huấn nhằm trang bị những nội dung, phương pháp quản lý, huấn luyện, giảng dạy mới, tiên tiến. Tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, giảng viên và nguồn đào tạo sau đại học, đào tạo ở nước ngoài. Việc phát huy tinh thần tự học, tự rèn của cá nhân được Học viện rất quan tâm. Việc bổ nhiệm cán bộ, giảng viên được Học viện thực hiện đúng Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và yêu cầu thực tiễn, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, giảng viên phấn đấu vươn lên.

Đảng ủy Học viện lãnh đạo chặt chẽ việc tuyển dụng, chuyển ra, đảm bảo cân đối nhu cầu trên từng loại, từng lĩnh vực công tác, kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu cán bộ, giảng viên kéo dài, giữ vững chất lượng giáo dục và đào tạo. Trước hết, lãnh đạo, chỉ huy Học viện chủ động gặp gỡ động viên số cán bộ có học hàm, học vị, có năng lực sư phạm tốt, có kinh nghiệm giảng dạy, nhưng đã hết tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm, còn đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín để báo cáo với trên kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy. Cùng với đó, trên cơ sở quy hoạch, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lập kế hoạch 05 năm và hằng năm báo cáo trên đề nghị bổ sung; chủ động rà soát tạo nguồn từ cán bộ phân đội của Học viện, đưa đi thực tế, khi đủ tiêu chuẩn sẽ đào tạo để bổ sung vào đội ngũ giảng viên. Đồng thời, thông qua học tập, rèn luyện của các khóa đào tạo, Thường vụ Đảng ủy Học viện lựa chọn những học viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý, chỉ huy và sư phạm để báo cáo trên điều động về Học viện công tác; liên hệ với các đơn vị trong toàn quân để xin cán bộ về Học viện làm giảng viên. Với phương châm công khai, dân chủ, công bằng, tận tụy, chu đáo, Học viện luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng viên, nhất là đối với những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đang gặp nhiều khó khăn; chủ động tích cực nghiên cứu đề ra một số chính sách phù hợp về nhà ở, đất ở, phụ cấp, trợ cấp và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết việc làm cho vợ, con cán bộ, giảng viên, v.v. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để họ yên tâm công tác, học tập, rèn luyện, cống hiến và gắn bó lâu dài với Học viện.

Phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Học viện tiếp tục coi trọng đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, “cung cấp” cho các đơn vị trong toàn quân những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng LÊ ANH THƠ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện
________________________

1 - Đảng ủy Học viện đã ban hành Nghị quyết 283-NQ/ĐU về “Đảng ủy Học viện lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trong Học viện giai đoạn 2007 - 2010”; Thường vụ Đảng ủy Học viện đã ban hành Quyết nghị 1337-QN/ĐU (năm 2010) về “Một số chủ trương, định hướng chỉ đạo công tác cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015” và Quyết nghị 16-QN/ĐU (năm 2010) “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết nghị 1337-QN/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Học viện về một số chủ trương, định hướng chỉ đạo công tác cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015”.

2 - Học viện Lục quân có nhiệm vụ đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp trung, sư đoàn cho toàn quân bậc đại học, sau đại học và làm nghĩa vụ quốc tế. Từ năm 2010 - 2015, Học viện đào tạo gần 6.000 học viên (cả trong nước và quốc tế, dài hạn, ngắn hạn), tăng gần 2.000 học viên. Học viên tốt nghiệp ra trường 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 98% khá, giỏi. Thời gian này, Học viện đào tạo sau đại học (cả trong nước và quốc tế) cho gần 350 học viên, trong đó có gần 70 tiến sĩ.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước
100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470