Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Năm, 27/06/2019, 07:42 (GMT+7)
Quân đoàn 4 phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm giảm sút bản lĩnh, ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội là thủ đoạn hết sức thâm độc của các thế lực thù địch hiện nay. Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, Quân đoàn 4 luôn tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp thiết.

Quân đoàn 4 là đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược, đứng chân trên địa bàn Miền Đông Nam Bộ - nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những bất cập, tiêu cực nảy sinh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt, với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Mục tiêu của chúng là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, không có quyết tâm, ý chí vượt qua thử thách, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, dễ bị sa ngã, tiêm nhiễm bởi các tệ nạn, tiêu cực. Để xây dựng Quân đoàn theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, trước hết là “tinh nhuệ” về chính trị, Cục Chính trị luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; coi đó là vấn đề trọng tâm trong tổng thể các nội dung, biện pháp đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tập huấn đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, năm 2019

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp chi bộ đối với công tác phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động lãnh đạo và sinh hoạt Đảng. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất để vừa thực hiện dân chủ rộng rãi, vừa coi trọng kỷ cương, kỷ luật, thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng ngừa “từ sớm, từ xa” các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền mà Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thường bắt đầu từ suy giảm về phẩm chất đạo đức, lối sống. Nếu phát hiện sớm, kịp thời thì có thể sửa chữa được và không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Do đó, Cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đột phá vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Quy định 646-QĐ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp” với các nội dung, tiêu chí “đảng viên 5 tốt”1, trọng tâm là gương mẫu tốt. Đây là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình; cấp trên làm gương cho cấp dưới, bí thư, cán bộ chủ trì gương mẫu trước cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nhờ đó, tự phê bình và phê bình đã đạt được hiệu quả thực chất; mọi người dám nói lên những vướng mắc, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa; bí thư, cán bộ chủ trì nắm bắt kịp thời, chia sẻ, giải quyết những vướng mắc nảy sinh, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay ở cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bởi, chỉ có trên cơ sở nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch,… quân nhân mới có nhận thức đúng, lập trường, tư tưởng kiên định vững vàng, không bị mắc mưu, sa vào nhận thức, quan điểm lệch lạc, sai trái. Thực tiễn cho thấy, chất lượng giáo dục chính trị phụ thuộc vào trình độ, kỹ năng, phương pháp sư phạm của đội ngũ cán bộ làm công tác này. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc bồi dưỡng cán bộ làm công tác giáo dục chính trị theo phân cấp; coi trọng bồi dưỡng tại chỗ, bồi dưỡng qua hội thi, hội thao; tập huấn nâng cao trình độ, khả năng sư phạm, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Đến nay, 100% cán bộ giảng dạy chính trị ở cơ sở có giáo án điện tử, lên lớp kết hợp phương tiện trình chiếu, thực hiện tốt huấn luyện theo phân cấp; trong đó, có 80% khá, giỏi. Để nâng cao hiệu quả phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Cục Chính trị Quân đoàn đã biên soạn các tài liệu tham khảo, bổ trợ, như: “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, tài liệu kỹ năng sử dụng mạng xã hội2,… để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, thực hiện, v.v.

Quang cảnh buổi tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội trên internet, mạng xã hội. Thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước triệt để lợi dụng mạng xã hội, internet để tán phát tài liệu chống phá nền tảng tư tưởng, đường lối, của Đảng; thổi phồng những hạn chế, tồn tại trong phát triển kinh tế, quản lý xã hội, tiêu cực để công kích Đảng, chế độ, v.v. Qua đó, lung lạc tư tưởng bộ đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, nhằm từng bước chuyển hóa bản chất cách mạng của Quân đội ta. Đặc điểm của mạng xã hội, internet là thông tin nhanh, diện bao phủ rộng, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại; do đó, đấu tranh với chúng phải bằng lực lượng chuyên môn với các phương thức, phương tiện thích ứng. Vì vậy, Cục Chính trị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo chống “Diễn biến hòa bình” (Ban Chỉ đạo 94); phát huy trách nhiệm thành viên các phòng, ban chuyên môn, như: Trinh sát, Tác chiến, Khoa học Quân sự, Tuyên huấn, Bảo vệ an ninh, v.v. Với trọng trách là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 94, Cục Chính trị Quân đoàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp trong đấu tranh trên không gian mạng. Tổ chức, xây dựng, bồi dưỡng3, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lực lượng chuyên trách đấu tranh trên mạng (Lực lượng 47). Trong đó, chủ động giữ vững “trận địa thông tin”, tích cực nghiên cứu dự báo, phát hiện sớm âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời ngăn chặn và có biện pháp phản tuyên truyền kịp thời, hiệu quả4. Đồng thời, phát huy đội ngũ báo viên, tuyên truyền viên trong cung cấp thông tin chính thống, độ tin cậy cao để định hướng dư luận, tư tưởng, giúp cho bộ đội và nhân dân nhận thức đúng, không bị kích động bởi những thông tin giả, xuyên tạc, bịa đặt, v.v. Hình thành các trang web tổ chức, cá nhân của lực lượng nòng cốt, phát triển các blog để phối hợp đấu tranh trực diện, kịp thời, mang tính chiến đấu, thuyết phục cao5. Quân đoàn còn quan tâm đầu tư trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại, bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách phù hợp đối với lực lượng đấu tranh trên mặt trận khó khăn, phức tạp và quyết liệt này.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quân đoàn hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an trên địa bàn,… kịp thời chia sẻ thông tin, xây dựng kế hoạch, nội dung đấu tranh chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Đối với các cơ quan truyền thông, Quân đoàn trao đổi kinh nghiệm, học tập cách xây dựng chương trình, đưa tin, viết bài để nâng cao tính lý luận, tính thuyết phục trong đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với lực lượng Công an, thông qua các buổi giao ban định kỳ, Quân đoàn thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình mới, cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, không để các thế lực thù địch thâm nhập, móc nối, lôi kéo, mua chuộc cán bộ, chiến sĩ. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Quân đoàn phối hợp thực hiện công tác chính sách hậu phương Quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia xây dựng nông thôn mới, v.v. Qua đó, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân; hiệp đồng xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào xây dựng vành đai an toàn. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, môi trường văn hóa quân sự, tạo sức “đề kháng”, “miễn dịch” cho cán bộ, chiến sĩ trước các tệ nạn, thông tin xấu độc; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, chủ động nắm, quản lý, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng cho bộ đội, không để bị động, bất ngờ. Thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhằm động viên họ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đại tá NGUYỄN VĂN DŨNG, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn

_____________

1 - Tư tưởng chính trị tốt; phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; hoàn thành nhiệm vụ tốt; ý thức kỷ luật tốt; nêu gương tốt.

2 - Biên soạn và cấp cho các cơ quan, đơn vị 6.000 cuốn cẩm nang “Một số hiểu biết về internet và mạng xã hội”.

3 - Năm 2019, tập huấn nghiệp vụ đấu tranh trên không gian mạng cho 165 đồng chí, bồi dưỡng 315 báo cáo viên.

4 - Năm 2018, Quân đoàn diễn tập chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng khi có tình huống A2, được Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương đánh giá cao.

5 - Gồm hơn 400 thành viên, đầu năm 2019 đến nay đã đăng và chia sẻ 644 bài viết trên blog; bình luận 3.700 lượt, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook 2.890 bài.

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:20 - 11/08/2020

HCMSJC53.63055.530
Hà NộiSJC53.63055.550
Đà NẵngSJC53.63055.550

Thời tiết