QPTD -Thứ Hai, 12/06/2017, 08:22 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị 05 ở Trường Sĩ quan Lục quân 1

Cùng với các đơn vị trong toàn quân, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điều đó trực tiếp góp phần tạo cơ sở vững chắc và làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ trong học tập, rèn luyện, công tác và xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực, tiêu biểu.

Với chức năng đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội, trình độ đại học, mục tiêu của Trường Sĩ quan Lục quân 1 là đào tạo ra đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”; trong đó, lấy sự vững vàng về lập trường tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, có phong cách chỉ huy khoa học, sâu sát thực tiễn, cơ sở là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi vậy, ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa XI, XII) ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nhà trường coi đó là cơ hội để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của trên và chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Để Chỉ thị 05 thực sự là “cẩm nang”, đi vào hoạt động giảng dạy, học tập và rèn luyện của cán bộ, giảng viên, học viên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã kế thừa những kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 03; đồng thời, xác định những giải pháp phù hợp, đồng bộ, có tính khả thi cao. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, những điểm mới của Chỉ thị 05 là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ và môi trường thuận lợi để cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ, trước hết là đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị học viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05 được tiến hành thường xuyên, liên tục, với những nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, chức trách của từng cá nhân. Trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị đã chỉ rõ hệ thống các quan điểm, quan niệm của Người về tư tưởng, đạo đức, phong cách làm cơ sở để các đối tượng trong nhà trường nghiên cứu, học tập và làm theo. Vì thế, nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung vào làm rõ tính cách mạng, khoa học của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là về sửa đổi lề lối làm việc, về tấm gương đạo đức “vì nước, vì dân”; phong cách tư duy, phong cách ứng xử “với việc, với mình, với người”; truyền thống “Trung với nước, hiếu với dân” của Quân đôi, Nhà trường; gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình, điển hình tiên tiến, v.v. Để đạt hiệu quả, các cơ quan, đơn vị chú trọng kết hợp giữa giáo dục thường xuyên với đột xuất, giáo dục theo chuyên đề, chủ đề, giáo dục thông qua sinh hoạt, học tập, giao nhiệm vụ, giao ban, hội ý, kiểm tra,...; phát huy vai trò đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, như: Đài Truyền thanh Nhà trường, Tạp chí Khoa học Quân sự Lục quân, Websiter nội bộ, thư viện, nhà Truyền thống, pa-nô, áp phích, v.v. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ thấy rõ những biểu hiện và tác hại của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch. Riêng Khoa Lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ động nghiên cứu, bổ sung vào giáo trình, bài giảng nội dung về phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, đi sâu vào phong cách tư duy, phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc, phong cách tự phê bình và phê bình, phong cách ứng xử, v.v. Từ đó, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Điều lệnh Quân đội, quy định của Nhà trường, ra sức phấn đấu “Học giỏi, rèn nghiêm, phục vụ tốt, công tác tốt”, xứng danh “Bộ đội Lục quân - Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tướng Lê Viết Anh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, vận động viên
của Nhà trường tham gia Hội thao công nhân viên chức lao động
Thị xã Sơn Tây năm 2017. (Ảnh: sqlq1.edu.vn)

Nhà trường đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng với tiêu chí cụ thể. Thực chất giải pháp này là nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực, môi trường để xây dựng tổ chức, cá nhân vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên nó có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Sự kết hợp đó được Nhà trường thực hiện thường xuyên, lấy kết quả của nội dung này làm cơ sở để nâng cao hiệu quả của nội dung kia và ngược lại. Không những thế, sự kết hợp đó được thể hiện trong việc xây dựng, bổ sung hệ thống tiêu chí phù hợp với mục đích, yêu cầu của từng nội dung. Đồng thời, phát động phong trào: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Lục quân - Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới”, với nội dung trọng tâm là hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Trên cơ sở 06 chuẩn mực chung, 06 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Quân đội, 05 nội dung “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung các tiêu chí thực hiện cụ thể đối với tổ chức, cá nhân, theo hướng tích hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với chức trách từng người.

Theo đó, với khối cơ quan, xây dựng các tiêu chí về nâng cao năng lực quán triệt nghị quyết, chỉ thị của trên, bám sát cơ sở, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra. Với các khoa giáo viên, tập trung thực hiện các tiêu chí về đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ giảng viên về phẩm chất chính trị, năng lực sư phạm và đạo đức, tác phong công tác; duy trì nghiêm các quy định, quy chế, tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành quy chế giảng dạy, học tập, rèn luyện, xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực, tiên tiến. Với đơn vị học viên, tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên, trước hết là quản lý về tư tưởng, động cơ học tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Với đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt, Nhà trường yêu cầu phải thực hiện tốt 05 tiêu chí: (1). Chỉ đạo, điều hành cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị học viên hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; (2). Có bản lĩnh chính trị thực sự vững vàng; có năng lực, uy tín tập hợp và điều hành cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị học viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực; cất nhắc, bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị; (3). Có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, chủ động, sáng tạo; nói đi đôi với làm, sâu sát thực tế, trực tiếp tham gia đối thoại với cán bộ, học viên, chiến sĩ theo quy định; có năng lực dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất, đề ra biện pháp ứng biến kịp thời giải quyết những khó khăn; (4). Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; (5). Gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức quyền để vụ lợi cá nhân; gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức quần chúng là nhân tố có ý nghĩa quyết định để việc thực hiện Chỉ thị 05 mang lại hiệu quả thiết thực. Hằng tháng, quý, năm, cấp ủy các cấp đưa việc quán triệt, thực hiện các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết lãnh đạo của cấp mình; kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và nội dung học tập, sinh hoạt chính trị thường xuyên của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ. Chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy, phân công cấp ủy viên theo dõi chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách cụ thể. Thường xuyên phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là chủ trì, chủ chốt; cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong thực hiện, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; chế độ sinh hoạt, học tập, tự phê bình, phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, trước hết là cấp ủy, chỉ huy. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân có biểu hiện ngại học, ngại rèn, làm việc cầm chừng, vi phạm về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách quan liêu, xa rời thực tiễn, cơ sở. Coi trọng công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật; đột phá vào việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và an toàn giao thông, quy định, Quy chế Giáo dục - Đào tạo của Nhà trường, v.v. Các tổ chức quần chúng, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xung kích vào thực hiện tốt những nhiệm vụ mới, khâu khó, việc khó trong quá trình giáo dục - đào tạo, phục vụ và công tác, với những việc làm, mô hình cụ thể. Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ phải thực hành tốt tự phê bình và phê bình, tự rèn luyện về phương pháp, tác phong giảng dạy, học tập, làm việc khoa học. Đồng thời, ứng xử có văn hóa, sống nghĩa tình với đồng chí, đồng đội, kính trọng, lễ phép với nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở, trực tiếp góp phần xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực, tiên tiến, xứng đáng với truyền thống: Trung với nước, hiếu với dân mà Bác Hồ đã tặng cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Nhà trường hơn 70 năm qua.

Thiếu tướng LÊ VIẾT ANH, Phó Chính ủy Nhà trường

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa
Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:06 - 26/10/2021

EUR25,732.9927,151.49

GBP30,514.9531,789.89

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:01 - 26/10/2021

HCMSJC57.90058.600
Hà NộiSJC57.90058.620
Đà NẵngSJC57.90058.620