Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Năm, 06/09/2012, 01:41 (GMT+7)
Như thế đâu phải là cách thể hiện lòng yêu nước chân chính

Lòng yêu nước Việt Nam có sức mạnh to lớn, bảo đảm cho dân tộc ta trường tồn và phát triển. Lòng yêu nước chân chính đó hàm chứa sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc, luôn hướng tới một mục tiêu chung cao cả. Hiện nay, có những thế lực đang lợi dụng lòng yêu nước để kích động, chia rẽ sức mạnh đoàn kết của nhân dân ta. Những mưu toan đó nhất định sẽ thất bại.

Những người thiếu thiện chí với chế độ XHCN luôn tìm cách cản trở công cuộc đổi mới trên đất nước ta. Họ dùng mọi thủ đoạn, tận dụng mọi cơ hội để chống phá sự nghiệp lao động hòa bình và công cuộc bảo vệ đất nước. Trước việc Trung Quốc có những hành động vi phạm chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, họ coi đó là “cơ hội vàng” để thực hiện các mưu đồ thâm hiểm. Trên một số trang mạng cá nhân, họ lớn tiếng xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đòi hỏi Nhà nước ta phải có những hành động “ăn miếng, trả miếng” đối với Trung Quốc. Họ hô hào tập hợp lực lượng tuần hành trước các cơ quan ngoại giao Trung Quốc ở Việt Nam. Với danh nghĩa biểu tình yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các vi phạm đối với Việt Nam, nhưng thực chất, họ gây sức ép đối với Đảng và Nhà nước ta. Họ phớt lờ, thậm chí còn xuyên tạc chủ trương, quan điểm, đường lối đối ngoại và thái độ của Nhà nước ta phản đối mạnh mẽ các hành động vi phạm của phía Trung Quốc, cùng các biện pháp mà chúng ta áp dụng để yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động vi phạm, cũng như các hoạt động đấu tranh ngoại giao kiên trì nhằm khẳng định chủ quyền Việt Nam và giải quyết tình hình căng thẳng trên Biển Đông một cách tích cực. Hoạt động tổ chức tụ tập đông người của họ nhằm mục tiêu kép: cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là nhu nhược, là thiếu trách nhiệm trước vận mệnh của Tổ quốc nên không còn xứng đáng giữ vai trò lãnh đạo xã hội; rằng chỉ có họ là dũng cảm, là yêu nước, có tinh thần cao cả đứng ra bảo vệ quyền lợi của đất nước và chính việc tham gia tuần hành, biểu tình là thể hiện lòng yêu nước! Lập luận của họ đã tập hợp được một số người, nhưng như thế đâu phải là lòng yêu nước chân chính; còn nếu cố tình gọi đó là “lòng yêu nước” thì lòng yêu nước đó đã bị đặt nhầm chỗ. Bởi nó xa lạ với lòng yêu nước chân chính Việt Nam; nó làm cho trật tự xã hội thêm phức tạp, gây ách tắc giao thông đô thị và làm ảnh hưởng đến bộ mặt hòa bình và ổn định của các thành phố sở tại. Chính vì vậy, chính quyền Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo giải thích và đề nghị chấm dứt các hoạt động đó. Qua tuyên truyền, giải thích của các cấp chính quyền hai thành phố, đa phần người dân hiểu được bản chất của vấn đề, tự giác không tụ tập theo ý đồ của họ.

Lòng yêu nước Việt Nam là một giá trị tinh thần cao đẹp, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, trở thành sức mạnh to lớn chiến thắng thiên tai, địch họa để xây dựng nên đất nước giàu mạnh, bảo đảm cho giang sơn “muôn thuở vững âu vàng”. Lòng yêu nước Việt Nam luôn quang minh, chính đại, không bị vẩn đục bởi những mưu đồ đen tối; luôn có sự thống nhất cao giữa “vua - tôi, quân - thần”  tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc phấn đấu cho một mục tiêu chung. Nó cũng đòi hỏi cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, của cả cộng đồng phấn đấu vì sự phồn vinh của quê hương, đất nước. Bởi vậy, lòng yêu nước luôn là chất keo kết dính mọi thành phần xã hội, mọi vùng miền đất nước, tập hợp toàn dân tộc đoàn kết xung quanh bộ thống soái tối cao, tạo thành sức mạnh to lớn để giải quyết thắng lợi mọi nhiệm vụ đang đặt ra. Những chiến công hiển hách chống các thế lực xâm lược dưới các triều đại  phong kiế