QPTD -Thứ Hai, 14/08/2017, 14:01 (GMT+7)
Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hai nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, việc gắn kết thực hiện hai nội dung đó là việc làm cần thiết, giải pháp thúc đẩy lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng bộ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết chủ trì Hội nghị tự phê bình và phê bình
theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Để đạt hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kế hoạch 64-KH/QUTW, ngày 01-02-2017 của Quân ủy Trung ương; Chương trình 15-CTr/TU, ngày 09-12-2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy cần nhận rõ: đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là quyết tâm chính trị cao của Đảng, trực tiếp là mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Để việc gắn kết đạt hiệu quả cao, Đảng ủy Bộ Tư lệnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nội dung trọng tâm:

Một là, tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, trực tiếp là bí thư cấp ủy nắm vững những nội dung trọng tâm của Nghị quyết, 4 nhóm giải pháp, gồm: công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, hiểu, nắm chắc những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là: tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể; ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; sống thanh cao, trong sạch, giản dị; quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương, v.v. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch phấn đấu, bổ sung tiêu chí, tự soi rọi vào những việc làm của mình, nhất là những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nhận diện để “sửa mình”, “sửa đổi lối làm việc”, tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các quan điểm sai trái, thù địch, v.v. Cùng với đó, các đơn vị thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, Quy chế Giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; Chương trình 02 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh về nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng và Chương trình 04 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh về thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô. Phát huy vai trò trách nhiệm của bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và lực lượng 47 của đơn vị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm “phi chính trị hóa” Quân đội, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 452 thực binh bắn chiến đấu
(tháng 11-2016)

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tích cực đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Chú trọng kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; bảo đảm nguyên tắc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Kịp thời bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 vào nội dung sinh hoạt, lãnh đạo thường kỳ của các cấp ủy, chi bộ; nhất là việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2016. Thực hiện tốt việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; yêu cầu kiểm điểm làm rõ mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm; đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục; cấp ủy cấp trên trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm. 100% các chi bộ triển khai cho đảng viên viết cam kết (riêng cán bộ chủ trì, chỉ huy xây dựng chương trình hành động) thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 làm cơ sở để phấn đấu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; định kỳ kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện, lấy đó làm cơ sở đánh giá, xếp loại hằng năm. Trong triển khai, các đơn vị luôn giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, phát huy dân chủ, thực hiện tốt phong cách làm việc khoa học, sâu sát, nói đi đôi với làm. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy định 646 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và không bảo vệ người trung thực, thẳng thắn, dám đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tư tưởng trung bình chủ nghĩa, đúng không bảo vệ, sai không đấu tranh, thiếu sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận và quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện.

Ba là, thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu, quy chế, quy định thực hiện. Căn cứ những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), 06 chuẩn mực đạo đức trong toàn quân, 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và các tiêu chí xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô: “Trung thành, Trí tuệ, Sáng tạo, Văn minh”, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã cụ thể hóa từng tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các tổ chức, cá nhân trong lực lượng vũ trang Thủ đô để phấn đấu thực hiện1. Trong đó, coi trọng việc bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế làm việc, Quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng tâm, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng. Thực hiện nghiêm các quy định của trên, nhất là của Thành ủy Hà Nội về xử lý trách nhiệm cán bộ chủ trì để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền; kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên vi phạm kỷ luật, không còn đủ tư cách. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, đảng viên; quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện tốt việc phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý theo đúng quy định. Trước khi quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, cấp ủy các cấp tiến hành đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên theo các tiêu chí2. Thực hiện nghiêm quy định kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên trước khi đề bạt, bổ nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn ngừa tiêu cực.

Lực lượng dự bị động viên huyện Hoài Đức huấn luyện bắn mục tiêu mặt đất

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 vào kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và hằng năm; tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế, quy định của Trung ương và Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội về xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của tập thể và cá nhân. Đồng thời, triển khai thực hiện quy chế, quy định về quản lý và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật Quân đội và đoàn thể. Thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghị quyết. Nội dung kiểm tra, giám sát toàn diện, song trọng tâm đi sâu vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc để cơ quan, đơn vị yếu kém, xảy ra vấn đề phức tạp, bức xúc; tạm đình chỉ công tác để kiểm tra, kiểm điểm khi cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, v.v.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến, thảo luận dân chủ trong cán bộ, đảng viên, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mang lại chất lượng, hiệu quả cao. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng tham gia giám sát cán bộ, đảng viên; duy trì nghiêm chế độ lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực tiếp đối thoại và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ. Chăm lo xây dựng, phát huy vai trò, trách nhiệm các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Duy trì tốt nền nếp, chế độ tham gia đóng góp ý kiến của các tổ chức quần chúng đối với tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Với sự thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; phân công, xác định rõ trách nhiệm; tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng NGUYỄN THẾ KẾT, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
________
______________

1 - Đối với cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng là 3 tiêu chí; đối với cán bộ, đảng viên là 6 tiêu chí; đối với đoàn viên, thanh niên là 5 tiêu chí (Trung thành, dũng cảm; Tâm trong, trí sáng; Đoàn kết, kỷ luật; Chủ động, sáng tạo; Xung kích, quyết thắng); đối với Hội viên hội phụ nữ, tiêu chí phấn đấu với nội dung “Bốn tốt” (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt và xây dựng gia đình tốt); đối với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng, tiêu chí phấn đấu với 5 nội dung (bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; sáng tạo trong lao động, công tác; thực hiện tốt dân chủ; nêu cao ý thức trách nhiệm).

2 - (1) Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; (2) Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; (3) Thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; (4) Tự phê bình và phê bình; (5) Sự nêu gương của cán bộ, lãnh đạo, quản lý; (6) Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.