Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Tiến tới Đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Ba, 22/09/2020, 18:28 (GMT+7)
Phát huy kết quả tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là nhiệm vụ trung tâm, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân. Đây là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá những thành tựu lãnh đạo, chỉ đạo đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đúc kết những bài học kinh nghiệm, xác định những vấn đề đặt ra và đề xuất chủ trương, biện pháp tổ chức thành công đại hội đảng cấp mình, tiến tới đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019, về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Quân ủy Trung ương, Văn phòng Quân ủy Trung ương nghiên cứu, xây dựng, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nội dung, quy trình và phương pháp tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-CT/QUTW, ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, về “Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Cùng với đó, Tổng cục Chính trị ban hành Hướng dẫn số 2008/HD-CT, ngày 26/10/2019, “Về việc thực hiện chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng”.

Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng tinh thần các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Quân ủy Trung ương; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng và đặc điểm, tình tình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Nhận thức rõ và ý thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị của đại hội, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân đã tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bài bản, khoa học, có chất lượng công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội với tinh thần “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy đảng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát động phong trào thi đột kích, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo khí thế mới, củng cố niềm tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, lập thành tích cao nhất chào mừng thành công đại hội. Tính đến ngày 13-9-2020, đã có 60/60 (đạt 100%) đảng bộ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương tiến hành đại hội thành công. Điều phấn khởi là tuyệt đại đa số nhân sự dự kiến bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới và dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở và trực thuộc Quân ủy Trung ương diễn ra trong bầu không khí trang trọng, tiết kiệm, tạo được sự tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành tại Đại hội đã thể hiện tinh thần xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, khách quan, chất lượng cao. Với việc bố trí thời gian hợp lý, đại hội đảng cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào dự thảo các văn kiện và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới với ý thức, tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Đại hội đã gợi mở nhiều vấn đề, quy tụ, tập hợp và phát huy được trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo, tâm huyết, nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, quần chúng với sự kỳ vọng, mong muốn sau đại hội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và gia đình quân nhân sẽ tốt hơn; bộ mặt của cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới, khởi sắc, phát triển, chất lượng, hiệu quả tốt đẹp hơn. Kế thừa, vận dụng kinh nghiệm từ các kỳ đại hội trước, lần này, công tác chuẩn bị các tham luận tại đại hội được thực hiện rất công phu, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị và phát huy được vai trò của các cơ quan chức năng, các tổ công tác nên bảo đảm chất lượng, nhiều tham luận có hàm lượng khoa học cao, luận cứ, luận chứng sắc sảo, toát lên sức chiến đấu, tính thuyết phục, sự động viên rất lớn đối với cán bộ, đảng viên. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, hợp lý, đúng quy trình, quy định; chất lượng và hiệu quả cao.

Đánh giá chung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng trong Đảng bộ Quân đội, trọng tâm là công tác chuẩn bị đại hội như thành lập các tiểu ban phục vụ, xây dựng tiến độ, lộ trình, phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho từng đồng chí cấp ủy viên; lựa chọn chủ đề, biên soạn chuyên đề, góp ý bổ sung, hoàn thiện các tham luận được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Cùng với đó, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội cũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với quy trình, các khâu, các bước chặt chẽ, nghiêm túc, đúng người, đúng việc, bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; được tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt nên công tác bầu cử tại đại hội đã diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Đạt được kết quả trên là do các cấp ủy đảng các cấp đã triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội, thực hiện đúng các nội dung cụ thể, đó là:

(1) Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các dự thảo văn kiện trình đại hội được chuẩn bị bài bản, công phu, nghiêm túc và có chất lượng. Để dự thảo báo cáo chính trị thể hiện rõ tính đảng và tính khoa học, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo tiến hành tổng kết thực tiễn công tác đảng, công tác chính trị, đánh giá chính xác kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch của nhiệm kỳ trước. Dự thảo báo cáo chính trị của các cấp ủy được chuẩn bị kỹ nội dung, thực hiện đúng quy trình gửi xin ý kiến góp ý của đại hội đảng cấp chi bộ, ý kiến đóng góp của tổ chức đảng cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên lão thành. Trên cơ sở đó, các tổ văn kiện bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đề cao tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình nên đã thống nhất nhận định, kết luận được những điểm mạnh cần phát huy, chỉ ra những điểm hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; qua đó, đúc rút bài học kinh nghiệm và đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của cấp ủy trong nhiệm kỳ mới.

 (2) Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình; kết quả bầu ban chấp hành các đơn vị đạt kết quả tốt, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu của cấp ủy mới ở các đơn vị và chất lượng được nâng lên rõ rệt. Các cấp ủy đảng đã bám sát yêu cầu, nội dung, quy trình hướng dẫn của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương để chỉ đạo công tác nhân sự tập trung, thống nhất trên cơ sở rà soát đội ngũ cán bộ chủ chốt, phân loại, lựa chọn, cân nhắc cẩn trọng để giới thiệu những đồng chí xứng đáng nhất đưa vào danh sách quy hoạch cấp ủy khóa mới, bảo đảm yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và chất lượng; có đủ điều kiện về độ tuổi, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và có đủ uy tín để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

(3) Công tác tổ chức thảo luận góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện và điều hành của đoàn chủ tịch đại hội được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đúng quy trình, định hướng và đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều ý kiến tham luận có chiều sâu, tập trung vào những nội dung trọng tâm, then chốt; khẳng định rõ ưu điểm, kết quả nổi bật đã đạt được; đồng thời, chỉ ra hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Qua đó, kiến nghị, bổ sung, làm rõ một số nội dung về chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ tới. Việc bố trí thời gian, phân công đại biểu chuẩn bị tham luận theo hướng chuyên đề, bám sát chủ đề, từng lĩnh vực và phát biểu hợp lý nên không bị trùng lặp, đã tạo ra không khí cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, khách quan diễn ra suốt buổi thảo luận tại đại hội.

(4) Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tài liệu, trang trí khánh tiết hội trường, sắp xếp chỗ ngồi hợp lý để phòng, chống dịch Covid-19 được chuẩn bị chu đáo, tạo được không khí trang nghiêm, phấn khởi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thông tin trước, trong và sau đại hội. Công tác thi đua, tuyên tuyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử Đảng, Quân đội qua các thời kỳ; thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được thực hiện tốt, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp còn lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa của Đảng trong Quân đội; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Chỉ đạo 35 các cấp và lực lượng 47 trong toàn quân luôn đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, định hướng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vạch trần bản chất lừa gạt, phản động của các thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội, nhất là việc xuyên tạc các nội dung văn kiện và nhân sự đại hội. Qua đó, cỗ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành công chung của đại hội các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được vẫn còn một số vấn đề đặt ra trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, đó là báo cáo chính trị còn dài, tính khái quát chưa cao; chưa làm nổi bật thành tựu, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chưa thật sát với đặc điểm tình hình đơn vị; một số tham luận còn nặng về báo cáo thành tích, chưa đề xuất được nhiều biện pháp đột phá để thực hiện trong thời gian tới, v.v.

 Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau: Một là, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, giá trị và ý nghĩa của đại hội đảng các cấp; coi đó là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ Quân đội; nhờ đó, thống nhất nhận thức và hành động; tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Hai là, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của trên về đại hội đảng các cấp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, người chỉ huy chủ động chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch, các văn bản, hướng dẫn nhằm từng bước cụ thể hóa và thành lập các tổ công tác để triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị và tiến hành đại hội một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; Ba là, chuẩn bị dự thảo các văn kiện và tổ chức thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện phải chủ động tiến hành sớm, khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung và cách làm mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Quân ủy Trung ương. Theo đó, từng nội dung đánh giá ưu điểm, thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, vấn đề đặt ra và bài học kinh nghiệm; xây dựng phương hướng, mục tiêu, yêu cầu, giải pháp thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2021-2025 phải chuẩn bị kỹ, kết tinh được trí tuệ tập thể, phản ánh đúng đặc điểm, tình hình đơn vị; Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự, bầu cử khóa mới và bầu cử đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên là công việc đặc biệt quan trọng, nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của đại hội các cấp. Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch, đánh giá cán bộ, nhất là quy hoạch cấp ủy, làm kỹ các phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, đức và tài của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi để họ hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Để hướng tới đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền về vai trò, giá trị và ý nghĩa đại hội Đảng của đơn vị, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, chiến sĩ để thống nhất nhận thức và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt  nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời nắm bắt tư tưởng bộ đội, giải quyết thấu đáo những vấn đề mới nảy sinh, nhất là các đơn, thư tố cáo, khiếu nại; tăng cường xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, nhất trí trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ an toàn đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ tư, chủ động, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa của Đảng trong Quân đội. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp và lực lượng 47 trong toàn quân, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Đây là những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thiếu tướng, PGS, TS. NGUYỄN BÁ DƯƠNG, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Sáng 5-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:48 - 23/10/2020

HCMSJC55.83056.330
Hà NộiSJC55.83056.350
Đà NẵngSJC55.83056.350

Thời tiết