QPTD -Thứ Sáu, 04/11/2016, 14:51 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 9 quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trước yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay, Đảng ủy Quân khu xác định: tiếp tục quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mọi hoạt động của lực lượng vũ trang.

 Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới thuộc Trung đoàn bộ binh 924 .(Ảnh: tiengiang.gov.vn)

Trong 5 năm qua, Thường vụ Đảng ủy Quân khu và cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XI) và Chỉ thị 317-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị, năng lực, trách nhiệm trong công tác của cán bộ, chiến sĩ.

Hằng năm, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đều xác định khâu đột phá, tập trung vào việc nâng cao năng lực thực hiện chức trách nhiệm vụ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên và cán bộ chủ trì các cấp. Từng cơ quan, đơn vị xác định những nội dung học tập và làm theo sát với tính chất nhiệm vụ với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, có tính khả thi cao; kịp thời bổ sung, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ cấp mình. Cấp ủy, chỉ huy các cấp định kỳ kiểm tra, đánh giá ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện, nhất là những vấn đề nổi cộm về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau các cuộc kiểm tra, giám sát đều được nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình làm việc của cấp ủy, kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cá nhân. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, với sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng; gắn tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn và tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình. Nhờ có những biện pháp đồng bộ đó, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chuẩn mực về đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ trì cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ đã trở thành lẽ sống hằng ngày, trong từng việc làm và con người cụ thể. Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 đã trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của các đơn vị không ngừng được nâng lên. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, toàn Quân khu có 7 tập thể được vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; 33 tập thể được tặng Cờ thi đua; 120 tập thể và 120 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu, v.v.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong lực lượng vũ trang Quân khu vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nên nội dung, biện pháp chưa sát; kế hoạch của người chỉ huy còn thiếu cụ thể; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thấy hết ý nghĩa, tính chất thiết thực, cơ bản, lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách quân nhân. Trong triển khai thực hiện, một số đơn vị chưa kết hợp đồng bộ các yếu tố tư tưởng, tổ chức, chính sách, nên chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện về nhận thức, tình cảm, ý thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến ở một số cơ quan, đơn vị chưa đi vào chiều sâu, có nơi còn hình thức, v.v.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định: Quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là cơ sở quan trọng để toàn Đảng bộ đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; làm chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu đó, cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau:

Một là, tập trung giáo dục sâu rộng mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu các cấp ủy phải tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn và Kế hoạch của Tổng cục Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện phải chặt chẽ, sát với từng đối tượng, nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ việc thực hiện Chỉ thị 05 là sự tiếp nối Chỉ thị 03 trong điều kiện mới, với nội hàm rộng, sâu sắc. Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, kịp thời ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Cấp ủy các cấp phải căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng nội dung giáo dục phù hợp; chú ý đa dạng các hình thức, phương pháp tiến hành và lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức (đảng, chính quyền và tổ chức quần chúng) để việc học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, hành động thường xuyên trong các hoạt động của mọi tổ chức và cá nhân.

Hai là, kết hợp tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng. Cùng với việc coi trọng vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ đạo các cấp tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cấp uỷ các cấp phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác quản lý đảng viên phải được tiến hành chặt chẽ, cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp phải chỉ đạo gắn yêu cầu xây dựng chi bộ với các tiêu chí trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; cụ thể hóa tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và tiêu chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên, quần chúng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của các loại hình cơ quan, đơn vị. Các tổ chức đảng thuộc khối cơ quan: tập trung nâng cao năng lực quán triệt nghị quyết, chỉ thị của trên; bám sát cơ sở, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị. Các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu: tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Ở các trường quân sự: tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng dạy-học; xây dựng đội ngũ giảng viên cả về phẩm chất chính trị, năng lực sư phạm và đạo đức, tác phong công tác; duy trì nghiêm các quy định, quy chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; chấp hành nghiêm quy chế giảng dạy, học tập, rèn luyện, xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, tiên tiến. Các tổ chức đảng thuộc lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên: chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, bài trừ hủ tục lạc hậu, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời rút ra những mặt mạnh, mặt yếu; bổ sung những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Ba là, phát huy vai trò của chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của việc học tập và làm theo Bác trong mỗi cơ quan, đơn vị. Vì thế, trong quá trình tổ chức thực hiện, đội ngũ này cần chú ý những yêu cầu trên, gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo, thực hiện nói đi đôi với làm, xây đi liền với chống, lấy việc “làm theo” là trọng tâm. Đồng thời, chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy phải có biện pháp ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh với những nhận thức sai trái; những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết là các biểu hiện thực dụng, vụ lợi, cục bộ, vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, v.v. Chú trọng gắn kết thực hiện các chỉ thị của trên với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, đặc biệt coi trọng việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Các cấp phải thực hiện tốt yêu cầu: cán bộ chủ trì làm gương trước đơn vị, tự giác báo cáo kết quả rèn luyện, phấn đấu trước chi bộ; cấp trên làm gương cho cấp dưới; đảng viên làm gương cho quần chúng.

Bốn là, đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các cơ quan, đơn vị. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao trách nhiệm trong việc xác định những nội dung, mục tiêu thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; gắn tiêu chí “làm theo” với chỉ tiêu của các phong trào thi đua, cuộc vận động. Trong quá trình thực hiện, các cấp chú ý kết hợp đồng bộ các giải pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức; coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; đột phá vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần bám sát mọi hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết; kết hợp chặt chẽ giữa biểu dương định kỳ với thường xuyên qua giao ban, hội ý; giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động khác; đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng tập thể, cá nhân xuất sắc; các cách làm hay, làm mới, hiệu quả trên từng mặt để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Mặt khác, phải lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và làm tốt công tác sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện.

Tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 9 đối với Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; đồng thời, là cơ sở để Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng HUỲNH CHIẾN THẮNG, Chính ủy Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.