Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Năm, 26/12/2019, 07:46 (GMT+7)
Nhận diện, phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội

Thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội là âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay. Vì thế, nhận diện đúng và đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả là trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân.

Nhận rõ vai trò quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế lực thù địch đã và đang ráo riết chống phá hòng làm cho Quân đội ta rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chệch phương hướng và mục tiêu lý tưởng chiến đấu, phai nhạt bản chất giai cấp, trượt sang chính trị tư sản. Thực chất đó là phá bỏ và chuyển hóa cái “gốc” chính trị của Quân đội ta. Họ triệt để lợi dụng phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, thực hiện nhiều hình thức, thủ đoạn chống phá cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nội dung tập trung vào những vấn đề chính trị, bản chất giai cấp, hệ tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; những vấn đề lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống, các mối quan hệ của Quân đội với Đảng, Tổ quốc, dân tộc, với Nhà nước, Nhân dân, quan hệ quốc tế, quan hệ nội bộ, v.v. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, chúng dùng thủ đoạn khác nhau với những biểu hiện cụ thể riêng. Hiện nay, có thể khái quát trên một số vấn đề sau:

1. Xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, bản chất, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Đây là một hướng mà các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, chống phá thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Họ xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội ta, cho rằng Quân đội “không còn là quân đội cách mạng nữa”, “không còn tốt đẹp như trước”. Họ đưa ra luận điệu: Quân đội “không cần dựa vào hệ tư tưởng nào”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng chính trị nào”; “Quân đội chỉ phục vụ Tổ quốc, dân tộc và nhân dân”, “chỉ có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ đất nước, không có nhiệm vụ xây dựng kinh tế”, v.v. Họ hy vọng, những vấn đề cơ bản đó khi đã bị xuyên tạc, bóp méo, bị công kích mạnh mẽ, làm cho lung lay, thì sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ Quân đội, thậm chí sẽ làm cho Quân đội ta rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Lợi dụng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch lợi dụng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nội bộ Quân đội. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã nhận diện, chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí chỉ về lối sống (tách riêng ra mà nói) cũng có thể dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, biến chất về chính trị. Điều đó, không phải là khoảng cách quá xa và không phải là không thể không xảy ra. Sự suy thoái dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là “một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Những biểu hiện suy thoái, những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của một số cán bộ, chiến sĩ Quân đội, đặc biệt là sĩ quan cao cấp được họ triệt để lợi dụng xuyên tạc, kích động. Thậm chí, họ còn “ca ngợi”, cổ súy những biểu hiện trái với quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội của một số phần tử suy thoái để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Họ cố tình thúc đẩy, làm cho “bước rất ngắn” từ sự suy thoái tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bị vượt qua.

3. Bóp méo, xuyên tạc các mối quan hệ của Quân đội, đặc biệt là mối quan hệ với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Họ ra sức xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, mối quan hệ giữa Quân đội với Đảng, với dân tộc và Nhân dân, nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; cố tình cắt xén nội hàm phẩm chất trung thành của Quân đội ta, đối lập sự trung thành với Đảng, với Nhân dân và dân tộc. Họ bịa đặt, xuyên tạc sự thật, thóa mạ, bôi nhọ lãnh đạo Quân đội; xuyên tạc mối quan hệ trong nội bộ, rằng quan hệ cấp trên - cấp dưới, cán bộ - chiến sĩ đã “không còn như trước nữa, vì mức sống đã quá chênh lệch”, rằng cán bộ, sĩ quan “chỉ biết lo cho bản thân”. Họ triệt để lợi dụng khuyết điểm, hạn chế, những hiện tượng tiêu cực ở một số ít cán bộ, chiến sĩ để xuyên tạc mối quan hệ máu thịt quân - dân; rêu rao “Quân đội không còn gần gũi, gắn bó với nhân dân nữa”; đã “không thực hiện đúng” nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, “chỉ lo bảo vệ Đảng, Nhà nước”. Dùng ngón đòn này, các thế lực thù địch cố tình làm biến dạng, méo mó bản chất các mối quan hệ của Quân đội, hòng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội ta.

Những biểu hiện trên chưa phải là tất cả, nhưng đó là những âm mưu, thủ đoạn cơ bản của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; chống phá toàn diện Quân đội ta, đặc biệt là về chính trị, hòng làm cho Quân đội suy yếu, biến chất. Thủ đoạn đó, tạo ra “nguy hiểm khôn lường”, gây cho chúng ta khó khăn, phức tạp trong nhận biết và đấu tranh phòng, chống. Đây là khó khăn mang tính tổng hợp, chúng ta khó “nhận mặt chỉ tên” cụ thể, đâu là “diễn biến hòa bình”, đâu là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đâu là hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Sự khó khăn này dễ dẫn đến lúng túng trong xác định quan điểm, nội dung, biện pháp đấu tranh, sao cho đúng và trúng, cũng như trong thực tiễn tổ chức đấu tranh ngăn ngừa, làm phá sản sự thúc đẩy đó, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội.

Hiện nay, đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội phải gắn chặt với đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đó là phương pháp luận cơ bản, là quan điểm chỉ đạo và yêu cầu chủ yếu trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Quân đội ta trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Theo đó, các cơ quan, đơn vị Quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội của các thế lực thù địch. Đặc biệt, cần thấy rõ tính nguy hiểm, tác hại của nó đối với Quân đội ta và yêu cầu, biện pháp phòng, chống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ Quân đội. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; luôn kiên định vững vàng nền tảng tư tưởng của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không dao động trước mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sự tác động của tình hình và những quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, xấu độc, nhất là trên mạng xã hội.

Hai là, ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Các cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; đề cao tính nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt, chính ủy, chính trị viên. Kiên quyết ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ cương, giữ nghiêm kỷ luật; xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, để tăng “sức đề kháng”, nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi quân nhân và từng cơ quan, đơn vị. Từng cán bộ, chiến sĩ phải biết tự bảo vệ mình, nâng cao trình độ, năng lực, tình cảm và lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh và lý do nào đó mà “vô tình” hay “cố ý” rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, biến chất, từ bỏ, chống đối con đường cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Ba là, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đội, “Đảng bộ Quân đội phải tiên phong, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”1. Đặc biệt là nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, sĩ quan Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các mối quan hệ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Hiệu quả phòng, chống âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phụ thuộc vào sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng và sự mẫu mực của cán bộ, đảng viên, sĩ quan Quân đội. Nếu cán bộ, đảng viên, sĩ quan, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, sĩ quan cao cấp không gương mẫu rèn luyện, tu dưỡng, thì việc phòng, chống âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không thể có sự tiến triển, mà chỉ như kiểu “đánh vào bị bông” mà thôi.

Chủ động nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững bản chất cách mạng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

PGS, TS. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

___________

1 - Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Báo điện tử Đại biểu nhân dân, ngày 11-01-2019.

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:51 - 01/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết