Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Ba, 16/06/2020, 15:31 (GMT+7)
Sự thật cái gọi là “Góp ý tâm huyết”

Như một điệp khúc quen thuộc, cứ mỗi khi chúng ta tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, thì các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, chống phá một cách quyết liệt. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhất là Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chống phá.

Lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng – một công việc hệ trọng của Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến”; “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khuyến khích, coi trọng, tiếp thu các ý kiến phản biện, góp ý xuất phát từ cái tâm trong sáng, mang tinh thần xây dựng nhằm mở rộng dân chủ, củng cố, phát triển lý luận, hiến kế xây dựng chủ trương, đường lối lãnh đạo. Trong các văn kiện qua các kỳ đại hội, Đảng ta luôn coi trọng yếu tố phản biện xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), khẳng định: “Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể. Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội”. Tại các kỳ họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh: “Việc lấy ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ các cấp và của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện…”. Vì vậy, việc lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải vừa sâu, vừa rộng; các ý kiến phải đóng góp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện, thể hiện rõ sự tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, với đất nước. Tổ chức tốt việc xin ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Đảng cũng là biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng công việc ý nghĩa này để chống phá.

Cần khẳng định rằng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên góp ý xây dựng Dự thảo các văn kiện của Đảng là chủ trương đúng đắn nhất quán của Đảng và là việc làm cụ thể khẳng định bản chất của chế độ ta. Phát huy dân chủ, huy động sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân cũng là bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Phát huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần ấy, Đảng ta xác định tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đây là công việc rất hệ trọng, mang tính quyết định đến tương lai phát triển của đất nước.

Chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, với sự can thiệp, ứng dụng mạnh mẽ và toàn diện công nghệ thông minh vào các lĩnh vực đời sống xã hội, môi trường phản biện xã hội ngày càng cởi mở, thông thoáng, tiện lợi. Bầu không khí dân chủ, tự do ngôn luận giúp cho Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị của đất nước có được những “Hội nghị Diên Hồng” của thời đại mới, với tinh thần toàn dân lo việc nước, toàn dân bàn việc Đảng; bởi, nhân dân ta luôn tin, yêu Đảng, và mọi hoạt động của Đảng ta đều vì lợi ích của Nhân dân, vì đất nước. Vì thế, Đảng ta luôn trân trọng tiếp thu ý kiến phản biện tâm huyết để xây dựng Đảng vững mạnh, xứng tầm là người lãnh đạo, người đầy tớ của Nhân dân. Đặc biệt trong thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, những góp ý của cán bộ, đảng viên giúp cho đại hội các cấp tiếp thu trí tuệ tập thể trong xây dựng báo cáo chính trị, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển.

Với một thái độ trung thực, thẳng thắn, Đảng ta luôn mở rộng, phát huy dân chủ, tiếp thu sự tư duy phản biện có cơ sở khoa học, có lý lẽ thuyết phục, có chiều sâu văn hóa, có sự cân nhắc lợi - hại trước sau, có sự cảnh tỉnh, cảnh báo cần thiết, những ý kiến đóng góp thể hiện tâm - tầm - tài của mọi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm đối với vận mệnh chế độ và tương lai đất nước, vì nước, vì dân để đưa ra chủ trương lãnh đạo và những quyết định hợp thời, đúng lúc. Đó là sự thật!

Sự thực của cái gọi là “Góp ý tâm huyết”

Dưới hình thức “gửi thư”, “trao đổi” để “góp ý tâm huyết” cho Đảng nhân mỗi kỳ đại hội Đảng đã trở thành hoạt động mang tính “truyền thống” của họ. Nhìn vào những bản “góp ý” được chuẩn bị công phu, lập luận không kém phần logic với những câu từ được trau chuốt bóng bẩy ấy, nếu ai đó non kém về nhận thức chính trị, sẽ rất dễ lầm tưởng và cho đấy là sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết. Nhưng thực chất đó là những luận điệu hết sức sai trái và cực kỳ nguy hiểm. Cách thức thể hiện những nội dung ấy cũng chẳng có gì mới, có chăng chỉ là sự thay đổi cách diễn đạt bằng những “xảo ngữ”, ngôn từ hoa mỹ, bóng bẩy nhằm tăng thêm độ tinh vi, thâm hiểm trong mưu đồ chống phá để dễ bề đánh lừa dư luận, v.v. Và đó chỉ là vấn đề đã trở nên cũ rích từ nhiều kỳ đại hội trước được diễn đạt lại với giọng điệu mới tinh vi, được che đậy bởi nghệ thuật sử dụng ngôn từ trau chuốt mà “hoa ngôn xảo ngữ”, hòng đánh lừa hoặc lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ chính trị của họ.

Thông qua các trang mạng xã hội, blog hải ngoại, họ đăng tải bản “Góp ý cho Đại hội XIII”. Trong đó, họ trình bày những nội dung như “Đánh giá về tình hình mới”, rồi tự cho mình là uyên bác, khoa học, họ phán bừa là việc “soạn thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” không có gì mới, vẫn kiên định với hệ thống lý luận lỗi thời, lạc hậu. Họ cho rằng: những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong báo cáo chính trị chỉ là sự “sao chép” các văn kiện Đại hội khóa trước, mang tính chủ quan, thể hiện ý chí của thiểu số, chỉ là sự “khoa trương, hoa mỹ về thành tựu thời kỳ đổi mới”, v.v. Từ đó, họ quy kết Đảng “giác ngộ yếu kém yếu tố dân tộc, dân chủ”, dẫn đến “Sự thất bại nghiêm trọng 45 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát huy sức mạnh quốc gia”,… và giả bộ “khẩn thiết kiến nghị” rằng: chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc tài, độc nhất một đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được; ở Việt Nam muốn phát triển, muốn có dân chủ thực sự thì phải hội nhập vào xu thế đa đảng, “xã hội dân sự” như nước ngoài. Nhiều phần tử cơ hội chính trị “theo đóm ăn tàn”, “té nước theo mưa” bôi nhọ Đảng, phủ nhận vị trí, vai trò cầm quyền qua cái gọi là “góp ý tâm huyết”; thậm chí kẻ “trở cờ” phản Đảng xuyên tạc “Chủ nghĩa Mác - Lênin như một cái mành che mắt, vì sự kiên trì Mác - Lênin như một cái chụp lên đầu, trong chế độ độc đảng toàn trị Việt Nam thì làm gì có dân chủ, do đó không cần đảng lãnh đạo”, v.v.

Như vậy, có thể thấy mục tiêu của những luận điệu dưới mác “góp ý tâm huyết” nêu trên thực chất là mưu toan xóa bỏ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định trong Điều 4 – Hiến pháp 2013; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng nhà nước dựa trên nền tảng “xã hội dân sự”, nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang dày công xây dựng. Đó chính là sự thật của cái gọi là sự “góp ý tâm huyết”.

Cảnh giác với chiêu trò núp bóng “Góp ý tâm huyết”

Quan tâm đến vận mệnh của Đảng, của đất nước là quyền, nhu cầu chính đáng của mỗi người dân; đồng thời, đó cũng là một trong những biểu hiện tình yêu với Đảng, với Tổ quốc. Nhưng sự quan tâm, tình yêu đó chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân tham gia phản biện, đóng góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, thái độ chuẩn mực, động cơ lành mạnh và hướng đến những mục tiêu chung, lợi ích chung của quốc gia dân tộc. Còn những ý kiến “biện” ít, “phản” nhiều, thiếu tính xây dựng và mang tính kích động nhằm làm rối ren thêm tình hình thì chúng ta phải kiên quyết “vạch mặt, chỉ tên” để đấu tranh loại bỏ. Mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu tán phát trên mạng cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, bịa đặt, v.v. tránh bị cuốn theo những giọng điệu mỹ miều, xảo trá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ.

Từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, môi trường phản biện xã hội sẽ tiếp tục mở rộng, đi vào chiều sâu. Thông qua truyền thông và mạng xã hội, tinh thần dân chủ trong tham gia góp ý, phản biện xã hội sẽ diễn ra sôi nổi. Đảng ta luôn tiếp thu các quan điểm, ý kiến phản biện tâm huyết, có trách nhiệm. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần, quán triệt sâu sắc quan điểm, phản biện là để đi đến thống nhất tư tưởng và hành động vì mục tiêu xây dựng và phát triển. Đồng thời, ứng xử và thể hiện đúng mức, xứng tầm trong đời sống xã hội và môi trường truyền thông; tỉnh táo nhận diện, tránh bị cuốn vào trận địa xảo trá của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị, dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng. Những ý kiến, hành vi đi ngược lại đường lối của Đảng, đi ngược lại lợi ích dân tộc và toàn dân đều là những thứ ngụy phản biện, núp bóng, lợi dụng môi trường dân chủ để “ký sinh” tư tưởng chống đối. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết phủ nhận hành vi lợi dụng sự “góp ý với Đảng” để chống phá, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PHIẾM ĐÌNH

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:27 - 26/09/2020

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620

Thời tiết