Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Sáu, 07/07/2017, 10:32 (GMT+7)
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội  
Thượng tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị

Chiều ngày 6-7-2017, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết các hoạt động tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Trọng nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, bộ phận chuyên sâu, tổ thư ký Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương; đại biểu đơn vị chức năng, đơn vị kỹ thuật, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong Quân đội.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trình bày báo cáo trung tâm. Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ tình hình, kết quả, hạn chế, nguyên nhân trong các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, trọng tâm là về phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đối với Quân đội trong 6 tháng qua và đề xuất những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động này 6 tháng cuối năm 2017.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường, nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của trên, tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời. Các hoạt động tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội luôn được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời tổ chức các hoạt động đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội đạt hiệu quả thiết thực. Có thể khẳng định rằng, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với toàn quân, giữ vững và không ngừng phát huy bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp trong toàn quân phải nắm chắc tình hình, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, chủ động tham mưu, đề xuất đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thông tin; trên cơ sở đó, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trong đó, tập trung vào một số nội dung giải pháp trọng tâm sau:

Trước hết, quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội.

Hai là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị của đất nước, những vấn đề phức tạp, nảy sinh trong nước, khu vực và quốc tế.

Ba là, chủ động, tích cực xây dựng, phát triển lực lượng, bảo đảm trang bị, phương tiện kỹ thuật, công nghệ quản lý, kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp đúng, trúng nâng cao chất lượng, hiệu quả của lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong và ngoài Quân đội; tích cực đa dạng hóa hình thức phương pháp đấu tranh, phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Bốn là, tiếp tục rà soát, bổ sung, kiện toàn, duy trì nền nếp hoạt động, chế độ hội ý của Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt, chuyên trách và thống nhất định hướng tư tưởng, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Năm là, chủ động nắm chắc tình hình, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là ở cơ sở, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, ấn phẩm văn hóa, văn nghệ; ngăn chặn có hiệu quả sự thẩm lậu các tài liệu, ấn phẩm văn hóa xấu, độc vào đơn vị.

Sáu là, đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, kiên quyết không để diễn biến tư tưởng tiêu cực và đơn thư khiếu nại, tố cáo với dụng ý xấu trong nội bộ. Thường xuyên quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Bảy là, phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường, cơ quan thông tấn, báo chí Quân đội trong biên soạn, phát hành tài liệu, tư liệu về công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa của Đảng trong Quân đội.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Lương Cường biểu dương các cơ quan, đơn vị (Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Báo Quân đội nhân dân,…) có thành tích trong đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa./.

Tin, ảnh: Minh Sơn

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.