Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Sáu, 07/09/2018, 15:15 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Kho 852

Nhất quán trong nhận thức được chuyển thành hành động thực tiễn, đến nay, việc  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính  trị ( khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Kho 852 đã trở thành nền nếp, với những công việc cụ thể, hằng ngày, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ “Bộ đội Quân khí - Bộ đội Cụ Hồ”.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của trên, trực tiếp là của Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật), cán bộ, chiến sĩ Kho 852 đã tích cực, chủ động, sáng tạo vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nổi bật là, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, cơ sở vật chất trong quản lý, thu hồi, tiếp nhận, điều chuyển, sắp xếp, bảo dưỡng, sửa chữa, giữ và nâng cấp, cấp phát, xử lý, bảo đảm kỹ thuật đạn dược. Năm 2017, Đảng bộ Kho đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Kho vững mạnh toàn diện, được Tổng cục Kỹ thuật tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Kết quả trên được tạo thành bởi nhiều nhân tố, trực tiếp nhất là Đảng ủy, chỉ huy Kho đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, an toàn tuyệt đối vũ khí, trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông.

Mặc dù đóng quân trên địa bàn có nhiều khó khăn, phức tạp, xa sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên, nhưng với tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cao, Đảng ủy kho đã tập trung quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, trực tiếp là Kế hoạch 514-KH/ĐU của Đảng ủy Cục Quân khí và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để làm cơ sở ra nghị quyết lãnh đạo và ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 theo phương châm “Tự soi, tự sửa, thường xuyên; nói đúng, làm tốt, kỷ cương, an toàn”, phù hợp với các đối tượng. Trên cơ sở đó, các chi bộ, tổ chức quần chúng quán triệt, ra nghị quyết, xây dựng kế hoạch; bí thư, ủy viên cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và nêu cao trách nhiệm, gương mẫu trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; từng cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng bản cam kết đăng ký thực hiện theo cương vị, chức trách. Trong thực hiện, các cấp ủy kết hợp chặt chẽ giữa Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Đồng thời, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, thi đua - khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để Chỉ thị 05 thấm sâu vào nhận thức, tạo sự chuyển biến về chất trong thực hành công tác hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ, Kho đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục. Cùng với thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy, chỉ huy Kho coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề và đối tượng; giữa tuyên truyền, giáo dục với quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, hệ thống thiết chế văn hóa, hình thức sân khấu hóa, thi hiểu biết, hệ thống truyền thanh nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung vào nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết là về phong cách làm việc cẩn thận, cụ thể, tỉ mỉ, hiệu quả của Người; mục đích, yêu cầu, nội dung, mục tiêu Chỉ thị 05, nhất là ý nghĩa, tầm quan trọng và ý thức trách nhiệm đối với công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật mà Kho đang quản lý; Chỉ thị 96/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ thị 43/CT-TCKT của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược; các chế độ, quy định bảo quản, bảo dưỡng và phân cấp chất lượng vũ khí - đạn, v.v. Định kỳ, trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị, tổ chức quần chúng đều có nội dung đọc, kể câu chuyện về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ để mọi người học tập, noi theo. Hằng năm, Kho luôn hoàn thành các nội dung giáo dục do trên quy định, với trên 98% quân số tham gia; qua kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi. Nhờ đó, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng của Kho luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đoàn kết, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác tốt, gắn bó với đơn vị, với nhân dân địa phương, tích cực xây dựng Kho “chính quy, xanh, sạch, đẹp”, an toàn tuyệt đối.

Đảng ủy, chỉ huy Kho tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy và nhân viên kỹ thuật “vừa hồng, vừa chuyên”. Đây là khâu “then chốt của then chốt”, trực tiếp quyết định đến chất lượng thực hiện Chỉ thị 05 cũng như xây dựng Kho vững mạnh toàn diện. Cùng với thực hiện tốt các mặt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kho tổ chức cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật làm bản cam kết đăng ký phấn đấu thực hiện 05 tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Tổng cục Kỹ thuật1; kiên quyết chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ với những việc làm cụ thể, phù hợp với cương vị, chức trách từng người. Bản cam kết phải được chi bộ, tổ chức quần chúng góp ý, nhất trí và được làm thành 02 bản, 01 bản do cá nhân giữ, 01 bản do tổ chức giữ; theo định kỳ tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nội dung đã cam kết. Trong đó, tiêu chí hàng đầu là tập trung học tập, rèn luyện phẩm chất: “Kiên định lý tưởng, tuyệt đối trung thành, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và phẩm chất đặc trưng của Ngành: “Chủ động, sáng tạo, tận tụy với công việc, yêu quý, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ” bằng những hành động cụ thể, hằng ngày. Quá trình triển khai thực hiện, mọi tổ chức, cá nhân phải quán triệt và thực hành tốt “04 khâu đột phá” của Tổng cục Kỹ thuật2, mục tiêu “04 tăng”, “03 giảm” của Cục Quân khí3, đẩy mạnh tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa, làm chuyển biến mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với quan tâm cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do trên tổ chức, Đảng ủy, chỉ huy Kho coi trọng việc tự bồi dưỡng tại đơn vị theo phương châm: cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người có tay nghề, chuyên môn giỏi bồi dưỡng cho người mới, tay nghề còn non, ít kinh nghiệm; tổ chức hội thi, hội thao,… để cán bộ, nhân viên kỹ thuật nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý và trình độ nghiệp vụ. Vì thế, dẫu còn nhiều khó khăn tác động, nhưng tuyệt đại đa số cán bộ, nhân viên kỹ thuật đều yên tâm gắn bó với đơn vị, coi kho, xưởng, trạm là nhà, đồng đội là anh em, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Hằng năm, trong nội dung phát động phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm, Đảng ủy, chỉ huy Kho xác định chỉ tiêu cụ thể để thực hiện tiêu chí theo Chỉ thị 05, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; chỉ đạo các tổ chức quần chúng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, sát thực tiễn, đảm bảo cho Chỉ thị đi vào cuộc sống, trên các lĩnh vực công tác và các tổ chức, lực lượng. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào học tập gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân có cách làm hay, có nhiều biện pháp sáng tạo trong công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật ở Đơn vị, trong Tổng cục và toàn quân. Đi đôi với đề nghị trên hỗ trợ về cơ sở vật chất, Đảng ủy, chỉ huy Kho phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị, dụng cụ phòng, chống cháy cho hệ thống kho, xưởng, trạm kỹ thuật; rà soát hệ thống mẫu biểu, sổ sách,… nhằm thống nhất công tác quản lý kỹ thuật, đăng ký thống kê theo quy định của Ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý; duy trì nghiêm chế độ kiểm kê, báo cáo và kiểm tra theo phân cấp; bố trí, sắp xếp hợp lý, khoa học các kho, trạm, tổ,… một cách phù hợp với từng loại vũ khí, đạn dược, trang bị. Thông qua tổ chức các mô hình “Nhà kho Thanh niên”, “Nhà kho 20-10”,… phong trào tự giác, tự quản của đoàn viên, thanh niên, hội viên các tổ chức quần chúng trong công tác, sắp xếp vũ khí gọn gàng, ngăn nắp, tiết kiệm thời gian, công sức và bảo đảm an toàn được phát huy. Công tác quản lý, sử dụng xe máy, xăng dầu, được cán bộ, chiến sĩ quán triệt, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”4.

Nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, ý thức trách nhiệm cao, đến nay, cán bộ, chiến sĩ Kho 852 luôn thấm nhuần lời Bác: “Súng đạn, thuốc men, dụng cụ, lương thực là máu mủ của đồng bào,... Phải biết thương tiếc, giữ gìn, bảo vệ. Không được phung phí, hoặc chiếm làm của riêng cá nhân, khi canh gác phải biết thu dọn cho ngăn nắp, và che mưa nắng cho chu đáo”5; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc hằng ngày, trên từng lĩnh vực công tác với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, trực tiếp góp phần thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, phát huy truyền thống: “Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn đạn dược, phục vụ đánh thắng”; tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật và an toàn lao động, an toàn giao thông.

Đại tá LÊ KIM THANH, Chủ nhiệm Kho
____
_____________

1 - 05 Tiêu chí: 1. Kiên định lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; 2. Giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; 3. Chủ động sáng tạo, tận tâm với công việc, yêu quý giữ gìn đạn được, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4. Dân chủ tốt, kỷ luật nghiệm, an toàn mọi mặt; 5. Đoàn kết tốt, dân vận khéo, sống nghĩa tình.

2 - 04 khâu đột phá của Tổng cục Kỹ thuật: 1. Đột phá về trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; 2. Phát huy, mở rộng dân chủ trong mọi hoạt động và tăng cường kỷ luật; 3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, gồm cải cách tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và con người; 4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy và hoạt động của Tổng cục Kỹ thuật.

3 - “03 giảm”, “04 tăng” của Cục Quân khí: 1. “03 giảm”: giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật; giảm đơn thư nặc danh, mạo danh, vượt cấp; giảm tai nạn giao thông; 2. “04 tăng”: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng năng suất, chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật và đảm bảo an toàn giao thông; tăng thu nhập cho bộ đội.

4 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 58.

5 - Sđd, Tập 6, tr. 458 - 459.

Ý kiến bạn đọc (0)

Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn
Tiến tới kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân tiếp tục giới thiệu cùng bạn đọc phần 2 chùm bài viết về vấn đề này của nhóm tác giả: GS, TS. Vũ Văn Hiền GS, TS. Hoàng Chí Bảo GS, TS. Mạch Quang Thắng Đại tá, ThS. Ngô Đình Phiếm Đại tá, ThS. Nguyễn Minh Sơn...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 20:33 - 20/07/2019

EUR25954.6726814.57

GBP28781.8329242.68

USD2319023310

Giá vàng

Thời tiết