QPTD -Thứ Năm, 06/10/2016, 15:03 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW và Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị 87-CT/QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng xác định phải quán triệt sâu sắc, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo tạo bước chuyển biến toàn diện các mặt công tác.

Với nhận thức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW (Chỉ thị 03) của Bộ Chính trị (khóa XI) là việc làm thường xuyên, hằng ngày, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải phòng đã quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp. Với chuẩn mực đạo đức1, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp, việc thực hiện Chỉ thị 03 ở Bộ đội Biên phòng Thành phố đã cơ bản đạt mục đích, yêu cầu. Qua đó, tạo chuyển biến toàn diện về mọi mặt của từng tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các đơn vị và tổ chức quần chúng. Phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân” trong Bộ đội Biên phòng ngày càng lan tỏa sâu, rộng (có 07 tập thể tiên tiến, 18 cá nhân điển hình tiên tiến các cấp)2. Tuy nhiên, việc quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 03 ở một số đơn vị chưa thật sâu sắc; việc “làm theo” vẫn còn thiếu tính sáng tạo, chưa sát đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của cá nhân; trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ chủ trì, chủ chốt chưa cụ thể; sức lan tỏa, hiệu quả chưa cao, có mặt công tác chuyển biến còn chậm, thiếu vững chắc, v.v.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố xác định, quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ góp phần bồi đắp, phát huy phẩm chất cao đẹp của Người chiến sĩ Biên phòng - “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Bộ đội Biên phòng Thành phố vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Để làm được điều đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho bộ đội về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05. Đây là giải pháp cơ bản để tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng quyết tâm, tạo nền tảng vững chắc để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng, hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, người chỉ huy các cấp đã quán triệt cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ việc thực hiện Chỉ thị 05 là sự tiếp nối Chỉ thị 03 với những nội dung mới, yêu cầu toàn diện. Từ đó để mọi người thấy rõ đây là chủ trương lớn của Đảng, Quân ủy Trung ương, trực tiếp là của Thành ủy Hải Phòng và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng; là nhiệm vụ cấp bách, cơ bản, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là nội dung quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch. Nội dung trọng tâm giáo dục cho bộ đội là hệ thống quan điểm, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ, lấy việc học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên, hằng ngày, với những tiêu chí cụ thể. Do vậy, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần thực hiện tốt “Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị trong giai đoạn mới”; kết hợp các hình thức giáo dục, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm đơn vị và từng đối tượng.

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, chủ chốt. Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của trên, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố và của cấp ủy cấp mình, thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ đơn vị. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Thực hiện lời dạy của Bác Hồ với Bộ đội Biên phòng”, phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng của địa phương, tập trung vào khắc phục khâu khó, việc khó, những hạn chế, yếu kém. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, các cấp thực hiện tốt phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên là mệnh lệnh không lời đối với chiến sĩ; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây là chính. Cùng với đó, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện chuẩn mực các tiêu chí cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với từng tổ chức, cá nhân. Các cấp ủy động viên, hướng dẫn mọi tổ chức, cá nhân tự giác đăng ký thực hiện tốt Chỉ thị 05 theo chức trách, nhiệm vụ. Việc bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực, xây dựng tiêu chí phải bám sát phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả”. Từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện và phải được chi bộ đóng góp ý kiến, bổ sung, hoàn thiện. Lấy kết quả làm tiêu chí đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thứ ba, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đây là việc làm rất quan trọng, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu, rộng. Vì thế, công tác này phải được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tập thể, cá nhân. Để làm được điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát mọi hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết; kết hợp chặt chẽ giữa biểu dương định kỳ với thường xuyên qua giao ban, hội ý; giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động khác. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, trực tiếp làm nhiệm vụ, nhất là ở nơi khó khăn, phức tạp, biên giới, biển, đảo. Cùng với biểu dương, khen thưởng, cấp ủy các cấp chú trọng việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thông qua việc giao nhiệm vụ, tạo điều kiện công tác. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin, truyền thông, hệ thống thiết chế văn hóa nội bộ về gương “người tốt, việc tốt”, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa hiệu quả, chưa thấy hết giá trị, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 ở các cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện tốt phương châm “giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; chú trọng kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thực hiện có hiệu quả việc cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc quán triệt và tổ chức thực hiện theo chuẩn mực, tiêu chí đã đề ra; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là trong nhận thức, hành động thực hiện nhiệm vụ của bộ đội.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện “Mỗi ngày một việc tốt vì nước, vì dân”, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng, xây dựng Lực lượng vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình mới.

Đại tá ĐÀO QUANG THỨC, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố

_________________

1 - Chuẩn mực đạo đức của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng theo Chỉ thị 03: 1. Sống có lý tưởng, vì nước, vì con người, vì xã hội; 2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trách nhiệm với công việc; 3. Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; 4. Tôn trọng pháp luật, kỷ cương; 5. Đoàn kết, thân ái; 6. Suốt đời phấn đấu học tập, rèn luyện.

2 - Tiêu biểu về tập thể: 5 năm liền (2011 - 2015), Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân nhân Thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc; Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồn Biên phòng Cát Bà (Đồn 54) được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Thành phố được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, v.v. Về cá nhân: Thượng tá Vũ Đức Đua (Hải đội trưởng Hải đội 2), Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà), Thiếu tá Nguyễn Lương Long (Đội trưởng Đội Tàu, thuyền, Đồn Biên phòng Cát Bà), Đại úy Nguyễn Đức Thành (Thuyền trưởng Trạm kiểm soát, giám sát trên sông, vịnh), v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

 Học tập và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có bài viết quan trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản. Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân xin được trích giới thiệu phần nội dung của bài viết nói về thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 22:40 - 20/05/2018

EUR26655.9726974.6

GBP30370.730857.53

USD2274522815

Giá vàng

Cập nhật : 09:16 - 19/05/2018

HCMSJC36.55036.750
Hà NộiSJC36.55036.770
Đà NẵngSJC36.55036.770

Thời tiết