QPTD -Thứ Ba, 14/09/2021, 09:10 (GMT+7)
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, có nhiệm vụ đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho sĩ quan trong lực lượng Cảnh sát biển và thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của trên. Từ năm 2018, Trung tâm được giao nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu đặt ra ngày càng cao, nhất là bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền và duy trì pháp luật trên biển. Trong khi đó, kinh nghiệm giáo dục, đào tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên không đồng đều; cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện thiếu đồng bộ, v.v. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bởi, nhiệm vụ này có vai trò đặc biệt quan trọng để bồi dưỡng, phát triển và hoàn thiện nhân cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác và năng lực thực tiễn; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, bảo đảm cho họ luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Trung tâm vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Để đạt được điều đó, Trung tâm tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp, nổi bật là:

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với công tác giáo dục chính trị. Nội dung tập trung vào quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin”, Chỉ thị số 124-CT/QUTW, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, v.v. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị; đồng thời, xác định việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này là một trọng tâm lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ. Nghị quyết lãnh đạo hằng năm và thường kỳ của cấp ủy, chi bộ; kế hoạch công tác của người chỉ huy, chủ trì các cấp đều xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo với nội dung, thời gian tiến hành giáo dục chính trị cụ thể, bảo đảm sát đối tượng, đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; phân công thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức và cá nhân. Phát huy tốt vai trò chủ trì, trung tâm phối hợp, hiệp đồng của cơ quan chính trị trong tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị đã xác định, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, thực chất, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát huy ưu điểm, giải quyết những hạn chế, khó khăn, bất cập trong tiến hành công tác giáo dục chính trị. Nhờ đó, vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng được phát huy; không có biểu hiện “giao khoán” cho cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong công tác giáo dục chính trị.

Thủ trưởng Trung tâm chủ trì thông qua bài giảng chính trị

Chủ động xây dựng chương trình, nội dung giáo dục cho các đối tượng được Trung tâm xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Bởi, đối tượng giáo dục chính trị của Trung tâm rất đa dạng; học viên đào tạo chủ yếu là nhân viên chuyên môn kỹ thuật, các chuyên ngành mang tính đặc thù về nhiệm vụ của Cảnh sát biển và bồi dưỡng kiến thức hàng hải, nghiệp vụ pháp luật cho sĩ quan. Căn cứ từng đối tượng đào tạo, Trung tâm có chương trình cụ thể, phù hợp với đối tượng. Về nội dung, ngoài các nội dung theo quy định của Tổng cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với từng đối tượng, hằng năm, Trung tâm bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng chương trình, nội dung giáo dục đảm bảo hài hòa khối lượng kiến thức tổng hợp để xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; kiến thức về văn hóa, xã hội, kỹ năng sống,… cho các đối tượng. Trọng tâm là: giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; nhiệm vụ của Quân đội, Cảnh sát biển Việt Nam, v.v. Đồng thời, đưa tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” vào nội dung giáo dục chính trị. Xây dựng chương trình những vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng, Đoàn, Hội để giáo dục cho đảng viên, đoàn viên và hội viên phụ nữ. Tổ chức biên soạn, làm video clip về truyền thống của Quân đội, lực lượng Cảnh sát biển và Trung tâm để bổ trợ cho các bài giảng chính trị. Chủ động giáo dục, đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng công tác định hướng tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây dựng, nâng cao nhận thức, tư tưởng cách mạng, tiến bộ, nhân văn là chính,… góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tích cực đổi mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp sẽ làm cho nội dung giáo dục chính trị có sức hấp dẫn, thu hút, thuyết phục cao, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm của cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ; trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Trên cơ sở 06 hình thức giáo dục cơ bản được xác định trong Quy chế Giáo dục chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, đánh giá, nắm chắc đối tượng để vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp giảng dạy phù hợp với thực tiễn. Trong mỗi bài giảng chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp truyền thống và hiện đại, giữa truyền thụ kiến thức với trao đổi kinh nghiệm, giữa giáo dục và tự giáo dục, lấy việc phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học là chính. Trung tâm thực hiện tốt việc chuyển từ phương pháp đọc - viết truyền thống sang thuyết trình, giảng giải, làm rõ những vấn đề trọng tâm; tăng tính gợi mở, tính tương tác giữa người dạy và người học để cùng nhau giải quyết nội dung bài giảng và những vấn đề do thực tiễn đặt ra, từ đó liên hệ, vận dụng sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Sử dụng tổng hợp các phương pháp, phương tiện, kết hợp với sử dụng công nghệ thông tin, trình chiếu powerpoint để minh họa hình ảnh, dữ liệu làm cho bài giảng sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ ghi chép, v.v. Các hình thức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật,… thường xuyên được đổi mới về nội dung, biện pháp, cách làm, tạo sự phong phú, hấp dẫn bộ đội. Duy trì hiệu quả các mô hình học tập sổ tay pháp luật Cảnh sát biển gắn với quy định: “Mỗi ngày học một điều luật”, “Mỗi tuần một tình huống”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, v.v.

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Hằng năm, các đơn vị lấy kết quả giáo dục chính trị làm tiêu chí quan trọng để bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, quần chúng và bình xét thi đua, khen thưởng. Kết hợp công tác giáo dục chính trị với đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu truyền thống, pháp luật, diễn đàn, tọa đàm; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các biện pháp quản lý hành chính, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật và thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở. Chủ động dự báo, định hướng, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng nảy sinh; thực hiện tốt việc kết hợp giữa đơn vị với địa phương và gia đình để giáo dục, nắm và quản lý tư tưởng bộ đội; đi sâu giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc về tư tưởng, không để nảy sinh tư tưởng tiêu cực do thực tiễn đặt ra. Đồng thời, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo sức mạnh tổng hợp trong nâng cao chất lượng giáo dục chính trị của Trung tâm.

Chủ động đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, nhằm đánh giá thực chất kết quả giáo dục chính trị của cơ quan, đơn vị và nhận thức chính trị của các đối tượng; kết hợp kiểm tra thông qua hình thức viết thu hoạch chuyên đề tự chọn với nội dung bắt buộc, kiểm tra vấn đáp với trắc nghiệm. Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, tiến hành viết thu hoạch; hạ sĩ quan, chiến sĩ kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và sử dụng hình thức vấn đáp để kiểm tra học viên chuyên môn kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị đều tiến hành kiểm tra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đánh giá khách quan, chính xác, không có hiện tượng “chạy” thành tích hoặc đánh giá không đúng thực chất kết quả giáo dục chính trị. Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị của Trung tâm từ năm 2018 đến nay, 100% đạt yêu cầu, trong đó, có từ 85,15% đến 87,95% khá, giỏi (11,4% đến 16,7% giỏi).

Cùng với các giải pháp trên, căn cứ vào điều kiện và khả năng thực tế, Trung tâm đã tích cực khắc phục khó khăn, chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện kỹ thuật cho công tác giáo dục chính trị. Chú trọng ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật được trang bị phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; khai thác, phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của các thiết chế văn hóa trong giáo dục chính trị cho bộ đội. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điển hình làm tốt, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác giáo dục chính trị.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Trung tâm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao.

Đại tá, ThS. NGUYỄN ĐỨC ĐỘ, Chính ủy Trung tâm

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270