QPTD -Thứ Hai, 23/12/2019, 08:23 (GMT+7)
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã được triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều giải pháp phù hợp. Một trọng tâm, cũng là mục tiêu hướng đến của việc học tập và làm theo Bác là nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.

Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tích cực thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và khu vực; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 425-NQ/QUTW, ngày 18-5-2017 của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2016 - 2020,... Tổng cục đã có nhiều chủ trương, giải pháp tiến hành đồng bộ; trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác nhằm phát huy động lực tinh thần to lớn, ý thức tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động là một giải pháp quan trọng.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, kiểm tra sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z115 sản xuất

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, để nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục luôn đặc biệt coi trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nghiên cứu khoa học. Bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn về công tác cán bộ, Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng Nghị quyết 283-NQ/ĐU, ngày 24-10-2016 về “Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện công tác cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo” nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ khoa học có số lượng, cơ cấu hợp lý và chất lượng cao. Trong thực hiện, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục và các viện nghiên cứu luôn chú trọng lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu trong và ngoài nước, có trình độ và năng lực nghiên cứu để bố trí, sắp xếp bổ sung vào đội ngũ cán bộ khoa học. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ khoa học giỏi, giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự để bồi dưỡng, đào tạo số cán bộ khoa học mới. Chủ động rà soát, phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng những tài năng khoa học trẻ. Các viện nghiên cứu luôn bám sát tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, kỹ thuật, kịp thời cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ phù hợp với từng chức danh, làm cơ sở, căn cứ để xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ; gắn nghĩa vụ với quyền lợi, lý tưởng với lợi ích; kết hợp giáo dục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức với thực hiện chính sách đãi ngộ thỏa đáng, công bằng, tạo động lực và các điều kiện thuận lợi cho mỗi cán bộ phấn đấu vươn lên, say mê nghiên cứu, không ngừng sáng tạo, tâm huyết với nghề, cống hiến hết mình cho sự nghiệp khoa học - kỹ thuật của Quân đội. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ đã có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu có kết quả xuất sắc được ứng dụng, góp phần trực tiếp nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; được tặng những phần thưởng cao quý, như: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Vifotec, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, v.v.

Quán triệt, làm theo lời huấn thị của Bác: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất,... nhằm nâng cao năng suất lao động”2, công tác nghiên cứu khoa học của Tổng cục luôn được thực hiện đúng định hướng, bám sát thực tiễn, tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị mới theo các chương trình của Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 791-NQ/QUTW, ngày 30-12-2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng tài liệu thiết kế các sản phẩm mới, ứng dụng thành tựu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, bảo đảm cho nhiệm vụ sản xuất; hỗ trợ tháo gỡ những vấn đề kỹ thuật trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, phát triển; đưa vào thị trường trong nước và xuất khẩu một số sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế cao3. Các viện nghiên cứu và nhà máy đã chế tạo được nhiều loại vũ khí theo quy hoạch trang bị. Kết quả nghiên cứu được trực tiếp đưa vào sản xuất hoặc chuyển giao cho các dự án đầu tư phát triển công nghệ. Từ năm 2014 đến năm 2019, Tổng cục thực hiện 337 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu ở các cấp4; tổ chức đánh giá, nghiệm thu 238 đề tài, nhiệm vụ; trong đó, có 218/238 = 91,6% đề tài, nhiệm vụ được kiến nghị đưa vào áp dụng sản xuất và sản xuất loạt “0” với 50 sản phẩm vũ khí, trang bị khí tài mới và vật tư kỹ thuật5. Cùng với đó, việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được chỉ đạo sâu sát, đẩy mạnh thành phong trào sâu rộng ở các cơ quan, đơn vị, tập trung vào giải quyết các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, hợp lý hóa sản xuất, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng. 5 năm qua, Tổng cục đã có 10.474 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng (làm lợi hơn 178 tỷ đồng); trong đó, 14 công trình được Nhà nước tặng thưởng giải Vifotec; 20 đề tài sáng kiến được giải thưởng tại cuộc thi đề tài sáng kiến trong công nhân viên chức lao động quốc phòng toàn quân; 103 giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; cùng nhiều công trình tham gia và đoạt giải thưởng Sao vàng đất Việt; 239 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Tổng cục khen thưởng.

Thực hiện lời dạy của Bác về công tác thi đua - khen thưởng, những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của Tổng cục hướng trọng tâm đột phá vào thực hiện nội dung cốt lõi trong Nghị quyết 147/NQ-ĐU của Đảng ủy Tổng cục: ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị đã hướng thi đua tập trung vào nhiệm vụ sản xuất, nâng cao vai trò quản lý và chất lượng sửa chữa các sản phẩm vũ khí lục quân; phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm vũ khí, trang bị theo kế hoạch được giao6; thực hiện phương thức giao nhiệm vụ sản xuất quốc phòng mới, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của toàn quân và nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao đột xuất. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A40, A70, pháo lễ, thực hiện Đề án KC-NQ06, nghiên cứu thiết kế, chế thử và bắn trình diễn các sản phẩm vũ khí đạn mới do Tổng cục sản xuất.

Cùng với đó, phong trào thi đua đột phá vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đóng mới và sửa chữa tàu quân sự đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới. Tổng Công ty Ba Son, Công ty đóng tàu Hồng Hà, Nhà máy Z189, Tổng Công ty Sông Thu,… đã khẳng định được sự phát triển vượt bậc về năng lực khi đóng thành công tàu tên lửa, tàu pháo và các tàu chuyên dụng, đa năng, phương tiện cơ giới, tàu thuyền hiện đại; năng lực sửa chữa tàu phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã có bước chuyển biến rõ nét cả về tiến độ và chất lượng. Đặc biệt là, Tổng cục đã đóng mới các tàu trọng điểm phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Hải quân, Cảnh sát biển và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất trên biển, góp phần quan trọng hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Với mục tiêu, biện pháp thi đua thiết thực, đã thúc đẩy các đơn vị mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh các sản phẩm kinh tế; duy trì sản xuất ổn định các mặt hàng truyền thống; đầu tư phát triển các mặt hàng mới có hàm lượng giá trị gia tăng và trình độ công nghệ cao; bảo đảm việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, góp phần duy trì năng lực sản xuất quốc phòng7.

Làm theo lời dạy của Bác: “Nếu đời sống được cải thiện và mọi người được khỏe mạnh thì sẽ phấn khởi thi đua sản xuất”8, Tổng cục luôn quan tâm nâng cao đời sống người lao động, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tổ chức công đoàn các đơn vị thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng. Các chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là ng­ười trực tiếp làm việc trong doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa quốc phòng có yếu tố độc hại, nguy hiểm được quan tâm bảo đảm đầy đủ. Các đơn vị, nhà máy thực hiện tốt quy định về bảo hộ, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ; tích cực cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi; bổ sung, xây dựng chế độ, chính sách, giải quyết kịp thời vướng mắc của người lao động; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao, gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Chế độ nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch, tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định; chế độ bảo hiểm được chăm lo bảo đảm đầy đủ; việc thăm hỏi, hỗ trợ người lao động có sức khỏe giảm sút, bệnh tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn được tiến hành kịp thời, v.v. Nhờ đó, đã góp phần động viên, tạo động lực mạnh mẽ để người lao động luôn yên tâm sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Tổng cục.

Những kết quả trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động từ học tập và làm theo Bác của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã trực tiếp góp phần khẳng định vị thế, vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng trong sự phát triển của Quân đội và đất nước. Đó cũng là động lực mạnh mẽ để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong Tổng cục tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG, Chính ủy Tổng cục
__
____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

2 - Sđd, Tập 14, tr. 97.

3 - Như: thuốc nổ công nghiệp năng lượng cao; phụ kiện nổ thế hệ mới; ống dẫn dầu cách nhiệt; phao quây ứng phó sự cố tràn dầu; mũi khoan xoay cầu hợp kim cứng; băng tải cao su cốt sợi kim loại, v.v.

4 - 25 đề tài cấp Nhà nước, 125 đề tài cấp Bộ Quốc phòng và 187 đề tài cấp Tổng cục.

5 - 05 sản phẩm vũ khí mới; sửa chữa lớn 04 sản phẩm mới; 05 loại khí tài quang; 15 mác thuốc phóng, thuốc nổ mới; 08 trang bị kỹ thuật khác.

6 - Giai đoạn 2014 - 2019, Tổng cục đã sản xuất, sửa chữa, nghiệm thu và nhập kho Bộ Quốc phòng 1.384 lượt sản phẩm, với tổng giá trị hơn 19 tỷ đồng.

7 - Nhiều sản phẩm kinh tế có vị trí vững chắc trên thị trường (như: vật liệu nổ công nghiệp, đóng tàu,...), các mặt hàng xuất khẩu ngày càng đa dạng, một số sản phẩm đã chiếm lĩnh được thị trường nước ngoài (như: phụ kiện nổ, đóng tàu xuất khẩu, sửa chữa tàu nước ngoài, các sản phẩm điện tử, cơ khí chính xác, hàng gia dụng, v.v.).

8 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 408.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470