QPTD -Thứ Hai, 08/10/2018, 13:36 (GMT+7)
Đảng bộ Quân khu 5 gắn thực hiện Chỉ thị 05 với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Để xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, với bước đi thích hợp. Trong đó, gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là giải pháp trọng tâm.

Để sự gắn kết có hiệu quả cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tiến hành toàn diện trên các mặt cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về nội dung, là sự tích hợp các yêu cầu thực hiện Chỉ thị 05 với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, tập trung vào phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, việc mới, việc khó,… làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, phong cách, kết quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì. Về phương pháp, cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo bằng nghị quyết, hoạt động theo quy chế, đánh giá theo chuẩn mực, tiêu chí đề ra; người chỉ huy và tổ chức quần chúng quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện, v.v. Yêu cầu đặt ra là phải khoa học, toàn diện, đồng bộ, có bước đi thích hợp, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, lực lượng, phương tiện. Về hình thức, bảo đảm tính phong phú, đa dạng, thông qua việc tổ chức phong trào hành động cách mạng của các cấp, các ngành trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, được lượng tính bằng những chuẩn mực, tiêu chí và hành động cụ thể hằng ngày của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng. Đồng thời, phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo” bằng hành động cụ thể; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác “học và làm theo” trước của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Cùng với đó, cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; khắc phục bệnh thành tích, phô trương, hình thức, quan liêu; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua “5 nhất” giai đoạn 2013-2017

Với tinh thần đó, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm của Đảng ủy Quân khu đều xác định: thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo Đảng bộ Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Vì thế, Đảng ủy Quân khu đã xây dựng Kế hoạch 04-KH/ĐU chỉ rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu, giải pháp để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy rà soát, bổ sung, kiện toàn bộ phận giúp việc, quy chế hoạt động và các tiêu chí phấn đấu cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, v.v. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nội dung sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ và tổ chức quần chúng; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Các tiêu chí phải tích hợp được cả chuẩn mực thực hiện Chỉ thị 05 và nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nội dung các cuộc vận động, phong trào lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương; bảo đảm ngắn gọn, thiết thực, dễ nhớ, dễ thực hiện. Với khối cơ quan Quân khu, hướng vào lãnh đạo hoàn thiện nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả các mặt hoạt động. Với cơ quan quân sự các tỉnh, thành phố, phấn đấu “tham mưu đúng, trúng”, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; trọng tâm là xây dựng các tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương. Với khối sư đoàn bộ binh, trọng tâm công tác lãnh đạo là duy trì nghiêm chế độ, thời gian, quy trình, quy định huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; khắc phục khó khăn, đột phá vào khâu khó, việc khó, việc mới, nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”. Với các đơn vị kỹ thuật binh chủng, các cấp ủy hướng vào lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp quản lý, sử dụng, làm chủ khí tài, vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là những loại mới, hiện đại; sáng tạo trong xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Với các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế quốc phòng, xây dựng tiêu chí về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh”; kết hợp sản xuất, kinh doanh với tăng cường quốc phòng - an ninh và làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển. Với khối nhà trường, bệnh viện, thực hiện tốt phương châm “Ba thực chất” (dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất) và phong trào “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”; xây dựng người chiến sĩ Quân y “sâu về y lý, giỏi về y thuật, sáng về y đức”, đẩy mạnh phong trào “Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”, v.v.

Để thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và đề cao trách nhiệm học tập, rèn luyện, phấn đấu theo các tiêu chí đã xác định, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về vị trí, tầm quan trọng, nội dung, điểm mới, phát triển của Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ. Hằng năm, từ Quân khu đến đơn vị cơ sở đều tổ chức học tập một cách nghiêm túc các chuyên đề theo quy định của Tổng cục Chính trị, với 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia. Sau học tập, từng cá nhân viết thu hoạch, đăng ký phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình hiện nay. Cùng với tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ đạo Trường Quân sự Quân khu và các tỉnh, thành phố đưa nội dung Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình giảng dạy môn khoa học xã hội và nhân văn; các cơ quan, như: Bảo tàng, Thư viện, Báo - Truyền hình, Văn công Quân khu, đội tuyên truyền văn hóa cơ sở 04 tỉnh Tây Nguyên; các đơn vị xây dựng chuyên mục, chuyên đề, chương trình tuyên truyền,… có ý nghĩa giáo dục cao về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành tựu công tác xây dựng Đảng,… để tuyên truyền sâu rộng trong bộ đội và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm, hội thi tìm hiểu, phát huy vai trò hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, kết hợp với các chế độ sinh hoạt, học tập, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, thông báo chính trị tuần, tháng,… để giáo dục, tuyên truyền cho bộ đội nắm chắc những nội dung thực hiện, nhất là trong làm theo Bác, v.v. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang Quân khu thấy rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung giải pháp vừa cơ bản, vừa lâu dài và cũng hết sức cấp bách để xây dựng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Quân khu 5 - Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng làm cam kết đăng ký phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí đã đề ra. Bản cam kết cá nhân phải ngắn, gọn, rõ, dễ thực hiện, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của tập thể và cương vị, chức trách từng người; được tập thể góp ý, cấp ủy thông qua, có chữ ký của cá nhân, đại diện cấp ủy và được làm thành 02 bản (01 bản do cấp ủy, chỉ huy giữ, 01 bản do cá nhân giữ), treo ở những vị trí trang trọng để mọi người tiện theo dõi. Trong đó, trọng tâm là đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ huy; học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tri thức, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, loại trừ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng những công việc cụ thể. Theo định kỳ, tập thể và cá nhân tự kiểm điểm, báo cáo trước cấp trên và cấp ủy, tổ chức đảng cấp mình, chỉ rõ những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân. Trên cơ sở đó, cấp trên, tập thể gợi ý bổ sung phần việc phấn đấu tiếp theo; lấy kết quả thực hiện làm cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu xác định làm chuyển biến mạnh mẽ phong cách làm việc của các cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt là khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, các cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt phải chủ động học tập, làm theo phong cách tư duy, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát, dân chủ, cũng như phép ứng xử với việc, với người, với mình của Bác Hồ. Trong công tác, phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, luôn khiêm tốn, cầu tiến bộ. Đồng thời, lấy thực hành dân chủ trong cấp ủy và chỉ huy là điểm đột phá của khâu đột phá; là tiêu chí hàng đầu để tăng cường tính chủ động, tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm, để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên. Với cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu phải luôn bám sát hoạt động, có trách nhiệm cao với đơn vị, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; lời nói thống nhất với việc làm; nói ngắn, nói ít làm nhiều, làm đến đâu hiệu quả đến đó, nhất là trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện những việc mới, việc khó. Theo định kỳ, từng cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt gắn kiểm điểm thực hiện Chỉ thị 05 với trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị; tự phê bình và phê bình một cách trung thực, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và giải pháp khắc phục, tạo động lực mới trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Việc gắn thực hiện Chỉ thị 05 với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Quân khu 5 đã từng bước đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng làm chuyển biến về chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn. Qua đó, làm cho “Bộ đội Quân khu 5 - Bộ đội Cụ Hồ” xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, kế tiếp vững chắc truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí, sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”.

Thiếu tướng TRỊNH ĐÌNH THẠCH, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết