Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 03/12/2018, 10:16 (GMT+7)
Quân đoàn 2 học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quân đoàn 2 đã triển khai sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nghiêm túc, sáng tạo, sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, phong trào học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ; tác động sâu sắc đến ý thức, trách nhiệm và tinh thần phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Quân đoàn ngày càng phát triển vững chắc, có chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động và sức chiến đấu cao; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc học tập và làm theo Bác được thể hiện trước hết trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Để nâng cao nhận thức và làm cho tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống cao đẹp của Bác Hồ thấm đậm vào suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, Quân đoàn luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, thân thế, sự nghiệp của Người bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động, như: thực hiện “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, phong trào “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”; tổ chức diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu,... với các chủ đề: “Tuổi trẻ Quân đoàn 2 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thanh niên Quân đoàn 2 làm theo Lời Bác”, “Kể chuyện Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ”; phát động và thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”, v.v.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã lấy việc thực hiện Chỉ thị 05 là giải pháp chủ yếu để đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nhận diện và xác định chính xác các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở tiêu chí, chuẩn mực đạo đức và kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện sát với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, nhà trường, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đều có đăng ký phấn đấu học tập làm theo Bác và cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, v.v. Chính vì vậy, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên, quần chúng đã có chuyển biến tích cực; luôn nói đi đôi với làm, tận tụy với công việc, lối sống trung thực, lành mạnh, giản dị; thương yêu cấp dưới, đồng chí đồng đội và kính trọng, giúp đỡ nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn cho Quân đội ta quyết chiến quyết thắng hơn nữa thì phải…, nâng cao trình độ chiến thuật và kỹ thuật của họ, nhất là giáo dục chính trị,…”1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác huấn luyện2; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung huấn luyện theo từng chuyên ngành cụ thể; chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, sát đối tượng tác chiến; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện dã ngoại dài ngày; nâng cao trình độ, khả năng thực hành kỹ, chiến thuật cá nhân và diễn tập cấp phân đội, v.v. Nhờ đó, Quân đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; năng lực toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ huy cơ quan chiến dịch; phương pháp, cách thức phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương, khả năng huy động lực lượng, phương tiện trong khu vực phòng thủ được nâng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Quân đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tham gia các cuộc diễn tập tác chiến chiến lược và diễn tập hiệp đồng quân chủng, binh chủng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương đánh giá cao.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân với dân như cá với nước”, Quân đoàn đã triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Quán triệt nghị quyết của các cấp về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận” trong tình hình mới, Quân đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động nghiêm túc, chặt chẽ; thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ dân vận ở cơ sở. Các đơn vị trong toàn Quân đoàn đã phối hợp hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch,... thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng3, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Cùng với đó, bằng tình cảm và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn đã dành hàng vạn ngày công để giúp nhân dân nạo vét kênh mương, làm đường nông thôn; tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn4; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; hiệp đồng với địa phương xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, v.v. Trong quá trình thực hiện công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quan hệ quân dân, đoàn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương. Những kết quả từ phong trào “Dân vận khéo” của Quân đoàn không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn đóng quân, mà còn tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần “hiếu với dân”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “…Quân đội phải cố sức trồng trọt chăn nuôi để tự túc phần nào, để giảm bớt gánh nặng của nhân dân”5, những năm qua, Quân đoàn đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất bằng những cách làm phù hợp, góp phần nâng cao đời sống bộ đội. Theo đó, ngành Hậu cần đã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tăng gia sản xuất từng năm và dài hạn; quy hoạch tăng gia sản xuất gắn với quy hoạch tổng thể mặt bằng khu vực doanh trại; tổ chức tăng gia sản xuất đồng bộ ở các cấp, theo hướng tập trung, bền vững, khép kín, cơ bản, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm và chiều sâu. Các đơn vị đẩy mạnh phát triển mô hình “5 cơ bản” (vườn, ao, chuồng, giàn và trạm chế biến cơ bản)6; thực hiện đa dạng vật nuôi, cây trồng; tích cực xen canh, gối vụ, tổ chức trồng trọt theo hướng chuyên canh, thâm canh. Đồng thời, phát triển các điểm chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp nhằm tạo nguồn thực phẩm tại chỗ vững chắc, hạn chế sự tác động của giá cả thị trường; kết hợp chặt chẽ giữa trồng trọt, chăn nuôi với chế biến7; tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào tăng gia sản xuất8; chú trọng đẩy mạnh tăng gia sản xuất ở cấp tiểu đoàn gắn với bếp ăn tập trung, v.v. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, tổng giá trị thu từ tăng gia sản xuất và dịch vụ (đã trừ chi phí) của Quân đoàn đạt hàng chục tỉ đồng, trực tiếp cải thiện và nâng cao đời sống của bộ đội.

Cùng với tăng gia sản xuất, Quân đoàn luôn coi trọng việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức trong thực hành tiết kiệm, giữ tốt, dùng bền, chống lãng phí cho cán bộ, chiến sĩ và triển khai nhiều biện pháp để tiết kiệm ngân sách, vật tư, tài sản, thời gian, công sức bộ đội. Quân đoàn đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, sử dụng ngân sách, xăng dầu, điện, nước, doanh cụ; đẩy mạnh dân chủ, công khai các tiêu chuẩn, chế độ, kết hợp giao chỉ tiêu, định mức sử dụng cho từng nhiệm vụ, từng đầu mối đơn vị. Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong kiểm tra, giám sát các mặt công tác có liên quan trực tiếp đến sử dụng, quản lý nguồn lực về vật chất, nhất là kinh phí, đầu tư xây dựng cơ bản, v.v. Do vậy, mỗi năm đã tiết kiệm được hàng chục tỉ đồng; đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tự giác, nếp sống tiết kiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tác động và lan tỏa mạnh mẽ trong công việc, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Quân đoàn. Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng xây dựng Quân đoàn vững mạnh về mọi mặt, tô thắm và phát huy truyền thống “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng” trong chiến đấu, “Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự lực, tự cường” trong xây dựng và huấn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng NGUYỄN TRỌNG TRIỂN, Chính ủy Quân đoàn

______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 397.

2 - Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.

3 - Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, viết bài thi tìm hiểu, nói chuyện truyền thống, v.v.

4 - Từ năm 2016 - 2018, Quân đoàn đã hỗ trợ xây dựng 17 “Nhà đồng đội”, 18 “Nhà tình nghĩa” với số tiền hàng tỷ đồng.

5 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 431.

6 - Đến nay, Quân đoàn có 12 khu chăn nuôi tập trung cấp sư đoàn, trung (lữ) đoàn, với hơn 40ha vườn, giàn; 15ha trồng cây ăn quả; 65ha hồ ao thả cá.

7 - Hiện nay, Quân đoàn có 06 trạm xay xát, 12 trạm chế biến, bảo đảm cung cấp đủ gạo, thịt, giò, chả, đậu phụ cho các cơ quan, đơn vị.

8 - Nuôi lợn khép kín; trồng rau cao cấp, rau trái vụ theo tiêu chuẩn Viet-GAP và trồng rau bằng phân bón vi sinh cao cấp GO5 ở Sư đoàn 325, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn
Tiến tới kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân tiếp tục giới thiệu cùng bạn đọc phần 2 chùm bài viết về vấn đề này của nhóm tác giả: GS, TS. Vũ Văn Hiền GS, TS. Hoàng Chí Bảo GS, TS. Mạch Quang Thắng Đại tá, ThS. Ngô Đình Phiếm Đại tá, ThS. Nguyễn Minh Sơn...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 21:07 - 20/07/2019

EUR25954.6726814.57

GBP28781.8329242.68

USD2319023310

Giá vàng

Thời tiết