Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Ba, 17/07/2012, 16:20 (GMT+7)
Giải pháp phòng, chống thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội

  “Phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam là một âm mưu, thủ đoạn nằm trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhằm tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Để khắc phục tình trạng đó, cần có các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội hiện nay.

Thuật ngữ “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch chống phá CNXH xuất hiện vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, với nội dung cơ bản là: quân đội chỉ thuộc về nhà nước, trung lập trước mọi biến động chính trị - xã hội, đứng ngoài cuộc đấu tranh chính trị của các chính đảng. Vì thế, quân đội không cần sự lãnh đạo của bất cứ chính đảng nào. Đối với Quân đội ta, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng mọi biện pháp, cả về lý luận, tư tưởng, lẫn hành động thực tiễn để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa”, hướng tới mục tiêu cao nhất là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN). Trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng, chúng tìm mọi cách tuyên truyền phủ nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm quân sự của Đảng, đặc biệt là quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xuyên tạc bản chất, truyền thống của Quân đội, hòng làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Quân đội. Để làm được điều đó, chúng đã sử dụng các thủ đoạn, như: tán phát tài liệu, tung ra các luận điệu xuyên tạc nội bộ Quân đội và mối quan hệ giữa Quân đội với cơ quan Đảng, Nhà nước,… Chúng tuyên truyền rằng: “QĐNDVN chỉ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và chủ quyền quốc gia”; “Quân đội chỉ chấp hành hiến pháp, pháp luật”; phải “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào”, chỉ là “công cụ của quốc gia, dân tộc”,... nhằm phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐNDVN”, hướng tới làm tê liệt, vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với Quân đội.

 Trong hành động thực tiễn, chúng đòi hạ thấp, xóa bỏ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cùng hệ thống cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội; xuyên tạc các sự kiện lịch sử có Quân đội tham gia; thổi phồng khuyết điểm của một vài cá nhân, đơn vị để làm mất uy tín, vị thế của Quân đội trong nhân dân và trong xã hội. Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chúng kích động tư tưởng công thần, địa vị, cá nhân chủ nghĩa; đòi hỏi đãi ngộ vào một bộ phận cán bộ có nhiều cống hiến trong các cuộc kháng chiến..., nhằm gây rối nội bộ, phá hoại mối quan hệ cán bộ, chiến sĩ (CB,CS), chia rẽ đoàn kết quân - dân. Lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chúng xuyên tạc thực trạng xã hội, khoét sâu những mặt yếu kém trong quản lý kinh tế, khó khăn về đời sống của Quân đội, làm cho CB,CS bi quan, chán nản, dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Bằng những hoạt động tinh vi, xảo quyệt, chúng thâm nhập, móc nối, cài cắm người có tư tưởng chống đối vào Quân đội; triệt để lợi dụng mặt trái của cơ chế thị trường, tệ nạn xã hội, những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu của một số cán bộ, đảng viên để tuyên truyền xuyên tạc truyền thống chiến đấu vẻ vang, bản chất cách mạng của Quân đội, đưa lối sống phương Tây, các “giá trị” văn hóa tư sản vào đời sống tinh thần của bộ đội. Dùng vật chất đánh vào lòng tham và sự ham muốn của một số CB,CS thoái hóa biến chất, làm mờ nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, làm cho Quân đội không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước…

Thủ đoạn “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch đối với QĐNDVN đã rõ ràng; âm mưu của chúng là rất xảo quyệt, tinh vi; mục đích của chúng nhằm tách Quân đội ta ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, đối lập Quân đội với Đảng, nhân dân, làm cho Quân đội biến chất về chính trị, xa rời hệ tư tưởng cách mạng, tạo khoảng trống về ý thức hệ. Nguy hiểm hơn, chúng còn thúc đẩy “tự chuyển hoá”, “tự diễn biến” trong nội bộ, làm mất phương hướng chính trị của Quân đội và sử dụng Quân đội vào mục đích lật đổ chế độ XHCN ở nước ta.

Nhằm khắc phục có hiệu quả thủ đoạn “phi chính trị hoá” Quân đội của các thế lực thù địch, cần phải xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Theo đó, cần tập trung giải quyết một số nội dung, biện pháp đồng bộ, và có tính khả thi cao.

Trước hết, phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. ĐCSVN lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐNDVN vừa là nguyên tắc, vừa là quy luật trong xây dựng Quân đội kiểu mới của dân, do dân, vì dân. Đảng thực hiện sự lãnh đạo đối với Quân đội bằng đường lối, chủ trương, chính sách, sự định hướng đúng đắn cho mọi hoạt động của lực lượng vũ trang. Điều đó được thể hiện ở Cương lĩnh, nghị quyết, Điều lệ, nguyên tắc; đồng thời, thông qua hệ thống tổ chức, mà hạt nhân là đảng ủy các cấp, chế độ chỉ huy, chế độ công tác đảng, công tác chính trị và các tổ chức quần chúng. Vấn đề then chốt nhất để đảm bảo thực hiện thắng lợi nguyên tắc trên là: phải xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Để làm được điều đó, toàn quân phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐNDVN”. Đồng thời, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; không ngừng chăm lo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Quân đội; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống và những biểu hiện lệch lạc về chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quy định về những điều đảng viên không được làm. Các cấp uỷ, tổ chức đảng phải không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ, năng lực và hiệu quả lãnh đạo toàn diện, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết; tích cực bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai, cần tích cực nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng làm Quân đội ta “tự diễn biến”. Lịch sử ra đời và phát triển của quân đội các nước trên thế giới cho thấy một sự thật hiển nhiên: nhà nước và quân đội đều là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp; nhà nước nào cũng là nhà nước giai cấp nên không có chuyện “phi chính trị” nhà nước và quân đội. Theo đó, không có và không thể có quân đội đứng ngoài chính trị, “trung lập về chính trị”. Ở các nước theo thể chế chính trị tư bản, với chế độ đa đảng, mặc dù các đảng phái thay nhau cầm quyền, nhưng thực chất đó chỉ là các tổ chức khác nhau (đại diện cho các nhóm, các tầng lớp khác nhau) của giai cấp tư sản (GCTS). Chính phủ do các đảng cầm quyền đó vẫn phục tùng quyền lợi, bảo vệ lợi ích của GCTS. Mọi toan tính muốn xóa nhòa mặt chính trị của quân đội đều bắt nguồn từ đường lối chính trị của giai cấp phản động, hòng che giấu vấn đề cốt lõi nhất của quân đội trong những điều kiện mới và hoàn cảnh mới. Cần phải hiểu rằng, quân đội là lực lượng đặc biệt của một giai cấp, là công cụ bạo lực vũ trang chủ yếu của nhà nước để tiến hành chiến tranh nhằm thực hiện mục đích chính trị và cuối cùng là mục đích kinh tế của giai cấp. Chính trị quy định bản chất, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ cơ bản của quân đội. Không có và không thể có quân đội “phi giai cấp” hoặc “siêu giai cấp”, quân đội “phi chính trị” hoặc “đứng ngoài chính trị”. V.I. Lê-nin khẳng định rằng: “Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của GCTS”1. Những người hô hào quân đội chỉ là của nhà nước, quân đội đứng ngoài chính trị đã cố tình làm ngơ bản chất giai cấp của nhà nước. Trên thực tế, quân đội của bất kỳ nước nào, trong quá trình ra đời và trưởng thành cũng luôn là một lực lượng chính trị quan trọng mà bất cứ nhà nước, giai cấp cầm quyền nào cũng tìm cách nắm lấy để bảo vệ quyền lợi của mình. Việc đòi hỏi quân đội các nước XHCN chỉ phục tùng Nhà nước, không phục tùng Đảng Cộng sản (cầm quyền), về thực chất là tuyên truyền cho sự chuyển hoá lập trường chính trị, lôi kéo quân đội tham gia vào chính trị của GCTS; thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” trong quân đội và trong xã hội.

QĐNDVN ra đời từ các phong trào đấu tranh của quần chúng, được ĐCSVN tổ chức, lãnh đạo. Vì vậy, Quân đội không có mục tiêu chiến đấu nào khác là độc lập dân tộc gắn với CNXH, đem lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Đó cũng là mục tiêu chính trị của ĐCSVN. Quân đội ta không chỉ mang bản chất giai cấp công nhân mà còn mang đầy đủ tính nhân dân sâu sắc và tính dân tộc chân chính. Là quân đội cách mạng kiểu mới, Quân đội ta không thể là một công cụ bạo lực “phi chính trị”, đứng ngoài cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và CNXH. Lịch sử gần 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã chứng minh rất rõ điều đó và nay không có lý do gì phải thay đổi.

Thứ ba, tăng cường xây dựng QĐNDVN vững mạnh về chính trị, tạo nền tảng vững chắc để chống lại thủ đoạn “phi chính trị hoá” của các thế lực thù địch. Xây dựng QĐNDVN vững mạnh về chính trị nhằm bảo đảm cho Quân đội ta luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN; nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân; đó là sức mạnh sẵn sàng tiến công về chính trị của Quân đội ta đối với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Chính vì vậy, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tư duy sáng tạo, nhạy bén, chủ động xử lý những tình huống phức tạp diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước là một yêu cầu cơ bản và là kết quả phải đạt được của nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu rằng, sức mạnh về chính trị, tinh thần của Quân đội ta được thể hiện ra bằng sức mạnh đập tan các cuộc bạo loạn, lật đổ và làm nòng cốt cho toàn dân đánh thắng bất kỳ cuộc chiến tranh xâm lược trên quy mô nào và từ đâu đến. Do đó, khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt nhiên không được xem nhẹ việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh quân sự, tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí ngày càng hiện đại cho Quân đội. Để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, trước hết phải thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là vấn đề then chốt nhất, quyết định nhất đến bản chất chính trị, mục tiêu, phương hướng xây dựng Quân đội. Theo đó, phải tăng cường hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; chăm lo giáo dục, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị cho mọi CB,CS. Các cấp ủy đảng trong Quân đội cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì, bền bỉ rất cao của cả hệ thống chính trị và bản thân Quân đội. Vì thế, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đóng quân trên địa bàn để chăm lo xây dựng Quân đội, củng cố và tăng cường sức mạnh đoàn kết quân - dân, góp phần giữ gìn và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thứ tư, toàn quân phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục chính trị - tư tưởng (GDCT-TT) cho CB,CS, bởi công tác GDCT-TT có vai trò hết sức quan trọng trong giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng cách mạng của Đảng trong Quân đội. Theo đó, đi đôi với việc chấp hành nghiêm chương trình, nội dung, quy chế, quy định về công tác GDCT-TT, các cấp cần tích cực gắn lý luận với thực tiễn; giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên; giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; “xây” đi liền với “chống”. Đồng thời, vận dụng tổng hợp, sáng tạo các hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên chính trị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đánh giá kết quả công tác GDCT-TT tại đơn vị. Toàn quân cần coi trọng xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của tư tưởng văn hóa xấu, độc thẩm thấu vào các đơn vị; tổ chức tốt hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí trong ngày nghỉ, giờ nghỉ để thu hút CB,CS tham gia, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa - tinh thần, khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống của một bộ phận CB,CS, góp phần giữ vững phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Các đơn vị cần phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản; bảo đảm cho công tác này luôn bám sát nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội, giữ đúng định hướng chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hoá” của các thế lực thù địch.

 Trung tướng, TS. VÕ TIẾN TRUNG

Ủy viên BCHTƯ Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

                  

1 - V.I. Lê-nin - Toàn tập, Tập 12, Nxb Tiến bộ, M. 1979, tr. 136.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:20 - 11/08/2020

HCMSJC53.63055.530
Hà NộiSJC53.63055.550
Đà NẵngSJC53.63055.550

Thời tiết