QPTD -Thứ Năm, 17/11/2016, 07:58 (GMT+7)
Vùng Cảnh sát biển 1 gắn học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng bộ

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là một trọng tâm mà Đảng ủy, chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vùng Cảnh sát biển 1 triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thời điểm Đơn vị vừa tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các mặt công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng.

Để thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định phải căn cứ vào các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch công tác của trên, bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển, triển khai đồng bộ các giải pháp; đặc biệt phải chú trọng gắn thực hiện Chỉ thị 05 với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

       Đại tá Trần Văn Rồng nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102.      (Ảnh: canhsatbien.vn)

Đảng ủy Vùng tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Đơn vị nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương đó; đồng thời, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương cụ thể, sát thực; chú trọng cả về nhận thức, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm cho việc thực hiện đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Theo đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn tiêu chí thực hiện Chỉ thị 05 với tiêu chí xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận rõ tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với công tác xây dựng Đảng; đồng thời, nhận thức sâu sắc hơn vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, nắm vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng ở từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, đề cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả cao, Đảng bộ Vùng tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy Vùng thường xuyên rà soát tổ chức, biên chế, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, các hải đội, tàu, cụm, đội nghiệp vụ, đội đặc nhiệm, làm cơ sở sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn cấp ủy các cấp. Việc kiện toàn này luôn được gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ chủ trì. Trên cơ sở nắm vững tiêu chuẩn cấp ủy viên, thực hiện đúng Quy chế Công tác cán bộ, Đảng ủy Vùng lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn để cơ cấu tham gia cấp ủy, đảm nhiệm cương vị bí thư, phó bí thư và bổ nhiệm chức danh cán bộ chủ trì đơn vị; ưu tiên những đồng chí có phẩm chất, năng lực tốt, được rèn luyện qua thực tiễn, năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, có uy tín trước đơn vị để đưa vào nguồn quy hoạch, đề bạt và bổ nhiệm. Mọi vấn đề về công tác cán bộ đều được cấp ủy các cấp dân chủ bàn bạc và quyết định tập thể theo thẩm quyền. Việc đánh giá, nhận xét phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp luôn gắn với quá trình rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Năm 2016, Đảng ủy Vùng đã kiện toàn 22 tổ chức đảng, 44 ủy viên các cấp theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Các tổ chức đảng và cấp ủy viên mới được kiện toàn đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Sự lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ, tình huống đột xuất đều đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả cao; mối quan hệ giữa cấp ủy với người chỉ huy được củng cố, đoàn kết nội bộ được tăng cường, dân chủ cơ sở ngày càng được mở rộng.

Đảng ủy Vùng chỉ đạo tổ chức đảng các cấp tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, nhất là việc xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; làm cơ sở quan trọng để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc đổi mới nội dung, quy trình ra nghị quyết lãnh đạo được cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng. Nội dung nghị quyết đảm bảo ngắn, gọn, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế; hướng vào khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề nổi cộm của đơn vị. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã nêu cao tinh thần chiến đấu, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tư tưởng “trung bình chủ nghĩa”. Nhờ đó, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng luôn được giữ vững; tinh thần tự giác học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao. Cùng với đó, công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát các nội dung, tiêu chí đã xác định1. Trên cơ sở những yêu cầu chung, mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện; tập trung khắc phục những hạn chế, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác luôn gắn chặt với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhằm tăng tỷ lệ lãnh đạo, Đảng ủy Vùng chú trọng thực hiện tốt công tác phát triển đảng theo phương châm: lấy chất lượng là chính; tập trung vào các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng, từ bồi dưỡng, tạo nguồn, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; bởi vậy, công tác phát triển đảng hằng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2016, Đảng bộ đã bồi dưỡng cho 14 đoàn viên ưu tú, kết nạp 09 đảng viên, nâng tỷ lệ lãnh đạo của Đảng bộ đạt gần 79%.

Trong hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng Cảnh sát biển, đòi hỏi đội ngũ cán bộ không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt mà còn phải có kiến chức chuyên sâu về Luật Biển, các luật quốc tế; có tính độc lập cao trong thực hiện nhiệm vụ; nhạy bén trong phát hiện, xử lý các vi phạm trên biển và không sa ngã trước mọi cám dỗ, v.v. Nhận thức rõ vấn đề đó, Đảng ủy Vùng đã làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá cán bộ; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ; đồng thời, thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời mọi vi phạm. Nhờ đó, trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Vùng đều tích cực phấn đấu, rèn luyện, hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng ủy Vùng coi trọng. Hằng năm, căn cứ vào chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với từng đối tượng; tập trung vào những cơ quan, đơn vị có vấn đề về nội bộ, cán bộ chủ trì, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Nội dung kiểm tra, giám sát được hướng vào việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị và hiện tượng tiêu cực, sai phạm nảy sinh trong đơn vị; đề cao tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện “nói đi đôi với làm”, “nói và làm theo nghị quyết”. Trong thực hiện, Đảng ủy Vùng chỉ đạo các cấp phải kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát tập thể với kiểm tra đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên. Nét nổi bật là: việc kiểm tra, giám sát không chỉ của cấp trên đối với cấp dưới, mà còn phát huy vai trò giám sát của cấp dưới đối với cấp trên và đồng cấp; chú trọng đối với lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ độc lập, dài ngày trên biển; lực lượng trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị mua chuộc, làm ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Đảng ủy Vùng kịp thời chỉ đạo kiểm tra theo đúng quy trình và có hình thức kỷ luật nghiêm minh. Với tinh thần tích cực, chủ động, những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ luôn đạt 100% kế hoạch đề ra; hằng năm, có 25% đảng viên và tổ chức đảng được kiểm tra. Riêng năm 2016, toàn Đảng bộ đã kiểm tra 08 tổ chức đảng và 162 đảng viên; xử lý 03 đảng viên vi phạm kỷ luật, bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Việc tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng đã và đang góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRẦN VĂN RỒNG, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1
____________           

1 - Nội dung 5 tiêu chí: 1. Động cơ trong sáng, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao; 2. Đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh; 3. Trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 4. Thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; 5. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân và đoàn kết quốc tế.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:38 - 11/06/2021

EUR27,101.6028,517.56

GBP31,698.2133,022.33

USD22,820.0023,050.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:31 - 11/06/2021

HCMSJC56.95057.550
Hà NộiSJC56.95057.570
Đà NẵngSJC56.95057.570