QPTD -Thứ Hai, 18/09/2017, 07:51 (GMT+7)
Binh chủng Thông tin liên lạc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc xác định: quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung, giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Binh chủng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy. Người cho rằng: “Việc liên lạc là việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi1. Lời huấn thị của Bác đã trở thành phương châm hành động của Bộ đội Thông tin liên lạc trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhất là trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (sau đây gọi là Chỉ thị 05) và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với tinh thần tích cực, chủ động, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87 theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của trên, sát với thực tiễn các đơn vị; coi đó là cơ sở quan trọng để xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; khắc phục những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ và toàn Binh chủng, Đảng ủy Binh chủng xây dựng Kế hoạch 173-KH/ĐU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo cho việc học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, hành động thường xuyên của mọi tổ chức và cá nhân. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 đảm bảo chặt chẽ, sát với từng đối tượng, nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị mình, xây dựng nội dung giáo dục, hình thức, phương pháp tiến hành phù hợp, bảo đảm tính linh hoạt, đa dạng, sát thực tiễn, hiệu quả. Việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” được các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng gắn với cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ XI; gắn công tác giáo dục của tổ chức với việc làm theo, “tự soi”, “tự sửa”, tự điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc trong toàn Binh chủng.

Thiếu tướng Ngô Kim Đồng trao thưởng cho các tập thể tại Lễ tuyên thệ
chiến sĩ mới năm 2017 của Lữ đoàn 139.

Đặc điểm, nhiệm vụ của Binh chủng là quản lý nhiều khí tài, trang bị hiện đại, các đơn vị đóng quân phân tán, trong đó có nhiều tổ, trạm ở vùng sâu, vùng xa,… bộ đội hoạt động độc lập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp, khó lường, đòi hỏi tính tự giác cao. Do đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng chuẩn mực và tiêu chí thực hiện của cán bộ, đảng viên, quần chúng phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Quán triệt phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, Binh chủng đã chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020) với những chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể. Trên cơ sở 06 chuẩn mực đạo đức chung, 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Thường vụ Đảng ủy Binh chủng đã ban hành Quyết định 245-QĐ/ĐU, ngày 01-3-2017 về tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn Binh chủng; trong đó, xác định rõ tiêu chí đánh giá của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và tiêu chí phấn đấu của cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan - binh sĩ. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức, tiêu chí phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm rõ nội dung, sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả. Đối với đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện nghiêm nội dung trong Quy định 646 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, với các tiêu chí trọng tâm là: đề cao vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, sự gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống hằng ngày, thực hiện “4 xây, 6 chống”2. Hằng năm, cá nhân xây dựng kế hoạch phấn đấu, chi bộ cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện. Hằng tháng, cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả đảng viên thực hiện theo các nội dung đã đăng ký, lấy đó là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân. Nhờ những biện pháp đồng bộ trên, ý thức, trách nhiệm trong rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên (nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp) theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục để quần chúng phấn đấu làm theo.

Đảng ủy Binh chủng xác định: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nên đã đặc biệt coi trọng gắn kết chặt chẽ hai nội dung này trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo đó, Đảng ủy Binh chủng chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là ở chi bộ; tích cực đổi mới quy trình ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; đẩy mạnh đột phá “2 chất lượng, 2 nêu cao”, xây dựng tổ chức đảng theo tiêu chí “4 tốt”3. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, thống nhất. Mọi hoạt động của các cấp ủy được tiến hành theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn. Những nội dung công tác xây dựng Đảng đều gắn với các tiêu chí thực hiện Chỉ thị 05, làm cho việc thực hiện được tiến hành thường xuyên, liên tục, khắc phục được những biểu hiện của bệnh hình thức, coi nhẹ tính thiết thực, hiệu quả. Công tác quản lý đảng viên được tiến hành chặt chẽ cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự quản lý của mỗi cá nhân; kiên quyết đấu tranh, khắc phục triệt để những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong thực hiện, xác định rõ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, giải quyết tốt các mối quan hệ, nhất là giữa lãnh đạo, chỉ huy, cấp ủy viên, cán bộ các ngành, các cấp, bảo đảm giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân. Các đồng chí cấp ủy viên cấp trên thường xuyên tham dự sinh hoạt ở cấp ủy cấp dưới, nhất là ở chi bộ, trực tiếp chỉ đạo rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém. Nhờ vậy, mọi chủ trương lãnh đạo của Đảng ủy Binh chủng, những vấn đề rút kinh nghiệm trong triển khai Chỉ thị 05 được tiến hành kịp thời, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, nhằm tạo hiệu ứng tổng hợp, tích cực trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ. Đây là giải pháp tổ chức thực hiện sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, sức thuyết phục cao. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị làm tốt việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình sáng tạo, hiệu quả gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị; kịp thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; khắc phục tình trạng hình thức, làm qua loa, chiếu lệ, “chờ” tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, tuyên dương. Từ thực tiễn, đã xuất hiện nhiều mô hình và cách làm hay, hiệu quả, như: “Giờ học kiểu mẫu”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Câu lạc bộ Tin học”, “Câu lạc bộ Tiếng Anh” của Trường Sĩ quan Thông tin; “Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học”, “Câu lạc bộ tri thức Thông tin trẻ” của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao; “Tổ trạm thông tin 4 tốt làm theo lời Bác” của Lữ đoàn 134; “Ca trực kiểu mẫu”, “Câu lạc bộ Báo vụ”, “Cặp điều sửa kiểu mẫu”, “Trạm máy thanh niên” của Lữ đoàn 205; “Tổ đài thông tin cơ động thiện chiến”, “Ngôi nhà 100 đồng” của Lữ đoàn 139; “Nét đẹp Binh nhì” của Lữ đoàn 596; “Đoạn tuyến thanh niên”, “Ngày thanh niên lên tuyến” của Lữ đoàn 132;... được nhân rộng và ngày càng đem lại những hiệu quả thiết thực.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) bước đầu đạt được kết quả tích cực, tạo động lực mạnh mẽ để Binh chủng Thông tin liên lạc khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng NGÔ KIM ĐỒNG, Chính ủy Binh chủng
___
______________

1 - Lịch sử Bộ đội Thông tin liên lạc, 1945 - 2015, Nxb QĐND, H. 2015, tr. 07.

2 - 4 xây: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng ý chí quyết tâm cao; xây dựng tinh thần trách nhiệm cao; xây dựng tác phong làm việc khoa học. 6 chống: chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; chống trung bình chủ nghĩa; chống quan liêu; chống ỷ lại, trông chờ trên; chống nói nhiều, làm ít; chống nói nhưng không làm.

3 - 2 chất lượng: chất lượng nghị quyết lãnh đạo; chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết. 2 nêu cao: nêu cao tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm làm gương. 4 tốt: nhận thức, trách nhiệm tốt; nền nếp, chất lượng sinh hoạt tốt; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; tự phê bình và phê bình tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng tám và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự chứng thực vĩ đại của chân lý “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, của sức mạnh dân tộc giải phóng, thực hiện giải phóng dân tộc vì độc lập tự do, làm tiền đề và điều kiện để phát triển dân tộc theo nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến cùng cho hệ giá trị mục tiêu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.