Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Ba, 13/07/2021, 07:57 (GMT+7)
Vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với Quân đội

Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam xuyên suốt từ khi thành lập đến nay là thực tiễn sinh động, không thể phủ nhận. Song, các thế lực thù địch coi đây là mục tiêu cơ bản trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta. Vì thế, cần đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc này.

Xung quanh vấn đề vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, các thế lực thù địch dùng nhiều chiêu thức, với những giọng điệu, cách diễn đạt khác nhau. Khi thì chúng đứng hẳn về phía đối lập, trực diện chống phá, khi thì như “người trong cuộc”, “vì nước, vì dân”, thể hiện thái độ “thiện chí” xây dựng Quân đội, ra sức “khuyên nhủ” chúng ta phải thế này, thế nọ. Họ ra sức rêu rao rằng: Quân đội “là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”; Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng là “mù quáng”, mà chỉ cần trung thành với lợi ích của quốc gia - dân tộc, với nhân dân, phải đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” trong mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Từ đó, họ đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, phủ nhận nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Bằng những thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt, các thế lực thù địch mộng tưởng rằng, sẽ làm cho Quân đội ta mất phương hướng, mục tiêu chiến đấu, “không biết bảo vệ ai”, “chống lại ai”. Đảng không thể nắm, không thể “điều khiển” được Quân đội, đặc biệt trong những tình huống phức tạp, thậm chí có thể trở thành “đối tượng” trực tiếp của chính công cụ bạo lực này.

Luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội là trò lừa bịp, vô căn cứ, phản động về chính trị, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và độc tôn lãnh đạo Quân đội; Quân đội phục tùng sự lãnh đạo của Đảng là hai mệnh đề song hành ngay từ khi thành lập Quân đội ta đến nay. Lịch sử gần tám thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã chứng tỏ vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, không thế lực nào có thể tranh giành, phủ nhận. Quan điểm, nguyên tắc “Đảng Cộng sản lãnh đạo Quân đội” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng, hành động của Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng Quân đội cách mạng.

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam - do Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện, ngay khi mới ra đời, đã là đội quân mang bản chất giai cấp công nhân, gánh vác sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, của nhân dân và dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, của dân tộc cũng là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta.

Thực tiễn minh chứng: do Đảng độc tôn lãnh đạo, Quân đội ta mới thực sự là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”2. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta luôn vững vàng về lập trường chính trị, tư tưởng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quân đội đã cùng với nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng: tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đánh thắng hai đế quốc to là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh viết nên truyền thống tốt đẹp “Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng”. Hình ảnh một đội quân vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ, dũng cảm, kiên cường, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng thể hiện đậm nét và sinh động trong thực tiễn chiến đấu, công tác và xây dựng của Quân đội ta suốt gần tám thập kỷ qua.

Sự thật lịch sử đó chứng thực: Đảng là người tổ chức và xác lập ngay từ đầu sự lãnh đạo của mình đối với Quân đội; là lực lượng độc tôn lãnh đạo, quyết định bản chất cách mạng, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội; bảo đảm mọi hoạt động của Quân đội ta luôn giữ đúng “con đường chính trị” của Đảng, nhiệm vụ quân sự luôn “phục tùng nhiệm vụ chính trị” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng giáo huấn. Đồng thời, phản ánh sâu sắc sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn về vai trò duy nhất lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, không thế lực nào có thể xuyên tạc, phủ nhận. Mọi yêu sách đòi xóa bỏ vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; mọi luận điệu và “kiến nghị” Quân đội không phải trung với Đảng, mà chỉ cần trung với nước, với dân, với lợi ích của quốc gia - dân tộc, đều chỉ là trò “giả nhân, giả nghĩa”, bị chính thực tiễn cách mạng Việt Nam và lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam bác bỏ.

Đảng độc tôn lãnh đạo Quân đội và Quân đội trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân là quan điểm nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội ta Trung là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng, với Đảng”3. Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên nhắc nhở: “Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong Quân đội”4. Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo mới bảo đảm cho Quân đội ta là lực lượng vũ trang thống nhất, công cụ bạo lực sắc bén, không chỉ trung với Đảng, mà còn trung với nước, hiếu với dân, với lợi ích quốc gia - dân tộc trong mối quan hệ thống nhất, không tách rời. Trung với Đảng đã bao hàm cả nội dung trung với nước, hiếu với dân, với lợi ích quốc gia - dân tộc và được phản ánh trong trung với nước, hiếu với dân; trung với nước, hiếu với dân cũng bao hàm cả nội dung trung với Đảng và được thể hiện sâu sắc trong trung với Đảng. Mối quan hệ biện chứng thống nhất giữa trung với Đảng và trung với nước, với dân nằm trong bản chất và là sức mạnh, thuộc tính của Quân đội ta, mà chỉ có sự độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới có được. Do đó, không thể nói Quân đội chỉ cần “trung thành và bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, không cần phải trung với Đảng”. Nhiệm vụ của Quân đội là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân và lợi ích quốc gia - dân tộc, nhưng chỉ có Quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản như Quân đội ta, thì Quân đội mới thực sự trung thành và làm tròn phận sự trung thành đó. Đồng thời, làm cho sự trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ, với Tổ quốc và nhân dân gắn bó chặt chẽ với nhau trong chỉnh thể thống nhất, không tách rời.    

Trong tình hình mới, để giữ vững và tăng cường vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, cần thực hiện tốt một số giải pháp chính sau:

Thứ nhất, kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội bảo đảm thắng lợi sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, bảo đảm sự độc tôn lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Mối quan hệ thống nhất biện chứng này cần nhận thức đúng, giải quyết tốt trong thực tiễn xây dựng Quân đội và giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội đến 2025 cơ bản hoàn thành theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến 2030 một số quân chủng, lực lượng đạt trình độ hiện đại, từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, v.v.

Thứ ba, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”5, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, “gương mẫu, tiêu biểu”, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. “Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được lan tỏa trong toàn quân và toàn xã hội”6.

Thứ tư, chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, “phi chính trị hóa” Quân đội, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, làm cho các tầng lớp nhân dân gắn bó và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có như thế, mới củng cố, tăng cường được cơ sở chính trị - tư tưởng - xã hội vững chắc cho sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, là minh chứng thiết thực phản bác những quan điểm, sai trái, thù địch xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

PGS, TS. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG - ThS. NGUYỄN HỮU CẦN*
__________________

* - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 435.

3 - Sđd, Tập 5, tr. 595.

4 - Sđd, Tập 8, tr. 29.

5 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb CTQG ST, H. 2021, tr. 118.

6 - Nguyễn Phú Trọng – Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 28/9/2020, Tạp chí Cộng sản điện tử.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Bài học về giành và giữ chính quyền của Công xã Pari, vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Công xã Pari 1871 là cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lật đổ chính quyền tư sản, tuy chỉ tồn tại 72 ngày (18/3/1871 - 28/5/1871), nhưng đã để lại nhiều bài học sâu sắc đối với giai cấp cần lao và phong trào công nhân, phong trào cộng sản quốc tế.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 22/09/2021

EUR26,007.0827,360.60

GBP30,295.3831,561.13

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 22/09/2021

HCMSJC56.50057.150
Hà NộiSJC56.50057.170
Đà NẵngSJC56.50057.170