Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Hai, 07/02/2022, 09:33 (GMT+7)
Phát huy vai trò thanh niên Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch hiện nay là cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội. Vì vậy, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên tham gia với trách nhiệm cao, có kỹ năng, hình thức, phương pháp sáng tạo, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Là một bộ phận của thế hệ trẻ cả nước, đã và đang đảm nhiệm những công việc khó khăn, vất vả, đầy gian khổ, hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên trong Quân đội là lực lượng đông đảo, có tiềm năng lớn; là lực lượng dự bị hùng hậu của Đảng, lực lượng bổ sung, kế tục đội ngũ cán bộ cho Quân đội; luôn xung kích, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trên mọi mặt trận, làm lan tỏa, phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, thanh niên Quân đội cùng với các lực lượng trong toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng là Quân đội của Nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Tuy nhiên, do có những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên thanh niên trong Quân đội cũng dễ bị lôi kéo, kích động, dễ có tâm lý chán nản, bi quan trước những thất bại, vấp ngã. Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường cũng như của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là mạng xã hội, internet tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của thanh niên Quân đội. Những đặc điểm đó cũng chính là cơ hội để các thế lực thù địch “để mắt” đến thanh niên Quân đội và coi lực lượng này là đối tượng, mục tiêu chủ yếu để tuyên truyền, chống phá, nhằm “phi chính trị hóa” Quân đội. Trước những thủ đoạn chống phá hết sức tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch, không ít thanh niên Quân đội đã có những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cá biệt, một số cán bộ, đoàn viên, thanh niên có biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, còn vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, ảnh hưởng đến phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Thực trạng trên không chỉ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị Quân đội mà còn đe dọa trực tiếp đến tương lai của đất nước. Do đó, cần phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và tổ chức quần chúng, trong đó có thanh niên Quân đội trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Để đạt hiệu quả các đơn vị cần tiến hành đồng bộ những giải pháp cơ bản sau:

Tích cực tuyên truyền cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, khả năng “tự đề kháng, tự miễn dịch” cho đoàn viên, thanh niên trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Nội dung tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 các cấp về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; nhất là những luận điểm chống phá đối với Quân đội hiện nay. Để đạt hiệu quả, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức sáng tạo các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các cấp về hoạt động quản lý, sử dụng điện thoại, internet và mạng xã hội trong Quân đội, như: Luật An ninh mạng năm 2018; Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trong Quân đội ban hành kèm theo Thông tư số 110/2014/TT-BQP, ngày 22/8/2014 của Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 1492/CT-BV, ngày 17/9/2013 của Tổng cục Chính trị về tăng cường quản lý các trang mạng xã hội trên internet trong Quân đội; Thông tư số 202/2016/TT-BQP, ngày 12/12/2016 quy định bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội, v.v. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội. Kiên quyết không đăng tải, chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng; không đưa tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục và văn hóa của dân tộc hoặc bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tổ chức và cá nhân; không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin trái với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là những tin đồn, bịa đặt vô căn cứ nhằm “câu view”, “câu like” gây bức xúc trong dư luận.

Thanh niên Quân đội giành giải nhì Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh qdnd.vn

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là vấn đề rất quan trọng, trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch - một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp cho tuổi trẻ cả nước nói chung, thanh niên Quân đội nói riêng. Vì thế, trước hết, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường giáo dục cho  thanh niên những vấn đề cốt lõi về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thanh niên Quân đội có thế giới quan, phương pháp luận khoa học, luôn kiên định, tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 824/HD-TN, ngày 25/9/2018 của Ban Thanh niên Quân đội về việc thanh niên Quân đội tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng cho thanh niên về việc nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bởi đây là môi trường chống phá chính của các thế lực hiện nay. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần thường xuyên phổ biến, quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ và trao đổi nội dung, phương pháp, kinh nghiệm nhận diện, đấu tranh. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để xây dựng, sử dụng ngân hàng đấu tranh nhanh; tích cực ứng dụng tiện ích các phần mềm, trang mạng xã hội, như: Blog, facebook, zalo, youtube,… thành lập các fanpage làm diễn đàn trung tâm, chia sẻ tin, bài, hình ảnh, bình luận, viết và đăng tải bài chuyên sâu và tương tác với các tài khoản, địa chỉ đấu tranh khác của đơn vị để đấu tranh.

Tổ chức đoàn các cấp thường xuyên tiến hành tốt công tác định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên. Hiện nay, phần lớn thanh niên đều sử dụng internet và mạng xã hội, bên cạnh thông tin tích cực, thanh niên cũng dễ dàng tiếp xúc với những thông tin trái chiều, có nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng kiên định hoặc nhận thức đúng bản chất của những thông tin đó nên không ít thanh niên dễ bị lôi kéo, kích động. Do đó, tổ chức đoàn các cấp cần chủ động nắm, dự báo, báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; gắn bồi dưỡng nâng cao năng lực đấu tranh với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa bàn đóng quân, từ đó có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, định hướng, giải quyết hiệu quả, tránh cho các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc; kịp thời tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thanh niên Quân đội hiện nay cơ bản có trình độ văn hóa cao, khả năng sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin tốt, nhanh nhạy với cái mới, do đó, các cấp bộ đoàn cần động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên ra sức học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phát triển tư duy lý luận của mình bằng những tri thức khoa học mới gắn với thực tiễn sinh động để góp phần đấu tranh, phản bác những “chiêu trò” xuyên tạc, hướng lái dư luận,… hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch. Để đạt hiệu quả, các đơn vị đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ theo Hướng dẫn số 508/HD-TN, ngày 31/5/2019 của Ban Thanh niên Quân đội và tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội theo Hướng dẫn số 868/HD-TN, ngày 09/10/2018 của Ban Thanh niên Quân đội. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây dựng môi trường văn hóa, tham gia mạng xã hội lành mạnh, trong sạch để không ngừng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, sự hiểu biết cho đoàn viên, thanh niên trước “ma trận” thông tin thật, giả, đúng, sai, nhằm tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức đoàn các cấp chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị kiện toàn, mở rộng lực lượng, bảo đảm vật chất, phương tiện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh, rút kinh nghiệm hoạt động đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt đấu tranh của đơn vị. Đồng thời, tăng cường trao đổi, chia sẻ, học tập những kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo; kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả và chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hạn chế, yếu kém, sai phạm.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hiện nay. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; trong đó có đội ngũ thanh niên - chủ nhân tương lai của nước nhà nói chung, tuổi trẻ Quân đội nói riêng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, nhiều thử thách, bởi vậy tổ chức đoàn các cấp cần tích cực đổi mới công tác tiến hành bằng các hình thức sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị để thu hút sự quan tâm, chú ý của tuổi trẻ; giúp cho thanh niên Quân đội hiểu đúng, phát huy nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thượng tá TRẦN VIẾT NĂNG, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội

Ý kiến bạn đọc (0)

Không thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa và giá trị Ngày Chiến thắng 30/4/1975
Xuyên tạc, phủ nhận Ngày Chiến thắng 30/4/1975 là thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch thường đẩy mạnh mỗi khi tháng Tư hằng năm về, nhằm hạ thấp tầm vóc, ý nghĩa và giá trị cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Tuy nhiên, đó chỉ là những tiếng nói lạc lõng.