QPTD -Thứ Hai, 13/03/2017, 11:41 (GMT+7)
Học viện Lục quân gắn thực hiện Chỉ thị 05 với ba nội dung đột phá

Sau khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW và Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị 87-CT/QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Học viện Lục quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó chú trọng gắn thực hiện Chỉ thị với đẩy mạnh ba nội dung đột phá.

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Học viện Lục quân triển khai trên cơ sở kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) và Chỉ thị 317-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Đơn vị. Nhờ đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ và thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng, hiệu quả xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện. Để Chỉ thị 05 đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa, đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chủ trương gắn với đẩy mạnh thực hiện ba nội dung đột phá; trong đó tập trung vào những giải pháp cơ bản sau:

Một là, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05. Đây là giải pháp cơ bản, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng quyết tâm hành động cao cho cán bộ, đảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện. Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thấy rõ đây là nhiệm vụ cấp bách, cơ bản, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đồng thời, là nội dung quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt Chỉ thị 05, không chỉ có ý nghĩa giáo dục, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mà còn là cơ sở để xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, tư duy độc lập, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, Học viện xác định học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là một trong những điểm nhấn quan trọng. Trong đó, chỉ rõ việc học tập, làm theo phong cách của Hồ Chí Minh không phải là sự sao chép, rập khuôn, máy móc,… mà là học tập ở tinh thần, phương pháp, cách ứng xử của Người với công việc, với con người, với vạn vật thiên nhiên. Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh sẽ tạo thành nguồn nội lực tinh thần to lớn, kim chỉ nam để mọi cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Học viện vượt qua khó khăn, thử thách, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp giáo dục, nỗ lực trong dạy và học, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Hai là, gắn chặt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với đẩy mạnh ba nội dung đột phá, đó là: “Chất lượng giảng dạy tốt nhất; quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất; kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”1. Thực hiện mục tiêu trên, Học viện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, các nhà khoa học đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp giáo dục - đào tạo là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, nhưng người trực tiếp và quyết định chính là đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Người đã từng nói “Không có thầy giáo thì không có giáo dục”2, khẳng định vai trò không thể thay thế của người giáo viên trong sứ mệnh giáo dục. Theo tinh thần đó, Học viện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế tuyển chọn, đào tạo và sử dụng, từng bước chuẩn hoá đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Cùng với tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện, chuyên sâu, Học viện chú trọng giáo dục đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, tinh thần say mê nghiên cứu, giảng dạy, hết lòng vì học viên, tạo động lực về ý thức trách nhiệm, lòng tự hào về vị thế xã hội của mình. Đặc biệt, trong nhiều nội dung giảng dạy liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ huy đơn vị, Học viện yêu cầu đội ngũ giảng viên phải kết hợp tác phong công tác, phong cách một nhà sư phạm với phong cách của người lãnh đạo, chỉ huy chuẩn mực. Đó là phong cách tư duy độc lập, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn, nói và viết ngắn gọn, phong thái chỉ huy tự tin, quyết đoán, dứt khoát,… để học viên học tập làm theo. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, có chất lượng cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đang thực hiện những biện pháp rất căn bản và cụ thể trong phạm vi quyền hạn của mình; đồng thời, tích cực đề nghị cơ quan cấp trên hỗ trợ, giúp đỡ cả về tạo nguồn, công tác chính sách,… tạo mọi điều kiện để mỗi cán bộ, giảng viên toàn tâm, toàn lực hoàn thành chức trách cao quý của mình.

Ba là, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục: “Học đi đôi với hành”, “Lý luận gắn liền với thực tiễn”, Học viện thực hiện phương châm gắn nhà trường với đơn vị, đào tạo đi đôi với nghiên cứu khoa học. Đây là giải pháp quan trọng, cốt yếu để góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch cho toàn quân có nhân cách đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng Quân đội hiện nay. Để thực hiện tốt giải pháp này, Học viện tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, Học viện đã tập trung biên soạn bổ sung hệ thống tài liệu, giáo trình cho từng đối tượng theo mục tiêu đào tạo; tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của học viên. Học viện đã chủ động xây dựng hệ thống tưởng định phù hợp với phương thức và điều kiện tác chiến mới, tổ chức diễn tập trên các hướng chiến lược; kiên quyết cắt giảm những nội dung trùng lặp, không thiết thực; cập nhật và đưa vào giảng dạy những nội dung mới phù hợp với hoạt động quân sự trên thế giới và sự phát triển nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ vào luyện tập, diễn tập, nhằm nâng cao năng lực tổ chức, phương pháp, tác phong chỉ huy, điều hành cho cán bộ, giảng viên và học viên. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học theo hướng thiết thực, không chạy theo thành tích, hình thức; tập trung vào những chương trình khoa học trọng điểm mang tính ứng dụng cao. Học viện yêu cầu các đề tài nghiên cứu khoa học quân sự phải có hàm lượng khoa học cao; trên cơ sở truyền thống, kinh nghiệm nhưng mang tính phát triển, thực sự sáng tạo, có tính dự báo, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại; kiên quyết không bị động trước các phương thức, cách đánh, thủ đoạn của đối tượng tác chiến, phục vụ có hiệu quả công tác giảng dạy, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nghiên cứu khoa học trong Học viện và toàn quân.

Bốn là, tiếp tục thực hiện các biện pháp tổng hợp, đồng bộ; xây dựng môi trường quân đội hòa quyện với môi trường văn hóa sư phạm. Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, góp phần phát triển, làm giàu những giá trị nhân cách văn hóa của “Bộ đội Cụ Hồ”, ngoài việc đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Học viện coi trọng xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh. Trong đó, mỗi cán bộ, giảng viên phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức, ứng xử văn hoá, nói đi đôi với làm, cầu thị, ham học hỏi, lấy tự học làm cốt, tự mình nêu gương, v.v. Đội ngũ học viên xác định đúng động cơ, thái độ học tập, học để làm người, làm việc, làm cán bộ, học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Học viện chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị đẩy mạnh các phong trào: “Mỗi giảng viên là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm”, tạo môi trường sư phạm lành mạnh, trong sáng, đoàn kết, dân chủ, thấm đậm nhân văn; môi trường nghiên cứu khoa học tích cực, phát triển, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và xây dựng Học viện.

Các đơn vị ký giao ước thi đua tại Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề "65 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng", ngày 05-12-2016. (Ảnh: qdnd.vn)

Năm là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy; trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05. Các cấp ủy đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động, nội dung học tập cho các đối tượng. Đồng thời, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “Hiệu quả, Kỷ cương, Quyết thắng” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Động viên, hướng dẫn mọi tổ chức, cá nhân tự giác đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 với các tiêu chí cụ thể, bám sát phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả”. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu cán bộ, đảng viên phải làm gương trước quần chúng, cấp trên làm gương trước cấp dưới, đúng với tinh thần: “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thước đo phẩm chất, năng lực, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, thi đua - khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với tình cảm, trách nhiệm cao đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu, Học viện Lục quân đang nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đẩy mạnh ba nội dung đột phá, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Đại tá, TS. ĐẬU VĂN NẬM, Phó Chính ủy Học viện
____________________

1 - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020).

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, H.2011, tr. 345.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.