Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Năm, 19/07/2018, 10:37 (GMT+7)
Nhận diện và chống các luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh

Hiện nay, các thế lực thù địch không từ âm mưu, thủ đoạn nào để hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh. Nhận diện đúng và đề ra giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng là trách nhiệm chính trị, đòi hỏi cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

1. Chủ thể, nội dung, lực lượng, thủ đoạn chống phá

Chủ thể, là các thế lực phản động, chống cộng cực đoan, các tổ chức, cá nhân phản động người Việt Nam ở nước ngoài, các đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị, có nhận thức lệch lạc hoặc vì tham danh, hám lợi ở trong nước. Mục tiêu của chúng, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, lập nên một chính thể tư sản. Có thể kể ra một số tổ chức, cá nhân điển hình, như: “Việt Tân”, nhóm “Quê mẹ”, “Diễn đàn”, “Thông luận”, “Hợp lưu” và một số là lực lượng ngụy quân, ngụy quyền lưu vong sau năm 1975, tập hợp trong hơn 500 tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài1, luôn nuôi tư tưởng thù hận, muốn “phục quốc”, làm tay sai cho nước ngoài, hoặc vì lợi ích cá nhân mà chống phá cách mạng Việt Nam. Một số người vốn là cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức,… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhóm họp nhau trong những tổ chức phi pháp, đi ngược lại quyền lợi của Đảng, dân tộc, thậm chí tự mình biến thành những con rối “dân chủ” chống phá quyết liệt. Đáng buồn là, một bộ phận nhỏ nhân dân do nhẹ dạ, cả tin nên bị các thế lực phản động, cơ hội, bất mãn chính trị lôi kéo, kích động, hùa theo những hoạt động chống phá.

Nội dung chống phá, chúng xuyên tạc, bôi nhọ cả về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; cho rằng, Hồ Chí Minh có tiểu sử không rõ ràng, đạo đức thấp kém, không phải là nhà tư tưởng, nếu có thì đó là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, không mang bản chất, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, chỉ lý thuyết, giáo điều, v.v. Và rằng, Hồ Chí Minh không có di sản nào, thay vào đó là những “di họa”. Chúng xuyên tạc, chống phá những di sản trực tiếp mà Hồ Chí Minh để lại, từ tư tưởng - sự nghiệp giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa, cho đến những giá trị và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Thủ đoạn chống phá, chúng dựng chuyện, ngụy tạo tài liệu, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các công trình nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước về Hồ Chí Minh; bóp méo, cắt xén, xuyên tạc sự thật về Người; đánh đồng hiện tượng với bản chất, thật với giả; bó hẹp, phủ nhận công lao, thành tích; so sánh, đối ngược những tư liệu của Người, v.v. Đồng thời, đối lập cực đoan giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, với các học trò, những người hoạt động cùng thời; giữa hoàn cảnh lúc sinh thời với hiện tại, v.v. Mục đích của chúng là để trang trí, hậu thuẫn cho những quan điểm phản động và đưa mọi người đến chỗ hiểu sai về Hồ Chí Minh. Đây là những thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc, nhằm làm sai lệch bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, trực tiếp công kích, đả phá nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ ta.

Phương pháp, hình thức chống phá rất đa dạng, theo kiểu “nói lấy được”, vu khống, chửi bới bậy bạ, vô văn hóa,… thông qua rỉ tai những “câu chuyện bí mật”, viết truyện, viết báo, làm đĩa hình, truyền đơn,… rồi đăng tải, xuất bản ở nước ngoài và lén lút chuyển về trong nước. Đặc biệt, chúng cấu kết với các đài truyền hình, phát thanh tiếng Việt có tư tưởng chống cộng cực đoan ở nước ngoài (BBC, VOA, RFA), sử dụng internet, mạng xã hội như: facebook, youtube,... để chống phá. Thậm chí, chúng ngang nhiên lập trang mạng, thành lập “hội đoàn”, “cộng đồng”,… với nhiều tên gọi khác nhau, như: Dân làm báo (danlambao), Quan làm báo (quanlambao), fanpage của Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Ngụy biện, Dân luận,... để tung tin, bình luận xuyên tạc, kích động, chuyển tải thông tin xấu độc về Hồ Chí Minh. Các hoạt động này của chúng ngày càng có hệ thống, với tần suất dày đặc và đều được các thế lực phản động quốc tế bảo vệ, tài trợ, giúp sức và vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.

2. Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hòng hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh có ý nghĩa cấp thiết và cần có những nội dung, giải pháp toàn diện, đồng bộ; trong đó, tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là vấn đề cơ bản, quyết định đến chất lượng bảo vệ, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Theo đó, cần tập trung làm rõ Hồ Chí Minh từ một người yêu nước, cách mạng chân chính, trải qua hoạt động thực tiễn đã tiếp thu và tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào phong trào yêu nước, phong trào công nhân Việt Nam; là người tổ chức thành lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Người, Đảng đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại. Điều đó chứng minh rằng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào phong trào cách mạng Việt Nam, tạo nền tảng để kiến tạo thời đại mới của dân tộc Việt Nam - thời đại Hồ Chí Minh.

Ngày nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, đòi hỏi phải tiếp tục làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu, trở thành nền tảng chính trị - tinh thần chủ đạo của xã hội. Vì thế, cần có hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp. Quá trình thực hiện, phải kiên trì, liên tục, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thiết chế văn hóa từ Trung ương đến địa phương, cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, tuyên truyền thường xuyên với giáo dục theo chủ đề, chuyên đề, mô hình, cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Lấy việc nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp thông qua những hành động cụ thể, hằng ngày để thu hút nhân dân cùng tham gia. Đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hành dân chủ, bảo đảm dân sinh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo sức đề kháng vững chắc trong nhân dân. Bên cạnh đó, phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục về âm mưu, nội dung, phương thức, thủ đoạn chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; chủ động trang bị cho nhân dân cách phòng, chống. Đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền đối ngoại để người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân thế giới nhận thức rõ về sự vĩ đại của Hồ Chí Minh, thông qua việc đào tạo ngành Việt Nam học ở trong và ngoài nước; qua các công trình, đài tưởng niệm, đường phố, trường học, di tích,… về Hồ Chí Minh ở Việt Nam và thế giới để các tổ chức quốc tế, nhân dân thế giới hiểu biết nhiều hơn về Việt Nam và Hồ Chí Minh.

Hai là, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, v.v. Vì thế, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng nguồn lực thông tin, lý luận đầy đủ, chắc chắn, đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vấn đề nền tảng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt vấn đề này, không chỉ giúp chúng ta có được những thông tin đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà còn loại bỏ các thông tin sai trái, phản động. Nếu không làm tốt nhiệm vụ này sẽ trực tiếp, hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc đấu tranh nói trên; thậm chí, trở thành cái cớ để luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh có dịp “bung nở”. Vì thế, cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển một cách toàn diện, đồng bộ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và trong xã hội.

Ba là, không ngừng bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, đất nước trong tình hình mới. Cùng với nghiên cứu làm rõ tính cách mạng, khoa học của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần bổ sung, phát triển, làm cho tư tưởng của Người có sức sống mạnh mẽ trong hiện thực, trở thành động lực thúc đẩy đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và mỗi người dân Việt Nam. Đảng ta đã vận dụng chủ nghủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đề ra đường lối, phương pháp lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cho nên, sức sống của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nằm trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Xây dựng Đảng ta “đạo đức và văn minh”, mỗi cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; đủ khả năng đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, tổ chức lãnh đạo Nhà nước và xã hội đạt được mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là đã bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, các cấp cần đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống mãnh liệt trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình đó, cần nghiên cứu làm rõ mô hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; giá trị đích thực của các nguyên lý, luận điểm mà C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin, Hồ Chí Minh đã khái quát; bổ sung, làm phong phú thêm những vấn đề mà đương thời các ông chưa có điều kiện phát triển, v.v. Qua đó, cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán những quan điểm, tư tưởng xuyên tạc về Hồ Chí Minh.

Bốn là, cung cấp kịp thời, quản lý hiệu quả nguồn thông tin. Các cấp cần chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin chính thống cho nhân dân, kiên quyết không để bị động, đi sau, góp phần triệt tiêu mọi sự xuyên tạc, bóp méo thông tin. Cơ quan tuyên giáo, thông tin, truyền thông và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ mọi thông tin, đảm bảo mọi thông tin về Hồ Chí Minh đến với nhân dân đều chính xác. Đồng thời, đẩy mạnh định hướng dư luận, phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; siết chặt quản lý, nhất là ở khâu biên tập nội dung, in ấn xuất bản. Thực hiện tốt Quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đặc biệt, trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phải thực hiện nghiêm túc các quy định, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là trong kỷ luật phát ngôn, quản lý tài liệu.

Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp của xã hội, sự đồng lòng trong nhân dân, đảm bảo cho cuộc đấu tranh bảo vệ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người sẽ giành thắng lợi.

NGUYỄN VĂN ĐẠO, Học viện Chính trị khu vực II

________________

1 - Nguyễn Văn Ngọc (Chủ biên), Hoạt động của các thế lực thù địch sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng ở nước ngoài phá hoại tư tưởng chống Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh của cơ quan an ninh, Nxb Công an nhân dân, H. 2001, tr. 46.

Ý kiến bạn đọc (0)

Không thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa và giá trị Ngày Chiến thắng 30/4/1975
Xuyên tạc, phủ nhận Ngày Chiến thắng 30/4/1975 là thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch thường đẩy mạnh mỗi khi tháng Tư hằng năm về, nhằm hạ thấp tầm vóc, ý nghĩa và giá trị cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Tuy nhiên, đó chỉ là những tiếng nói lạc lõng.