QPTD -Thứ Hai, 23/04/2018, 08:40 (GMT+7)
Ngành Kỹ thuật Binh chủng Pháo binh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thời gian qua, Ngành Kỹ thuật Binh chủng Pháo binh đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với trọng tâm hướng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại.

Kiểm tra chất lượng bảo dưỡng tên lửa B-72

Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật Binh chủng Pháo binh xác định, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 là giải pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên kỹ thuật của Cục vừa “hồng”, vừa “chuyên”; ngăn ngừa và khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Ngành vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Với nhận thức đúng đắn đó, Cục đã và đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kỹ thuật đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 bằng những nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp.

Trước hết, Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Chị thị 05 gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị kỹ thuật trong Binh chủng cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ được giao. Trong đó, hướng trọng tâm vào xây dựng chính quy Ngành Kỹ thuật; nâng cao chất lượng các mặt công tác kỹ thuật, nhất là bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, v.v. Để việc thực hiện đạt hiệu quả, Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn các cấp. Đồng thời, định hướng cho cán bộ, nhân viên đẩy mạnh học tập đi đôi với làm theo, lấy làm theo bằng hành động cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ là chủ yếu; chú trọng đầu tư xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện, v.v.

Hiện nay, các loại phương tiện, vũ khí, trang bị do Binh chủng quản lý, sử dụng không chỉ nhiều về số lượng, đa dạng về chủng loại, mà phần lớn thuộc thế hệ cũ, nhanh xuống cấp, hệ số kỹ thuật thiếu ổn định, nên nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, đồng bộ lớn. Trong khi đó, năng lực bảo đảm kỹ thuật của Ngành, tổ chức biên chế, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có mặt chưa theo kịp yêu cầu phát triển, v.v. Trước thực tế đó, làm theo lời dạy của Bác, trong mọi công việc “Phải thấy trước, lo trước”1, thì mới giành được thắng lợi, Ngành đã chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình mọi mặt, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian qua, Ngành đã rà soát, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng điều chỉnh, bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Cuộc vận động 50, v.v. Qua đó, tạo bước đột phá, nâng cao năng lực, chất lượng công tác kỹ thuật của Binh chủng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ngành đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển, khai thác trang bị pháo binh - tên lửa đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các dự án: cải tiến tăng tầm bắn và tự động hóa dàn phóng, tăng hạn tổ hợp tên lửa; hoàn thiện các phương án bảo đảm kỹ thuật cho tác chiến và động viên kỹ thuật, v.v. Bên cạnh đó, Ngành thường xuyên rà soát số lượng, đánh giá chất lượng toàn bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tham gia bảo đảm trang bị trong toàn Binh chủng đúng thủ tục, nguyên tắc, an toàn tuyệt đối, góp phần hiện đại hóa vũ khí, nâng cao hệ số trang bị, cải thiện năng lực bảo đảm kỹ thuật cho chiến đấu.

Với nhận thức “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”2, Đảng ủy, chỉ huy Cục đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đảm bảo có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng cao, làm nòng cốt tiến hành công tác kỹ thuật. Theo đó, cơ quan kỹ thuật đã tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và có nhiều biện pháp đồng bộ trong thực hiện vấn đề này. Đến nay, cơ bản đã giải quyết những bất cập về thực trạng nguồn nhân lực kỹ thuật. Cùng với tích cực tạo nguồn đào tạo, duy trì nền nếp huấn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật ở các cấp, Cục Kỹ thuật chỉ đạo các đơn vị khích lệ, động viên cán bộ, nhân viên noi theo tấm gương Bác Hồ, đề cao tự học, tự bồi dưỡng, coi đó là nội dung “làm theo” thiết thực nhất. Thực hiện chỉ đạo đó, Ngành Kỹ thuật Binh chủng đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm”; chú trọng đào tạo và đào tạo lại theo chức trách; kết hợp hài hoà giữa huấn luyện toàn diện với chuyên sâu, sát thực tế đơn vị và đặc thù công tác bảo đảm kỹ thuật pháo binh. Các đơn vị đã chủ động tổ chức các lớp huấn luyện chuyển loại chuyên ngành; kết hợp huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị,… nhằm cân đối cơ cấu chuyên ngành, nâng cao trình độ, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Bên cạnh đó, Ngành yêu cầu cán bộ, nhân viên kỹ thuật đẩy mạnh học tập phong cách làm việc của Bác, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác, xây dựng động cơ phục vụ đúng đắn, thực sự khoa học, tỉ mỉ, chính xác. Với nỗ lực, quyết tâm và sức lan tỏa của việc học tập, làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Binh chủng có bước phát triển toàn diện, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, giải quyết tốt những vướng mắc nảy sinh trong công tác kỹ thuật, nhất là ở đơn vị cơ sở.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, phải “…giữ gìn xe tốt, pháo tốt, tiết kiệm…”3. Lời huấn thị của Bác đồng thời là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác kỹ thuật, được Binh chủng đẩy mạnh thực hiện bằng việc làm thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, Ngành đẩy mạnh xây dựng chính quy trong công tác bảo đảm kỹ thuật, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đến việc kiểm tra, bàn giao. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực củng cố, nâng cấp hệ thống kho, trạm, xưởng kỹ thuật các cấp cả về mặt bằng công nghệ, trang thiết bị,… nhằm nâng cao năng lực bảo đảm. Lực lượng kỹ thuật các cấp duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chế độ “Giờ Kỹ thuật”, “Ngày Kỹ thuật”; chế độ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, niêm cất vũ khí, trang bị; chú trọng nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa ở đơn vị. Một số công nghệ mới trong niêm cất, bảo quản đã được Ngành đưa vào sử dụng đạt kết quả tốt, giúp tiết kiệm vật tư, kéo dài tuổi thọ kỹ thuật của vũ khí, trang bị, như: công nghệ khí khô, dùng chất ức chế, hoàn lưu khí, v.v. Làm theo tấm gương của Bác, Ngành Kỹ thuật Binh chủng đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong 05 năm qua, Ngành đã có 06 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 50 bộ quy trình công nghệ và 25 sáng kiến được nghiệm thu, áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tiết kiệm vật tư, kinh phí, công sức bộ đội, nâng cao chất lượng công tác sửa chữa vũ khí, trang bị. Tiêu biểu là sáng kiến: cơ cấu tháo thân pháo 130-M46; Giá kiểm tra máy khởi động ô-tô; Giá tháo đạn BM-21, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các mô hình: “Nhà xe - pháo thanh niên”, “Xưởng chính quy”, “Kho quân khí 5 tốt”,… luân phiên xây dựng điểm công tác kỹ thuật ở các đơn vị và tổ chức các hội thi: khu kỹ thuật tốt, vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, xây dựng chính quy và quản lý kỹ thuật tốt, v.v. Nhờ đó,  năng lực, chất lượng, hiệu quả bảo đảm kỹ thuật của Binh chủng có sự chuyển biến tiến bộ, tích cực. Đến nay, gần 100% số nhà kho kỹ thuật của Binh chủng được sửa chữa, kiên cố hóa; trạm, xưởng sửa chữa các cấp được nâng cấp và bổ sung nhiều trang, thiết bị chuyên ngành hiện đại,… đảm bảo sửa chữa 100% các hư hỏng nhỏ, vừa và có thể sửa chữa lớn cụm, bộ phận của vũ khí, trang bị. Binh chủng đã đồng bộ được trên 96% xe, pháo; thường xuyên duy trì hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị kỹ thuật ở mức cao.

Để phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng, mỗi năm, Ngành phải bảo đảm hàng vạn lượt vũ khí, khí tài hoạt động; đồng thời, cất giữ hàng nghìn tấn đạn các loại,... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Trước thực tế đó, thực hiện lời Bác dạy “Phải bảo đảm an toàn vì người lao động là vốn quý nhất”4, Ngành tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật. Theo đó, cơ quan kỹ thuật các cấp đã xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý vũ khí, trang bị và cơ sở bảo đảm kỹ thuật thống nhất, khoa học; duy trì nghiêm các chế độ quản lý, nhất là chế độ đăng ký, thống kê, bàn giao vũ khí, trang bị. Chủ động tham mưu để chỉ huy các cấp quán triệt nghiêm quy tắc an toàn trong quản lý và tiếp xúc với vũ khí, trang bị cho 100% quân nhân trong đơn vị; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Pháo binh về quản lý, bảo đảm an toàn cho người, vũ khí, trang bị và an toàn giao thông. Đồng thời, xây dựng và luyện tập thường xuyên các phương án phòng, chống cháy nổ; tăng cường canh gác, tạo vành đai và không gian an toàn cho kho tàng; duy trì nghiêm các chế độ kiểm tra vũ khí, trang bị; thực hiện giữ tốt, dùng bền, kiên quyết khắc phục sự thiếu đồng bộ, hỏng bất thường vũ khí, trang bị được giao. Ngoài ra, để giữ gìn tính mạng con người, trong công tác, 100% nhân viên kỹ thuật được huấn luyện và nắm chắc về công tác an toàn, được trang bị bảo hộ lao động khi làm việc; hệ thống chống sét và các phương tiện máy móc đều được kiểm tra, kiểm định chặt chẽ theo định kỳ; thực hiện kiểm tra kỹ thuật, giấy phép hoạt động của mọi phương tiện trước và sau khi huấn luyện, công tác; định kỳ kiểm tra kỹ thuật xe gắn máy của các cá nhân trong đơn vị, v.v. Nhờ đó, 100% các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng an toàn tuyệt đối về người, trang bị; tình hình an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực.

Những kết quả đã đạt được là cơ sở để Ngành Kỹ thuật Binh chủng Pháo binh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHẠM HỒNG SINH, Chủ nhiệm Kỹ thuật Binh chủng
__________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 180.

2 - Sđd, Tập 5, tr. 309.

3 - Sđd, Tập 15, tr. 332.

4 - Sđd, Tập 11, tr. 591.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa
Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:01 - 21/01/2022

EUR24,965.0926,364.70

GBP29,963.4031,243.06

USD22,450.0022,760.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:29 - 21/01/2022

HCMSJC61.20061.800
Hà NộiSJC61.20061.820
Đà NẵngSJC61.20061.820