Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 12/01/2023, 13:59 (GMT+7)
Quân khu 2 quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 xác định là một nội dung quan trọng, khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, với lộ trình, bước đi phù hợp, nhằm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu “tinh, gọn, mạnh”.

Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Quân khu 2 gồm 09 tỉnh vùng Tây Bắc của Tổ quốc (trong đó có 05 tỉnh biên giới tiếp giáp với hai nước Trung Quốc và Lào) nên có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh, “phên giậu” của Tổ quốc. Trên địa bàn Quân khu đã ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân “tinh, gọn, mạnh” theo tinh thần nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, quyết tâm và lộ trình thực hiện chặt chẽ, khoa học.

Quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, khoa học, quyết liệt

Ngay sau khi Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 1228/KH-QP, ngày 25/4/2022 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo ban hành, ngày 16/5/2022, Đảng ủy Quân khu đã ra Nghị quyết số 04-NQ/ĐU và Tư lệnh Quân khu ban hành Chỉ thị số 26/CT-QK, ngày 23/6/2022 về thực hiện tổ chức, biên chế lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất, chặt chẽ. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc (trừ các đảng bộ: Trường Quân sự Quân khu, 05 Đoàn Kinh tế quốc phòng, 02 công ty, Trường Cao đẳng nghề số 2) và đảng ủy quân sự 09 tỉnh ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện tổ chức, biên chế lực lượng phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và sự chỉ đạo của các cơ quan Quân khu; các tổ chức đảng còn lại bổ sung nhiệm vụ vào nghị quyết lãnh đạo năm, sáu tháng, quý, tháng để quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình điều chỉnh tổ chức, biên chế phải kết hợp với điều chỉnh thế bố trí lực lượng, kịp thời điều chỉnh quyết tâm (kế hoạch) tác chiến đáp ứng nhiệm vụ phòng thủ của Quân khu và nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của các tỉnh. Trong thực hiện, các cơ quan, đơn vị phải chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ; gắn kiện toàn cấp ủy với kiện toàn cán bộ chủ trì; sau sáp nhập, tổ chức lại, chủ động rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn chỉnh các quy chế làm việc, lãnh đạo, nhất là các mặt trọng yếu theo đúng quy định, nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị. Đối với đảng ủy quân sự các tỉnh, chủ động báo cáo với thường trực tỉnh ủy về chủ trương tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; phối hợp với ban tổ chức tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn việc sáp nhập tổ chức đảng đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và biểu tổ chức, biên chế. Cùng với đó, các đơn vị chú trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, bảo đảm phù hợp với tổ chức, biên chế mới; động viên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên và từng quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm kê, bàn giao, quản lý vũ khí, trang bị, vật tư, doanh trại, đất quốc phòng,... không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu coi trọng việc phát huy vai trò các cơ quan tham mưu, giúp việc, nhất là cơ quan cán bộ, quân lực trong phối hợp với các cơ quan tham mưu cho Quân khu các khâu, các bước, dự kiến sắp xếp, kiện toàn tổ chức, biên chế mới theo đúng quy định, kế hoạch của Quân khu và Bộ Quốc phòng. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phát huy tốt vai trò trách nhiệm, gương mẫu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu và hướng dẫn của các cơ quan về thực hiện tổ chức, biên chế lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo đúng quy định.

Với quyết tâm và những giải pháp khoa học, phù hợp, đến nay về cơ bản tổ chức lực lượng vũ trang Quân khu được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Quốc phòng, đảm bảo sự cân đối, tương đối đồng bộ giữa cơ quan và đơn vị, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên rõ rệt; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, v.v.

Tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

Điều chỉnh tổ chức lực lượng là nhiệm vụ rất hệ trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, ngành, đơn vị và có tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, Quân khu chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức học tập, quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Quân khu, làm cho cán bộ, chiến sĩ thống nhất về nhận thức: việc điều chỉnh tổ chức là yêu cầu tất yếu, khách quan, cấp thiết, nhằm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu, Quân đội có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại từ năm 2030. Trong quán triệt, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc trong lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Để đạt hiệu quả, từng cơ quan, đơn vị phải tiến hành tốt các khâu, các bước của công tác tư tưởng, nhất là đối với các bộ phận được điều chỉnh; tăng cường công tác quản lý, trọng tâm là hoàn cảnh gia đình, sức khỏe và các mối quan hệ của quân nhân; chủ động dự báo, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng, dư luận; kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện của tư tưởng chủ quan, nóng vội, thờ ơ, trông chờ, ỷ lại. Khi phát hiện những vấn đề mới nảy sinh về tư tưởng, hoặc những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xử lý linh hoạt, hiệu quả theo quy trình của công tác quản lý tư tưởng1, giữ vững ổn định tình hình đơn vị, báo cáo kịp thời theo quy định. Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính sách và cán bộ trong từng khâu, bước của quá trình sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tuân thủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế, quy định trong công tác cán bộ; kiên quyết xử lý nghiêm mọi vi phạm các khâu, bước của quá trình sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế; giữ ổn định đội ngũ cán bộ, tránh gây xáo trộn trong thực hiện điều chỉnh, nhất là đối với đơn vị bàn giao nguyên trạng. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; nhất là đối với những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động thuộc diện dôi dư ở các cơ quan, đơn vị sáp nhập, giải thể, tổ chức lại, đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, thống nhất, đúng quy định. Thường xuyên thông tin, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trước những vấn đề mới, nhạy cảm; chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân khu. Nhờ tiến hành tốt các nội dung của công tác tư tưởng, hiện nay tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, có ý chí quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu “tinh, gọn, mạnh” gắn với đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Tư tưởng chỉ đạo trong điều chỉnh, tổ chức lực lượng là phải giữ được ổn định, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đơn vị. Theo đó, Quân khu chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 60-KL/TW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; đồng thời, là một nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định là khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Các đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tăng cường đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành huấn luyện, đảm bảo tính khả thi cao; trong đó, tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới, khâu yếu, mặt yếu. Bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến, nhất là xử trí các tình huống trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Tăng cường tổ chức diễn tập ở các cấp; chú trọng diễn tập thực binh có bắn đạn thật, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng gắn với tác chiến khu vực phòng thủ, v.v. Qua đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến; nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo và hiệp đồng tác chiến cho cán bộ, chỉ huy, cơ quan các cấp. Cùng với đó, Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý bộ đội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng; đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, nâng cao sức cơ động,... tạo sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thấu suốt tư tưởng chỉ đạo: kiên quyết, kiên trì, thận trọng, dân chủ và đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nhằm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 2 “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN, Chính ủy Quân khu
________________

1 - Nắm tư tưởng; dự báo tình hình tư tưởng; phân cấp quản lý, đánh giá, phân loại tư tưởng; định hướng tư tưởng; giải quyết tư tưởng; đấu tranh tư tưởng.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...