Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Năm, 20/08/2015, 08:58 (GMT+7)
Phối hợp giữa Công an và Quân đội trong đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, mưu đồ  “phi chính trị hóa” Công an nhân dân và Quân đội nhân dân được xác định là một trọng điểm. Bởi vậy, cần phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng để đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó.       

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội thảo
khoa học về tăng cường phối hợp giữa Công an và Quân đội
(Ảnh: cand.com.vn)

Công an nhân dân, Quân đội nhân dân là hai lực lượng do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Thực tiễn cách mạng khẳng định, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Công an và Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân. Mối quan hệ giữa Công an và Quân đội là quan hệ giữa các thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và được thực hiện thông qua Quy chế phối hợp giữa hai lực lượng. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, yêu cầu khách quan xuất phát từ mối quan hệ hữu cơ, thống nhất giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và từ chức năng, nhiệm vụ của mỗi lực lượng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công an và Quân đội luôn giữ vững bản chất cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối, ý chí chiến đấu, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua sự phối hợp đó, tình đoàn kết, gắn bó giữa hai lực lượng ở tất cả các cấp càng sâu sắc.

Thấy rõ vai trò quan trọng đó của Công an và Quân đội, nên trong quá trình thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch xác định đây là trọng điểm chống phá, thúc đẩy “phi chính trị hóa”. Chúng đã và đang sử dụng mọi biện pháp và hành động, hòng làm thay đổi bản chất nền tảng tư tưởng, lý tưởng, mục tiêu chiến đấu của Công an và Quân đội. Chúng lập luận trơ trẽn rằng, việc tổ chức ra lực lượng vũ trang chỉ là để bảo vệ “lợi ích dân tộc”, “lợi ích quốc gia”. Bởi thế, quân đội, công an phải “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào”, v.v. Thực chất của những luận điệu thâm độc trên là nhằm xóa nhòa bản chất giai cấp, chức năng chính trị - xã hội của lực lượng vũ trang cách mạng; phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” và phương hướng xây dựng Công an, Quân đội được thể hiện trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, hòng làm tê liệt, vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng với hai lực lượng này. Không những thế, chúng còn đòi xóa bỏ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cùng hệ thống cán bộ chính trị và cơ quan chính trị trong Công an, Quân đội; đưa lối sống cơ hội, thực dụng, vô cảm, ích kỷ, hẹp hòi đầu độc đời sống tinh thần, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, thổi phồng, khoét sâu sai sót trong thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những vụ việc có sự tham gia giải quyết của Công an, Quân đội,… hòng làm giảm niềm tin của nhân dân, hạ thấp vị thế xã hội của hai lực lượng này.

Mục đích thực trong âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình” là nhằm làm suy yếu Quân đội và Công an - lực lượng nòng cốt, trung thành của Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhân dân và sự nghiệp quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Một khi Công an và Quân đội bị phân rã về tư tưởng, tổ chức, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, “phi chính trị hóa” sẽ là thời cơ thuận lợi nhất để các lực lượng chính trị phản động “đục nước béo cò”, ra sức chống phá, đẩy đất nước lâm vào tình trạng rối ren, mất ổn định, chệch hướng chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy sức mạnh tổng hợp, đấu tranh có hiệu quả với thủ đoạn thâm độc của chúng. Là lực lượng chủ đạo, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của đất nước, Công an và Quân đội cần có sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng và quy chế, kế hoạch đã xác định.

Trước hết, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, làm rõ tính chất nguy hiểm của chiến lược “Diễn biến hòa bình” và sự cần thiết phải phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong đấu tranh làm thất bại chiến lược này. Thông qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong hai lực lượng thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, luôn tỉnh táo, xử lý kịp thời các tình huống diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng định hướng, không để kẻ địch lợi dụng. Công tác giáo dục chính trị phải gắn kết chặt chẽ với quản lý tình hình tư tưởng, không để xảy ra đột biến; tăng cường trao đổi chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục sát nhiệm vụ, đặc thù hoạt động của từng lực lượng. Mặt khác, phải phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, bảo đảm cho công tác này luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Công an và Quân đội, giữ đúng định hướng chính trị, tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.

Sự phối hợp giữa Công an và Quân đội trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Nhà nước. Đây là vấn đề thuộc cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng vũ trang; nhân tố quyết định hiệu quả phối hợp giữa hai lực lượng trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đảm bảo trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Công an, Quân đội luôn vững vàng, kiên định, không dao động trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Có đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, công tác phối hợp giữa Công an và Quân đội mới có đường hướng đấu tranh đúng đắn, nhất là trong những thời điểm khó khăn, phức tạp, khắc phục những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an và Quân đội, vấn đề then chốt là phải xây dựng Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong các tổ chức đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của hai lực lượng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, giải pháp phối hợp giữa Công an và Quân đội, phát huy thế mạnh của mỗi lực lượng trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trên cơ sở Cơ chế phối hợp đã được xác định trong Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”, cần cụ thể hóa nội dung, biện pháp phối hợp ở từng cấp cho phù hợp với yêu cầu đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình hiện nay. Hai lực lượng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác trao đổi thông tin, phân tích, đánh giá tình hình, thống nhất đề xuất các chủ trương, biện pháp đối phó với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Hằng năm, căn cứ tình hình thực tiễn, cấp ủy, chỉ huy Công an, Quân đội các cấp cần quan tâm chỉ đạo xây dựng và thống nhất kế hoạch phối hợp; phát huy thế mạnh của từng lực lượng, nâng cao khả năng dự báo về những âm mưu, thủ đoạn mới của chiến lược “Diễn biến hòa bình” để tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp, cách thức phối hợp hiệu quả. Nghiên cứu đổi mới cơ chế điều hành phối hợp giữa hai lực lượng, phát hiện những điểm còn hạn chế, bất cập để khắc phục; duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ; hỗ trợ, phối hợp hành động, trao đổi nghiệp vụ công tác, xử lý tình huống theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Trong đó, cần xác định những điểm mấu chốt, đột phá và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp để phát huy, nhân rộng, tạo chuyển biến rõ nét trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực. Đặc biệt, cần chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phối hợp hành động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, bảo vệ an toàn nội bộ, không để kẻ địch lợi dụng, chống phá.

Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị. Đây là giải pháp tác động trực tiếp đến chất lượng chính trị của Công an và Quân đội, tạo bức tường vững chắc ngăn cản mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, cần tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong hai lực lượng nhận thức đúng về đối tác, đối tượng và tính chất đan xen của nó để trên cơ sở đó xử lý tốt các tình huống, các mối quan hệ trong thực tiễn. Yêu cầu cơ bản và là kết quả đạt được của mục tiêu xây dựng Công an, Quân đội vững mạnh về chính trị là rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tư duy sáng tạo, nhạy bén, chủ động xử lý những tình huống phức tạp diễn ra theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để làm được điều đó, hai lực lượng cần phối hợp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, phải phối hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh các biện pháp giữ gìn an ninh, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật; phòng, chống địch cài cắm, móc nối, lôi kéo, mua chuộc, kích động. Tăng cường công tác dân vận, gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân để đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữa hai lực lượng trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Chỉ huy các cấp của lực lượng Công an, Quân đội cần xác định rõ trách nhiệm của bộ phận chuyên trách và liên quan đến nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình” để giúp cấp trên xây dựng kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn, đề xuất triển khai thực hiện công tác phối hợp. Đồng thời, thường xuyên trao đổi, đánh giá kết quả, xác định những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của cơ quan giúp việc để rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục. Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cần tiếp tục quan tâm, đầu tư trang thiết bị, phương tiện; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách để họ có đủ trình độ và điều kiện cần thiết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhiệm vụ phối hợp chống “diễn biến hòa bình” để xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong hai lực lượng đối với nhiệm vụ quan trọng này. Thông qua đó, ngăn ngừa, khắc phục các biểu hiện thiếu đoàn kết, “tranh công đổ lỗi”, thực hiện chưa đúng, chưa nghiêm các quy định, cơ chế phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

NGUYỄN VIỆT HÙNG

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết