QPTD -Thứ Hai, 06/09/2021, 18:06 (GMT+7)
Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 Cảnh sát biển đẩy mạnh công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”

Công tác dân vận trong Quân đội là một bộ phận của công tác đảng, công tác chính trị, là yêu cầu hàng đầu trong thực hiện chức năng “đội quân công tác”, phản ánh bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó và đặc điểm dân tộc, tôn giáo địa bàn đóng quân1, những năm qua, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia hưởng ứng, tổ chức triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, mọi tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành địa phương trong nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân, đoàn kết lương - giáo; xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn đóng quân ngày càng vững chắc.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo

Để công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả ngay từ đầu, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về công tác dân vận trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nghị quyết số 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 3098/HD-CT, ngày 08/4/2019 của Cục Chính trị Cảnh sát biển về việc thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” giai đoạn 2019 - 2022 và những năm tiếp theo,… Đảng ủy, chỉ huy Đoàn xác định công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” là nhiệm vụ chính trị của đơn vị và là một trong những chỉ tiêu đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm, từng quý, hằng tháng của Đảng ủy Đoàn đều đề cập  những giải pháp lãnh đạo cụ thể, phân công cá nhân theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”.

Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ cũng được Đảng ủy, chỉ huy Đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nhằm bảo đảm cho bộ đội nắm chắc được những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp công tác dân tộc, tôn giáo; những đặc trưng cơ bản công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” và ý nghĩa, tầm quan trọng thực hiện tốt công tác này đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Theo đó, cấp ủy các cấp chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục, quán triệt với bồi dưỡng, tập huấn trang bị những kiến thức, kỹ năng tiến hành công tác cho 100% các cấp ủy viên, chiến sĩ dân vận và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Qua đó, không chỉ tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức trách nhiệm, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ của Đoàn có năng lực tổ chức, tác phong công tác tự tin trong quá trình thực hiện. Công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” còn được Đảng ủy, chỉ huy Đoàn lồng ghép với các phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đội, lực lượng Cảnh sát biển và phong trào Thi đua yêu nước của địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; nhân rộng nhân tố mới “điển hình tiên tiến”, gương “người tốt, việc tốt”.

Đa dạng hóa nội dung, hình thức tiến hành công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” là giải pháp được Đoàn thường xuyên chú trọng. Bằng nhiều hình thức phong phú, như: Tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung, các cuộc thi tìm hiểu, hội nghị báo cáo viên, hoạt động ngoại khóa cho học sinh, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, tờ gấp, v.v. Nội dung tập trung vào tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo, như: Luật Biển Việt Nam, Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Hiệp định nghề cá, Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy phạm pháp luật về chống khai thác đánh bắt cá bất hợp pháp (IUU), phòng, chống tác hại ma túy2, v.v. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân địa phương thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng chiến lược của biển, đảo, yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, nêu cao trách nhiệm của nhân dân, ngư dân trong nhiệm vụ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ ngư trường, chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật của các nước liên quan có biển, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy cho lực lượng chức năng.

Song song với công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” cũng đem lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là, năm 2019, Đoàn tổ chức xây dựng điểm việc ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đoàn với Ủy ban nhân dân xã Nghi Quang (tỉnh Nghệ An) trong triển khai thực hiện công tác “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” giai đoạn 2019 - 2022 và những năm tiếp theo. Năm 2020, Đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương 02 xã Nghi Quang (Nghệ An) và Thạch Kim (Hà Tĩnh), tổ chức thành công đợt hoạt động cao điểm thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Tại đây, cùng với việc tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung với hàng nghìn lượt người dân địa phương tham gia, Đoàn còn phối hợp trao tặng trên 2.000 lá cờ Tổ quốc, túi cứu thương cho chủ tàu thuyền Cảng cá Nghi Quang, Cửa Sót và bà con ngư dân; tặng trên 500 suất quà, 500 kg gạo và phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” luôn được gắn kết chặt chẽ với phong trào “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” và các phong trào, cuộc vận động của địa phương phát động, như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “xây dựng nông thôn mới”3, v.v.

 Phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 và phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho bà con giáo dân

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đoàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Ủy ban Nhân dân các xã Phúc Thọ, Nghi Quang,… tổ chức 15 đợt tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 cho hơn 30.000 bà con nhân dân hiểu biết về tác hại và cách phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp, thực hiện quy tắc 5K + Vắc xin; phát hơn 250.000 khẩu trang y tế, 11.200 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, 250.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống Covid-19; tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực chợ dân sinh, Ủy ban Nhân dân xã, nhà thờ Giáo xứ, trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở, bến neo đậu tàu thuyền của bà con ngư dân, giáo dân với diện tích khoảng 100.000.000 m2; tổ chức chương trình “Bữa cơm yêu thương”, tặng 250 suất cơm và 2.000 khẩu trang y tế cho công dân huyện Nghi Lộc (Nghệ An) từ miền Nam về cách ly y tế, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, đánh giá cao.

Đoàn phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn. Đảng ủy, chỉ huy Đoàn thường xuyên phối hợp với các lực lượng: Hải quân, Công an, Biên phòng, Hải quan, cơ quan quân sự các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, duy trì thực hiện nền nếp chế độ giao ban, thông báo thời sự chính trị, định hướng công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, trên các vùng biển và địa bàn ven biển. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm ma túy; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, cơ hội, phản động, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn đóng quân.

Trong năm 2020, Đoàn đã mở mới 07 hồ sơ điều tra cơ bản trên các địa bàn; điều tra cơ bản bổ sung 100% các địa bàn đã mở hồ sơ tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; tổ chức 02 đợt khảo sát, điều tra tuyến biển, đảo tại vùng biển các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; tổ chức đấu tranh 35 vụ án, chuyên án (tổng khối lượng tang vật ma túy thu giữ được trên 20kg); bắt giữ 37 đối tượng, đơn vị khởi tố vụ án hình sự 20 vụ/21 đối tượng (trong đó có 06 chuyên án lớn). Đoàn Thanh niên cơ sở phát huy vai trò xung kích phối hợp với Huyện đoàn Nghi Lộc, Xã đoàn Phúc Thọ, Nghi Quang tổ chức “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động có ý nghĩa, như: Vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tham gia, chăm sóc, trồng mới cây xanh tại đơn vị và trên địa bàn đóng quân; tu sửa, dâng hương nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp với Trường Trung học phổ thông Phúc Thọ tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển, đảo quê hương”, Chương trình “Truyền thống tác phong Bộ đội Cụ Hồ” cho trên 1.200 học sinh. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao cũng được phối hợp tổ chức sôi nổi, góp phần quan trọng xây dựng mối đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa tuổi trẻ đơn vị và địa phương.

Kết quả công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã góp phần tích cực vào việc chuyển biến nhận thức, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương. Phần lớn đồng bào công giáo thực hiện “Sống tốt đời đẹp đạo”; các vị linh mục, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ cơ bản chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động tôn giáo; mối quan hệ giữa đơn vị, chính quyền và giáo hội có nhiều chuyển biến tích cực, để lại tình cảm tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong lòng nhân dân.

Thượng tá PHAN THANH HẢI, Chính trị viên Đoàn
_______________

1 - Tính riêng đồng bào theo đạo Thiên chúa trên địa bàn đơn vị đóng quân - Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có 21/30 xã, thị trấn, với 143/446 xóm có đồng bào theo đạo, hơn 53.000 tín đồ công giáo, chiếm 25,3% dân số; toàn Tỉnh có 21 giáo xứ, 61 họ đạo, 01 Trường Đại chủng viện Vinh - Thanh, dòng tu viện Mến Thánh giá Xã Đoài và Dòng thừa sai Bác Ái.

2 - Năm 2020, Đoàn đã chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan, tổ chức được 11 đợt tuyên truyền Luật Cảnh sát biển, Luật Phòng, chống tội phạm ma túy, 04 đợt tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các trường phổ thông trung học và các địa phương.

3 - Đã huy động hơn 5060 ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, sửa sang nhà cửa, cải tạo và làm mới 09 nhà văn hóa các thôn thuộc xã Phúc Thọ, Nghi Xuân, Nghi Quang…; tu sửa, nạo vét hơn 68,5km kênh mương nội đồng; tu sửa, làm mới trên 85km đường giao thông nông thôn; xây gần 900m bồn bờ rào, phá dỡ 05 công trình phụ trợ; cải tạo, làm mới 03 sân bóng đá, 06 sân bóng chuyền, v.v. Giúp Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học và Mầm non xã Phúc Thọ trồng 800 cây xanh; xây dựng 03 nhà để xe, 16 bồn hoa; tu sửa 03 dãy nhà, 16 phòng học, 90 bộ bàn ghế, v.v. Tham gia xây dựng 02 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, 03 vườn mẫu, chỉnh trang 26 vườn hộ dân, vệ sinh trên 12km bờ biển thu gom trên 08 tấn rác thải. Tổ chức trồng 250 cây sao đen ở các trục đường liên thôn.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:33 - 18/10/2021

EUR25,696.4927,112.98

GBP30,486.1631,759.89

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 09:25 - 18/10/2021

HCMSJC57.10057.800
Hà NộiSJC57.10057.820
Đà NẵngSJC57.10057.820