QPTD -Thứ Hai, 07/08/2017, 13:03 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Trên cơ sở kết quả đạt được và những kinh nghiệm trong ba năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần tích cực, chủ động, theo đúng hướng dẫn của trên và tình hình thực tiễn trong các đơn vị. Điểm nhấn trong thực hiện ở Bộ đội Biên phòng Tỉnh là gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Thực hiện lời dạy của Bác Hồ với Bộ đội Biên phòng” và các phong trào, cuộc vận động của đơn vị, địa phương; trong đó tập trung vào việc khó, việc mới và khắc phục khâu yếu, những hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị. Nhờ đó đã tạo động lực tinh thần to lớn và sức lan tỏa sâu rộng, góp phần bồi đắp, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Biên phòng”; tạo cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng Bộ đội Biên phòng Tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm khơi dậy trong mỗi cán bộ, chiến sĩ tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, đề cao trách nhiệm trong học tập, phấn đấu, rèn luyện theo lời dạy của Bác đối với Bộ đội Biên phòng: “Đoàn kết, cảnh giác - Liêm chính, cần kiệm - Hoàn thành nhiệm vụ - Khắc phục khó khăn - Dũng cảm trước địch - Vì nước quên thân - Trung thành với Đảng - Tận tụy với dân”1 . Chấp hành sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn, kế hoạch của Tổng cục Chính trị. Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, sát từng đối tượng, giúp cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức rõ đây là chủ trương lớn của Đảng, Quân ủy Trung ương, trực tiếp là của Tỉnh ủy Đồng Tháp và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, do đó là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đơn vị. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể, từng cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung giáo dục phù hợp với các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Biên phòng”. Để đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các đơn vị tổ chức tốt hình thức sân khâu hóa, thi kể chuyện và bình chuyện, trao đổi, thảo luận, tọa đàm,… về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thiết chế văn hóa; gắn vào các hình thức sinh hoạt của đơn vị, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về tấm gương đạo đức trong sáng của Bác Hồ, từ đó đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ để “tự soi”, “tự sửa”, tự điều chỉnh hành vi, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo; phê phán những suy nghĩ, việc làm không tốt, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tài năng, trí tuệ, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Do tính chất đặc thù của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thường hoạt động xa chỉ huy đơn vị, nên có sự đòi hỏi rất cao về tính độc lập trong công tác, tính quyết đoán trong công việc; phải kiên định, vững vàng, dũng cảm, sáng tạo trong xử lý tình huống. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đặc biệt coi trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt. Đây là sự cụ thể hóa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng”2, được Đảng ủy xác định là vấn đề mấu chốt, chìa khóa thành công trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, từng cán bộ phải xây dựng kế hoạch, bổ sung các tiêu chí phấn đấu thực hiện Chỉ thị 05 một cách nghiêm túc, cụ thể và được thông qua trước tập thể cấp ủy, chi bộ nơi sinh hoạt. Nội dung trọng tâm hướng vào việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, sâu sát quần chúng, cấp dưới; đi đầu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong quản lý, chỉ huy đơn vị. Định kỳ, cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hằng năm. Nhờ có những biện pháp thiết thực, sát với thực tiễn, nên ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên (nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì) theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục để quần chúng cùng phấn đấu làm theo.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tổ chức tháng 5-2017. (Ảnh: bienphong.com.vn)

Kết hợp tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là vấn đề được Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo đó, cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy các đồn biên phòng tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp các nguyên tắc sinh hoạt; đổi mới, nâng cao chất lượng và tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong sinh hoạt, các chi bộ đều đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời, xác định phương hướng, giải pháp, yêu cầu thực hiện hai nội dung này. Mọi hoạt động của các cấp ủy được tiến hành theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo chức trách, quyền hạn; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Công tác quản lý đảng viên được tiến hành chặt chẽ cả về quản lý con người, quản lý tư tưởng, quản lý các mối quan hệ xã hội; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với tự quản lý của cán bộ, đảng viên. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khắc phục. Đồng thời, xác định rõ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ lãnh đạo, chỉ huy, cấp ủy viên, cán bộ các ngành, các cấp, tạo thuận lợi cho thực hiện tốt chức năng của tổ chức đảng, chức trách, nhiệm vụ của người chỉ huy. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy thường xuyên tham dự sinh hoạt ở các cấp ủy, chi bộ, trực tiếp xuống tận các đồn biên phòng chỉ đạo rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém. Nhờ vậy, mọi chủ trương lãnh đạo của cấp ủy được tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Cùng với những việc làm trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tích cực xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu, rộng trong toàn Đơn vị. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát mọi hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, quy định, đúng người, đúng việc; trong đó coi trọng những lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở nơi khó khăn, gian khổ, đạt thành tích thực sự tiêu biểu, sức thuyết phục cao. Thường vụ Đảng ủy yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần coi trọng, thực hiện tốt việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, những việc làm tốt, những mô hình “làm theo” sáng tạo, hiệu quả gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. Mặt khác, phải xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí cụ thể của tập thể, cá nhân điển hình, làm cơ sở để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, bình xét thi đua, khen thưởng và đánh giá, quy hoạch, đề bạt cán bộ. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, góp phần làm lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, chưa thấy hết giá trị, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Bằng nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã đạt hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH ANH, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh

_______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 155-156.

2 - Sđd, Tập 14, tr. 223.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng tám và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự chứng thực vĩ đại của chân lý “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, của sức mạnh dân tộc giải phóng, thực hiện giải phóng dân tộc vì độc lập tự do, làm tiền đề và điều kiện để phát triển dân tộc theo nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến cùng cho hệ giá trị mục tiêu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.