QPTD -Thứ Năm, 05/04/2018, 08:26 (GMT+7)
Vùng 4 Hải quân gắn thực hiện Chỉ thị 05 với công tác xây dựng Đảng bộ

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là một trọng tâm mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua. Kết quả của việc làm đó đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Vùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phút giải lao trên thao trường ở lữ 957

Vùng 4 Hải quân được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển, đảo có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc; đặc biệt, khu vực quần đảo Trường Sa luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, trong thực hiện nhiệm vụ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Hải quân không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, mà còn phải có kiến thức về Luật Biển, luật pháp quốc tế có liên quan; có tính độc lập cao trong thực hiện nhiệm vụ; nhạy bén trong phát hiện, kiên quyết, kiên trì xử trí đúng đối sách các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo; trong đó, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng là một trọng tâm hết sức quan trọng.

Thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, Đảng ủy Vùng tập trung quán triệt cho mọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Đơn vị nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương đó. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đảm bảo tính cụ thể, sát thực; trong đó, chú trọng cả về nhận thức, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, sao cho việc triển khai thực hiện đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc rằng, nội hàm của Chỉ thị 05 và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cùng chung một mục đích là làm chuyển biến về chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 sẽ là giải pháp quan trọng để khắc phục yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặt khác, làm tốt công tác xây dựng Đảng sẽ tạo môi trường thuận lợi để Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, để cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ hai nội dung này trong mọi hoạt động của Đảng bộ, góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Qua đó, cũng làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, nắm vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng ở từng cơ quan, đơn vị. Từ nhận thức đúng, đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo Vùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả cao, Đảng bộ Vùng tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy Vùng thường xuyên rà soát tổ chức, biên chế, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì từ các cơ quan của Vùng đến các đơn vị, hải đội, tàu, đảo, làm cơ sở sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn cấp ủy các cấp. Việc kiện toàn này luôn được gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ chủ trì, nhất là ở các lực lượng, đơn vị mới thành lập. Trên cơ sở nắm vững tiêu chuẩn cấp ủy viên, thực hiện đúng quy chế công tác cán bộ, Đảng ủy Vùng lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn để cơ cấu tham gia cấp ủy, đảm nhiệm cương vị bí thư, phó bí thư và bổ nhiệm chức danh cán bộ chủ trì đơn vị; ưu tiên những đồng chí có phẩm chất, năng lực tốt, được rèn luyện qua thực tiễn, năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, có uy tín trước đơn vị để đưa vào nguồn quy hoạch, đề bạt và bổ nhiệm. Mọi vấn đề về công tác cán bộ đều được cấp ủy các cấp dân chủ bàn bạc và quyết định tập thể theo thẩm quyền. Việc đánh giá, nhận xét phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp luôn gắn với quá trình rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tiêu chí thực hiện Chỉ thị 05 và 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. Năm 2017, Đảng ủy Vùng đã kiện toàn 25 tổ chức đảng, 639 ủy viên các cấp theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Các tổ chức đảng và cấp ủy viên mới được kiện toàn đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ đột xuất, xử lý các tình huống phức tạp trên biển đều đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả cao; mối quan hệ giữa cấp ủy với người chỉ huy được giải quyết hài hòa, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong tổ chức đảng và đơn vị, dân chủ cơ sở được phát huy.

Đảng ủy Vùng chỉ đạo tổ chức đảng các cấp tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, nhất là việc xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; coi đó là cơ sở để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, lãnh đạo Vùng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Học tập phong cách của Bác, việc đổi mới nội dung, quy trình ra nghị quyết lãnh đạo được cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng. Nội dung nghị quyết đảm bảo ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế; hướng vào khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề nổi cộm của đơn vị. Trong sinh hoạt, các chi bộ luôn nêu cao tính Đảng, phát huy trí tuệ tập thể, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tư tưởng “trung bình chủ nghĩa”. Nhờ đó, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng luôn được giữ vững; tinh thần tự giác học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát các nội dung, 5 tiêu chí mà mỗi đảng viên đã xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện1. Nội dung tập trung vào rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới; phong cách tư duy khoa học; tuân thủ nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở, giải quyết tốt các mối quan hệ, ứng xử văn hóa, tinh tế, luôn phấn đấu vì lợi ích của tập thể. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn rèn luyện phong cách làm việc cụ thể, tỉ mỉ; sống giản dị, khiêm tốn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân; “nói đi đôi với làm”, nói và làm theo nghị quyết, thực hiện đúng Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Đồng thời, tập trung khắc phục những hạn chế, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn gắn chặt với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhằm tăng tỷ lệ lãnh đạo, Đảng ủy Vùng chú trọng thực hiện tốt công tác phát triển đảng theo phương châm: lấy chất lượng là chính; tập trung vào các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng. Bởi vậy, công tác phát triển đảng hằng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2017, Đảng bộ đã bồi dưỡng cho 400 đoàn viên ưu tú, kết nạp 280 đảng viên, nâng tỷ lệ lãnh đạo của Đảng bộ đạt 43,28%. Cùng với đó, Đảng ủy Vùng đã làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá và nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ; thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời mọi vi phạm. Nhờ đó, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Vùng đều tích cực phấn đấu, rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lữ đoàn 101 hành quân dã ngoại

Trong nội dung kết hợp giữa Chỉ thị 05 với công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng ủy Vùng hết sức coi trọng. Hằng năm, căn cứ vào chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với từng đối tượng; tập trung vào những cơ quan, đơn vị có vấn đề về nội bộ, cán bộ chủ trì, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp. Nội dung kiểm tra, giám sát hướng vào việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị và hiện tượng tiêu cực, sai phạm nảy sinh, v.v. Trong thực hiện, Đảng ủy Vùng chỉ đạo các cấp phải kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát tập thể với kiểm tra đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, đề cao tinh thần tự giác trong đấu tranh tự phê bình và phê bình của mọi cán bộ, đảng viên. Đáng chú ý là, việc kiểm tra, giám sát không chỉ của cấp trên đối với cấp dưới, mà còn phát huy vai trò giám sát của cấp dưới đối với cấp trên và đồng cấp; chú trọng đối với lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ độc lập, dài ngày trên biển, đảo; những lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị sa ngã, làm ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Khi phát hiện có dấu hiện vi phạm, Đảng ủy Vùng kịp thời chỉ đạo kiểm tra theo đúng quy trình và có hình thức kỷ luật nghiêm minh. Với tinh thần tích cực, chủ động, những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ luôn đạt 100% kế hoạch đề ra; hằng năm, có 25% đảng viên và tổ chức đảng được kiểm tra. Riêng năm 2017, toàn Đảng bộ thực hiện giám sát 750 đảng viên, 60 tổ chức đảng theo chuyên đề; kiểm tra 57 tổ chức đảng và 742 đảng viên; xử lý 05 đảng viên vi phạm kỷ luật, bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Việc tiến hành đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Chuẩn Đô đốc NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG, Chính ủy Vùng
____________________

1 - 5 tiêu chí: 1. Động cơ trong sáng, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao; 2. Đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; 3. Trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 4. Thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; 5. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân và đoàn kết quốc tế.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng tám và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự chứng thực vĩ đại của chân lý “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, của sức mạnh dân tộc giải phóng, thực hiện giải phóng dân tộc vì độc lập tự do, làm tiền đề và điều kiện để phát triển dân tộc theo nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến cùng cho hệ giá trị mục tiêu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.