Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Sáu, 08/04/2016, 07:52 (GMT+7)
Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Lê-nin

Thế kỷ XX đã sản sinh ra một nhân vật “khổng lồ” – Vla-đi-mia I-lich Lê-nin. Tầm vóc của Ông được tạo bởi sự thiên tài và uyên bác trên các lĩnh vực khoa học, tầm cao tư duy chính trị, tài năng tổ chức hoạt động thực tiễn, sự cống hiến to lớn cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và tiến trình cách mạng thế giới.

Trong quá trình hình thành và phát triển, chủ nghĩa Mác – Lê-nin luôn gặp phải sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch dưới mọi màu sắc. Chúng tấn công từ cơ sở ra đời, đến quá trình vận động, phát triển và việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn. Chúng xuyên tạc và phủ nhận những đóng góp to lớn của V.I. Lê-nin đối với nhân loại; cố tình đối lập C. Mác với V.I. Lê-nin. Chúng ra sức rêu rao: C. Mác và V.I. Lê-nin là những người đã sản sinh ra học thuyết “phi hiện thực khách quan”, học thuyết “ảo tưởng”, “giả tưởng”1; rằng, chủ nghĩa Lê-nin đã “chết” khi chế độ xã hội mà cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 tạo nên đã đổ vỡ!

1. Mảnh đất hiện thực nước Nga và thế giới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX vừa đặt ra yêu cầu, vừa tạo điều kiện cho V.I. Lê-nin phát triển và hiện thực hóa những tư tưởng cơ bản của C. Mác, Ph. Ăng-ghen. Quá trình lãnh đạo, tổ chức giai cấp công nhân, nhân dân lao động Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười và đấu tranh tư tưởng lý luận, V.I. Lê-nin đã phát triển một loạt vấn đề lý luận rất mới, giải quyết đúng đắn cả về lý luận và thực tiễn các vấn đề đặt ra cho cách mạng vô sản ở thời đại đế quốc chủ nghĩa, cùng với những vấn đề trước đó, do hạn chế của lịch sử, C. Mác, Ph. Ăng-ghen chưa đề cập, hoặc đề cập chưa đầy đủ. Đồng thời, V.I. Lê-nin đã kế thừa, vận dụng, bảo vệ và phát triển sáng tạo cả ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới.

Để bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác, V.I. Lê-nin đã kiên quyết đấu tranh chống các trào lưu chống cộng, cơ hội xét lại dưới mọi màu sắc, với hàng loạt tác phẩm phê phán những sai lầm, phản động, vạch rõ bản chất tay sai cho Nga hoàng, đi ngược lại chủ nghĩa Mác của phái dân túy ở Nga, đứng đầu là Trécnưsépxki; không khoan nhượng trong đấu tranh chống phái mácxít hợp pháp ở Nga, gọi là trào lưu chủ nghĩa Mác “soi mình trong văn hóa tư sản”. Đặc biệt, trong các tác phẩm: “Làm gì”, “Nhà nước và cách mạng”, “Cách mạng vô sản và tên phản bội Cauxky”, V.I. Lê-nin đã phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cơ hội phái giữa - Cauxky và chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh - E. Becstanh có nguy cơ ảnh hưởng, lũng đoạn Quốc tế II lúc bấy giờ. Đáp ứng yêu cầu bức thiết của lịch sử, V.I. Lê-nin đã bảo vệ thành công, phát triển sáng tạo và bổ sung nhiều vấn đề lý luận phù hợp với thực tiễn, đưa chủ nghĩa Mác lên tầm cao mới. Ghi nhận những cống hiến to lớn của V.I. Lê-nin, nhân loại đã gắn liền tên tuổi ông với tên tuổi của C. Mác và Ph. Ăng-ghen; chủ nghĩa Lê-nin gắn liền với chủ nghĩa Mác, trở thành chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Sự gắn bó đó, phản ánh sâu sắc sự thống nhất về bản chất, tính chất của chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Lê-nin. Mọi mưu đồ đối lập C. Mác với V.I. Lê-nin, chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa Lê-nin đều là không đúng và đều nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Những mưu đồ đó nhất định bị phá sản bởi tính chất sai trái, phản động của nó trước giá trị khoa học, cách mạng và sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

2. Trong quá trình vận động, phát triển, thế giới phải trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, thậm chí cả những đảo lộn to lớn. Nhưng, một sự thật không ai có thể phủ nhận được là, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đưa lịch sử loài người bước sang trang mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới - thời đại ấy vẫn đang tiếp diễn với những sắc thái mới, biểu hiện mới. Nhiều quốc gia bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhằm đạt được mục tiêu độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Nếu không có Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội hiện thực thì đến nay, các giai cấp lao động và các dân tộc trên thế giới vẫn chìm đắm trong sự áp bức, nô dịch của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Bản chất hòa bình, nhân đạo, nhân văn và cống hiến của chủ nghĩa xã hội hiện thực - sản phẩm thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã được lịch sử kiểm nghiệm và khẳng định. Nội dung, bản chất tiến trình lịch sử ấy mang đậm dấu ấn của V.I. Lê-nin, nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Thế nhưng, những luận điệu công kích, phủ nhận ý nghĩa, tầm vóc tư tưởng V.I. Lê-nin đã từng được đẩy mạnh sau khi chế độ xã hội theo mô hình Xô - viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, hiện nay lại càng trở nên ráo riết, quyết liệt hơn. Các thế lực thù địch đã và đang cấu kết, “liên hiệp” thành “một liên minh thần thánh” để cố tình “trừ khử” cho bằng được chủ nghĩa Mác – Lê-nin, để xóa bỏ không phải là “một bóng ma” mà là “trừ khử” một sự tồn tại khách quan - chủ nghĩa xã hội hiện thực. Hơn ai hết, chúng ta luôn thấm thía những tổn thất to lớn từ sự sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu, nhưng sự sụp đổ đó đã tạo ra những dữ liệu mới, giúp những người cộng sản nhận thức đúng hơn, hoàn thiện hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội của V.I. Lê-nin và vận dụng, phát triển đúng đắn, sáng tạo trong điều kiện lịch sử mới. Những giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin nói chung và đóng góp to lớn của V.I. Lê-nin nói riêng, luôn được tiến bộ xã hội thừa nhận. Trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, các nước xã hội chủ nghĩa đang ra sức đổi mới, cải cách và đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo cho chủ nghĩa xã hội hiện thực một diện mạo mới: năng động, sáng tạo và ngày càng phù hợp với các quy luật. Ở nhiều quốc gia tư bản phương Tây, người ta vẫn thấy có những tiếng nói về những giá trị của chủ nghĩa Mác, về phong trào “trở về với Mác”, tìm đọc C. Mác và V.I. Lê-nin; “các tác phẩm của V.I. Lê-nin vẫn xếp số 1 trên thế giới và được dịch ra 134 ngôn ngữ ở 63 nước”2.

Kế thừa, phát triển bản chất cách mạng, khoa học, tính toàn diện, hệ thống và biện chứng của chủ nghĩa Mác, nhằm giải phóng con người, giải phóng xã hội thoát khỏi mọi áp bức bóc lột, mọi sự tha hóa, thực hiện một xã hội công bằng, nhân đạo, vì con người, đã làm nên giá trị bền vững của chủ nghĩa Lê-nin. Sức hấp dẫn bởi giá trị của chủ nghĩa Lê-nin luôn sống mãi và lan toả ngày càng sâu, rộng trong đời sống nhân loại. Cho dù thế kỷ này có thể còn nhiều biến động, bất trắc, khó lường, nhưng tư tưởng vĩ đại của V.I. Lê-nin vẫn tiếp tục soi sáng thời đại và con đường phát triển của chúng ta; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vẫn là mục tiêu trong tiến trình phát triển của nhân loại. Đó cũng là con đường, mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn, phấn đấu.

3. Đối với nhân dân Việt Nam, những tư tưởng của V.I. Lê-nin luôn là ngọn đuốc sáng soi con đường cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai luận đề cơ bản, rất quan trọng: một luận đề về tư tưởng (chủ nghĩa Lê-nin, với việc khẳng định là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất) và một luận đề về thực tiễn (Cách mạng Tháng Mười, với việc khẳng định là cuộc cách mạng “đến nơi”, cách mạng thật sự, không “giả dối”). Người khẳng định: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam”3. Tính chất “đến nơi” của Cách mạng Tháng Mười đã đưa Người đến quyết định lựa chọn con đường giải phóng dân tộc là đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Người còn khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”4. Cách mạng Việt Nam nhất thiết phải theo con đường cách mạng vô sản, nhất thiết phải dựa trên nền tảng chủ nghĩa Lê-nin, độc lập dân tộc nhất thiết phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là những kết luận trở thành nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, được xuất phát trực tiếp từ hai luận đề cơ bản, rất quan trọng trên.

Theo con đường của V.I. Lê-nin vĩ đại, hơn tám thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta vẫn tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Thế giới biết đến và ngưỡng mộ Việt Nam không phải chỉ vì sự anh dũng, ngoan cường của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, mà còn bởi những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của nhân dân ta trong ba mươi năm đổi mới đất nước và ý chí vươn lên, tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua nghèo khó, phấn đấu vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đưa đất nước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa - con đường của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Đó là bằng chứng hùng hồn khẳng định tính đúng đắn của việc lựa chọn con đường phát triển đất nước theo tư tưởng của V.I. Lê-nin vĩ đại - con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

4. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đang diễn ra trong bối cảnh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Nhưng tình hình chính trị - an ninh thế giới có những thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh cục bộ,... tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực; những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra tiếp tục tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp. Làm thế nào để phát triển đất nước mà vẫn giữ được mình trong tình hình mới? Đây là vấn đề đặc biệt hệ trọng đang đặt ra đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vận dụng sáng tạo những tư tưởng có ý nghĩa to lớn, vẫn nóng hổi tính thời sự của V.I. Lê-nin, nhất định Đảng và nhân dân ta sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa Lê-nin “không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”5.

5. Hiện thực hóa tư tưởng của V.I. Lê-nin, trong tình hình mới, chúng ta phải ra sức đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Toàn bộ sự nghiệp ấy đòi hỏi phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, thật sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; phải kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

C. Mác, Ph. Ăng-ghen đã làm cho chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học, khai sáng ra học thuyết cách mạng và khoa học. V.I. Lê-nin bảo vệ, phát triển và hiện thực hóa những nguyên lý ấy trên phần đất bao la. Những người cộng sản trong thế kỷ XXI có trách nhiệm bảo vệ, tiếp tục phát triển và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thúc đẩy cách mạng tiến lên. “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu như họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”6.

Đại tá, PGS, TS. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG, Viện Khoa học Xã hội và nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng

____________________

1 - Ban Tuyên giáo Trung ương - Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, H. 2007, tr. 92.

2 - Báo Quân đội nhân dân, ngày 19-4-2012, tr. 8.

3 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 2, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 304.

4 - Sđd, tr. 289.

5 - Sđd, Tập 12, tr. 563.

6 - V.I. Lê-nin - Toàn tập, Tập 4, Nxb Tiến bộ, M. 1974, tr. 232.

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết